8 września 2008

W czerwcu br. Oddział Terenowy OZZL z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży wniósł do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na nieprawidłowe naliczanie przez Szpital wynagrodzeń i na opóźnienie ich wypłacania.

 

 

Lipcowa kontrola PIP potwierdziła zasadność tych zarzutów i skierowała do dyr. Mariana Jaszewskiego wystąpienie o likwidację tych nieprawidłowości.

 

 

Ponieważ podobne uchybienia mogą się pojawiać również i w innych szpitalach, pismo PIP w tej sprawie warto przytoczyć w całości.

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Oddział w Łomży

 

Łomża, dnia 14.07.2008

 

Nr rej. 1E-049-4601-367/2008

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Oddział Terenowy w Łomży, 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

 

dotyczy: zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, która wpłynęła do tutejszego Oddziału 20 czerwca 2008 roku.

 

Na podstawie art. 237 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że rozpatrzyłem skargę dotyczącą nieprawidłowości w sposobie i terminie wynagradzania lekarzy za dyżury medyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

 

Przeprowadzona kontrola w Szpitalu wykazała, że podniesione w skardze zarzuty w szczególności dotyczące sposobu wyliczania wynagradzania za dyżury medyczne oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za dyżury są zasadne.

 

W związku z tym wystąpiłem do pracodawcy o naliczenie i wypłacenie lekarzom zatrudnionym na podstawie umów o pracę dodatku do wynagrodzenia za dyżury medyczne jak za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z przepisami art. 1511 § 1 i 2 Kodeksu pracy w związku z art. 32j ust. 4 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej tzn. bez uwzględniania okoliczności nieprzepracowana miesięcznej normy czasu pracy, którą uzupełniano godzinami z przepracowanych dyżurów medycznych.

 

Ponadto wystąpiłem do pracodawcy o wypłacanie wynagrodzenia za dyżury medyczne następnego miesiąca tak jak wynagrodzenie za prace z uwagi na treść art. 80 i 85 Kodeksu pracy, z których to wynika, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu nie później niż w ciągu pierwszych dni następnego miesiąca a nie jak to jest obecnie, że
wynagrodzenie za dyżury medyczne jest wypłacane drugiego miesiąca.

 

Pragnę podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 11 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy kieruje do pracodawcy wystąpienie o usunięcie w razie stwierdzenia innych naruszeń przepisów Kodeksu pracy niż te, w stosunku do których można wydać nakaz (w trybie postępowania administracyjnego). Z art. 36 ust. 2 tej ustawy pracodawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 30 dni zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków z takiego wystąpienia. Oznacza to, że pracodawca może nie przyjąć do realizacji wniosków z wystąpienia i wystąpić do Okręgowego Inspektora Pracy o rozstrzygnięcie, co do zasadności i konieczności realizacji takich wniosków. Ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie konkretnych roszczeń pracowników może dokonać jedynie właściwy Sąd Pracy.

 

Inspektor pracy mgr Józef J. Kowalewski

 

 

Z tego pisma wynika, że nawet jeżeli pracodawca pokrywa wynikający z faktu schodzenia po dyżurze deficyt godzin etatowych godzinami dyżurowymi (uszczuplając tym samym łączną liczbę godzin dyżurowych), to i tak za godziny przeniesione z dyżurów do etatu musi wypłacić dodatek nadgodzinowy.

 

 

Kolejny wniosek jest taki, iż pracodawca nie może opóźniać wypłaty wynagrodzenia (w tym – również i za dyżury!) i przesuwać ją na następny miesiąc. Np. wypłata za pracę etatową w lipcu musi nastąpić w pierwszych dniach sierpnia, i to samo dotyczy wynagrodzenia za pełnione w lipcu dyżury. Płacenie za nie we wrześniu jest niezgodne z prawem.

 

 

Inspektor wyjaśnił również, że jeśli polecenia inspektora oddziału PIP nie mają trybu nakazu, a posiadają formę wystąpienia, to pracodawca może się odwołać do inspektora okręgowego, ale i tak musi w ciągu 30 dni poinformować inspektora oddziału o terminie i sposobie realizacji wniosków z jego wystąpienia. Gdyby następnie wynik odwołania do inspektora okręgowego nie satysfakcjonował którejś ze stron (pracodawcy lub pracowników), to ostatecznego rozstrzygnięcia może dokonać jedynie sąd pracy.

 

 

Ryszard Kijak, sekretarz generalny OZZL

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie