9 kwietnia 2008

Uchwała nr 1

Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 04 kwietnia 2008r.

Zarząd Krajowy OZZL postanawia, że w razie utrzymania decyzji wojewody mazowieckiego o likwidacji dwóch oddziałów (onkologicznego i chirurgicznego) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, będącej – w ocenie związku – represją wobec lekarzy, zatrudnionych na tych oddziałach, którzy chcieli skorzystać z prawa do 48 godzinnego tygodnia pracy, związek zorganizuje ogólnopolski protest lekarzy, mający charakter akcji solidarnościowej z lekarzami radomskimi. Ostateczna decyzja o terminie i charakterze protestu zostanie podjęta po ewentualnym uprawomocnieniu się decyzji o likwidacji obu wspomnianych oddziałów.

Zarząd Krajowy OZZL

Uchwała nr 2

Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 04 kwietnia 2008r.

W związku z „incydentem radomskim”, polegającym na likwidacji przez wojewodę mazowieckiego dwóch oddziałów (onkologicznego i chirurgicznego) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i będącym – w ocenie związku – represją wobec lekarzy, zatrudnionych na tych oddziałach, którzy chcieli skorzystać z prawa do 48 godzinnego tygodnia pracy, związek zwraca się do lekarzy o występowania z indywidualnymi pismami do wojewody mazowieckiego żądającymi przywrócenia funkcjonowania w/w oddziałów. Na stronie internetowej związku zostanie umieszczony adres e-mailowy wojewody i treść pisma.  patrz: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=641&r=2008&Itemid=246&lang=pl 

Zarząd Krajowy OZZL 
Uchwała nr 3

Zarządu Krajowego OZZL

z dnia 04 kwietnia 2008r.

W związku z często występującym zjawiskiem zaniżania płac lekarzy, zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy (jedna zmiana od poniedziałku do piątku plus dyżury w pozostałym czasie) i pełniącym dyżury, polegającym na niepłaceniu przez dyrektorów szpitala za część dyżuru jak za godziny nadliczbowe lub niepłaceniu za 11 godzinny okres odpoczynku przypadający po dyżurze na dzień powszedni (dzień pracy), ZK OZZL postanawia, że:

1.      Wystąpi do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie,

2.      Upowszechni na stronie internetowej związku wzór pozwu do sądu pracy o zapłatę za 11 godzinny czas wolny przypadający po dyżurze w dzień powszedni.  (wzór pozwu tutaj: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=636&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl )

Zarząd Krajowy OZZL