26 lutego 2008

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek pracodawcy, a nie pracownika

W związku z wydawaniem lekarzom przez dyrektorów i ordynatorów poleceń wypełniania formularzy ewidencji czasu pracy, uprzejmie przypominam, iż Kodeks pracy w art. 94 pkt 9a) stanowi: „Pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników”. Art. 149 § 1 Kp. uściśla: „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie”.

Ponadto, wg art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: „Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników (…)”.

Art. 100 Kp. mówi z kolei w § 2 pkt 2): „Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku”. A większość zakładowych regulaminów pracy postanawia, iż: „Pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników”.

Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, że wymienione wyżej zapisy nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy na pracodawcę, a nie na pracownika, i jeśli administracja zmusza pracownika do wykonywania tych czynności, to łamie co najmniej cztery przepisy ustawowe i jeden regulaminowy, a pracownik, jeśli podda się tej presji, również łamie te same przepisy, gdyż zajmuje się czymś, co nie wchodzi w zakres jego kompetencji.

Dyrektorzy i ordynatorzy powinni uświadomić sobie ten fakt i zaniechać wyręczania się pracownikami w tym zakresie, gdyż jest to przestępstwem przeciwko ustawie, ściganym z mocy prawa.

Jeśli ten proceder będzie kontynuowany, OZZL zostanie zmuszony do zgłoszenia takich przypadków do Państwowej Inspekcji Pracy i do Prokuratury.

Ryszard Kijak, sekretarz generalny OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie