20 lutego 2008

Uwagi OZZL dotyczące projektu Ustawy o ochronie praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta:

 

Uwaga generalna:

Prawa pacjenta są pochodną praw obywatela i konsumenta (w dobrym znaczeniu tego słowa). Najlepszym gwarantem przestrzegania praw pacjenta jest sprawny i wydolny (bezkolejkowy) system opieki zdrowotnej, szanujący również podmiotowość pacjenta (jego wolność wyboru). Bez takiego systemu, ustawa o prawach pacjenta pozostanie spisem pustych deklaracji. Z innych propozycji Rządu nie wynika – w ocenie OZZL – że system opieki zdrowotnej będzie systemem sprawnym i wydolnym. Pośrednio świadczy o tym również proponowana ustawa o prawach pacjenta, gdzie nie znalazło się prawo do bezkolejkowego dostępu do leczenia, rozumiane jako wyznaczenie maksymalnego okresu oczekiwania na świadczenie, które to oczekiwanie może wynikać co najwyżej z uwarunkowań „technicznych”.  OZZL proponuje wpisanie takiego prawa w art. 8 (patrz niżej).

Uwagi szczegółowe: 
1.      art.3 – brakuje definicji indywidualnych praw pacjenta i zbiorowych praw pacjenta
2.      art.4 – należy dodać p.6 (lub osobny art.), który będzie mówił, że prawa pacjenta zostają ograniczone w przypadku ostrej psychozy, upojenia alkoholowego, odurzenia środkami narkotycznymi lub lekami i w innych sytuacjach gdy zachowanie pacjenta zagraża jego życiu lub zdrowiu lub innych osób.
3.      art.5 ust.2 i 3 niepotrzebnie zagmatwano prostsze rozwiązanie z ustawy o zoz (art.19.p.4) – szpital ma kredytować koszty, które powinien ponieść pacjent, a szpital (poprzez ustalenie dyrektora szpitala) pobierać od pacjenta opłatę – w ten sposób szpital będzie pobierał haracz, lub będzie dopłacał. Proponuję wrócić do prostszego i lepszego zapisu z oryginału tzn. z ustawy o zoz.
4.      art.8 ust 1  należy dodać na końcu ustępu:  „z zastrzeżeniem ust. 3”
5.      w art. 8 dopisać ust. 3 o treści: „ 1 Maksymalny czas oczekiwania pacjenta na świadczenia zdrowotne nie może przekraczać – dla hospitalizacji – 2 tygodni, dla porady ambulatoryjnej specjalistycznej – 1 tygodnia, dla porady z zakresu POZ – 1 dnia, dla badań diagnostycznych – 3 dni.  2. Warunek zawarty w pkt 1 nie dotyczy świadczeń do których dostępność jest ograniczona ilością organów do przeszczepów  3.W przypadku, gdy okres określony w pkt 1.ulega przedłużeniu z powodu limitów ustalonych przez NFZ lub innych przyczyn leżących po stronie NFZ, pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia zdrowotnego od dowolnego podmiotu, nie mającego podpisanej umowy z NFZ oraz do  zwrotu kosztów tego świadczenia ze strony NFZ „ 
6.      w art. 8 dopisać ust. 4 o treści: pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych bez okresu oczekiwania w kolejce w przypadku chorób, które stanowią zagrożenie życia lub mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku zdrowia”.
7.      art.13 – zbyt ogólne stwierdzenie – kto konkretnie ma informować? wszyscy po kolei?
8.      art.15 ust.2 – dodać, że zgoda ma być na piśmie
9.      art.15 ust.3 – bardzo dziwna sytuacja, ale zakładając, że może mieć miejsce, to również pacjent powinien na piśmie wyrazić żądanie, aby nie informować go, bo później może mieć pretensję, że nie był informowany
10.  art.15 ust.4 – dodać na końcu „po okazaniu odpowiednich dokumentów”
11.  art.16 – niepotrzebne odwrócone (zagmatwane) określenie tajemnicy lekarskiej, prościej napisać, że osoby udzielające świadczeń leczniczych, wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji na temat pacjenta
12.  art.17 ust.2 p.3 – dodać „na piśmie”
13.  art.17 ust. 2 p.6 – dodać „z zachowaniem anonimowości” – prace naukowe są publikowane i nie mogą zawierać danych osobowych
14.  art.20 ust. 2 – a na zlecenie lekarskie jest potrzebna zgoda?
15.  art.20 ust.4 – kto stwierdzi i na jakiej podstawie, że osoba ubezwłasnowolniona „jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię”???
16.  art.24 ust. 1 – a jak warunki lokalowe fizycznie uniemożliwiają zachowanie intymności to kto jest winien: osoba wykonująca zawód medyczny, czy dyrektor szpitala, proponuję dodać „w miarę możliwości zapewnionych przez podmiot udzielający świadczeń”
17.  art.24 ust. 3 – zdecydowanie nie do przyjęcia!!! Niech każda osoba wykonująca zawód medyczny dba sama za siebie w kwestii przestrzegania zasad. Lekarz ma śledzić pielęgniarki i salowe? A może podsłuchy i ukryte kamery?
18.  art.28 ust.1 – dodać na końcu „na piśmie”
19.  art.28 ust. 2 p.3 – w ustawie o zoz w tym punkcie jest napisane, że udostępnia się dokumentację też lekarzowi sądowemu. Teraz nie będzie trzeba?
20.  art.28 ust.2 p.7 koniecznie dodać, że zgoda pacjenta musi być na piśmie i zmieniłbym, że na wniosek zakładu ubezpieczeniowego (i z pisemną zgodą pacjenta) wykonuje się odpłatnie kopię dokumentacji. Zgoda pacjenta musi znaleźć się w oryginale dokumentacji
21.  art.29 ust.1 – dodać na końcu: „tak, aby nie zakłócało to jego pracy”
22.  art.30 ust.4 p.1 – wprawdzie zwiększono nieznacznie stawkę w stosunku do zapisu w ustawie o zoz, ale pozostaje nadal żenująca i obraźliwa dla zawodu lekarza bo wychodzi ok. 6 zł za stronę dokumentacji (bo tu chodzi o odpis, a nie kopię) sporządzonej przez specjalistę z wyższym wykształceniem. Proponuję sprawdzić ile kosztuje strona dokumentacji np. geodety, nie mówiąc już o odpisie notarialnym.
23.  art.30 ust..4 p.3 – j.w.
24.  art.31 – brakuje zapisu o cyfrowej postaci dokumentacji – w tym przypadku okresy przechowywania mogą być dłuższe (szczególnie w przypadku radiologii), a nawet można nie niszczyć w ogóle
25.  art.32 – chyba osoba przepisująca zagalopowała się: czy w ustawie o prawach pacjenta musi być na temat rozporządzenia ministra w sprawie dokumentacji medycznej? Prawidłowa dokumentacja ma służyć właściwemu leczeniu i nie musi być od razu ekspresją praw pacjenta.
26.  Art. 34 do 59 o Rzeczniku Praw Pacjenta – należy skreślić. Instytucja RPP w ocenie OZZL jest fasadowa, niepotrzebna, nie poprawiająca w najmniejszym stopniu pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia, a przy tym kosztowna. 
27.  Uzasadnienie, 5 akapit – to właśnie art.19 ust.4 Ustawy o zoz był klarowny, a w tutejszej formie jest mętny  
28.  Ocena skutków regulacji – trudno się zgodzić z tezami, że nie będzie wpływu na sektor finansów publicznych (konieczność zatrudnienia armii urzędników i prawników) i ochronę zdrowia (kary finansowe mogą spowodować upadek wielu szpitali)
Marek Białko
Krzysztof Bukiel
Zarząd Krajowy
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie