13 lutego 2008

Bydgoszcz dnia 13  lutego 2008r.

Pani

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

Prosimy o przyjęcie opinii ZK OZZL w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Z poważaniem

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Opinia

Zarządu Krajowego OZZL dot. projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Przedstawiony projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty nie stanowi istotnego wyjścia naprzeciw postulatom OZZL dotyczącym lekarzy stażystów, chociaż zawiera niektóre elementy, które idą w tym kierunku.

Nadal minister zdrowia przewiduje bardzo niskie wynagrodzenie lekarzy stażystów.  Wprowadzana, 30% podwyżka wartości nominalnej płacy rezydenta stanowi zaledwie wyrównanie inflacji, wzrostu płac w innych dziedzinach i niepodwyższania wynagrodzeń stażystów przez dłuższy (chyba 3 letni) okres czasu.  Trudno uznać to za wzrost płacy, tym bardziej, że rozporządzenie ustanawia wysokość płacy stażysty na bardzo niskim poziomie 69% w stosunku do średniej płacy sprzed – praktycznie – dwóch lat (płacę stażysty na dany rok, ustala minister zdrowia w roku poprzednim, kierując się średnią płacą za jeszcze poprzedni rok). Co prawda wskaźnik 69% jest określony jako minimalny, ale doświadczenie minionych lat wskazuje, że jest to de facto również wskaźnik maksymalny.  W odniesieniu do aktualnej średniej płacy, wynagrodzenie stażysty wynosi ok. 60 % , co jest niezwykle dalekie od postulatów OZZL (i również samorządu lekarskiego).

Zdaniem OZZL wyrazem dobrej woli Ministra Zdrowia oraz sprawdzianem  wiarygodności zapowiedzi, że sprawy młodych lekarzy są priorytetem rządu byłoby zapisanie, że wynagrodzenie lekarza stażysty wynosi 100 % średniej płacy z roku poprzedniego, ustalane do dnia 30 marca roku bieżącego (którego dotyczy wysokość wynagrodzenia). Warto zauważyć, że wskaźnik 69% dla stażystów to o 1punkt procentowy mniejszy wskaźnik niż lekarzy rezydentów, którzy w wielu przypadkach wykonują pracę zbliżoną do pracy specjalistów.

Krokiem w odpowiednim kierunku jest podniesienie wskaźnika wynagrodzenia za dyżury z 50%  stawki godzinowej do 125 % tej stawki, bez względu na porę dnia. Jest to oczywiście dużo niżej, niż wynosi stawka za pracę w godzinach nadliczbowych (czym są faktycznie dyżury medyczne) obowiązująca wszystkich innych pracowników. Może to stanowić podstawę wniosku OZZL do TK o uznanie takiego zróżnicowania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jako nieuzasadnioną dyskryminację stażystów wobec innych pracowników.

Dlatego OZZL postuluje, aby zapisać, że zasady wynagradzania lekarzy stażystów za pełnione przez nich dyżury medyczne są analogiczne do zasad wynagradzania za dyżury innych lekarzy.   
Nadal minister zdrowia utrzymuje istnienie lekarskiego egzaminu państwowego, mimo postulatów OZZL aby go znieść. Postulat zniesienia tego egzaminu jest popierany powszechnie w środowisku lekarskim poza osobami i instytucjami korzystającymi w sposób bezpośredni, również finansowy z jego istnienia. Nie ma żadnych dowodów na to, że wprowadzenie LEP w jakikolwiek sposób podniosło poziom wiedzy lub praktycznych umiejętności lekarzy w Polsce. LEP stanowi niepotrzebną, biurokratyczną przeszkodę na drodze do uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Straty społeczne, również finansowe jakie są ponoszone w skali kraju nakazują pilne jego zniesienie (a zaoszczędzone pieniądze mogłyby być przeznaczone na leczenie ludzi). Tej naszej negatywnej oceny nie zniwelują pewne zmiany w sposobie przeprowadzania LEP-u, które proponuje się w nowym rozporządzeniu. OZZL stanowczo postuluje zniesienie LEP-u.

Postulujemy również aby wprowadzić w rozporządzeniu przepis, który umożliwi zamianę obowiązku pełnienia dyżurów na inne formy szkolenia dla osób, które z różnych względów nie mogą dyżurować ( np. z powodu ciąży), a to po to, aby nie wydłużać tym osobom czasu stażowania.

Z poważaniem

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie