27 stycznia 2008

Sprawozdanie

z posiedzenia ZK OZZL w dniu 18 stycznia 2008r.

Posiedzenie odbyło się w Łodzi, w siedzibie Regionu Łódzkiego OZZL.

Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie sytuacji w szpitalach w Kraju, po wprowadzeniu nowych przepisów o czasie pracy lekarzy, w tym zwłaszcza sprawozdanie z akcji ?nokaut przez opt-out?. Ze sprawozdania wynika, że sytuacja w szpitalach jest daleka od normy, a często panuje w nich chaos. Tylko w pojedynczych  szpitalach (gdzie podpisano porozumienie o stopniowym dochodzeniu do oczekiwanego przez lekarzy poziomu płac np. w Krakowie) sytuacja jest unormowana na dłuższy okres.  
W większości szpitali sytuacja jest napięta i przyjmuje jedną z następujących postaci:
– czasowe (od miesiąca do 4 miesięcy) porozumienie lekarzy z dyrekcją o wzroście (w tym okresie) płac zasadniczych lekarzy i ich zgoda na dyżurowanie,
– bezprawne ustalanie przez dyrektorów nowych systemów i/lub rozkładów czasu pracy, w celu uniknięcia konieczności dyżurowania przez lekarzy ? sprawy są zgłaszane do P Inspekcji Pracy,
– pozostawienie spraw ?swojemu biegowi?, z nadzieją, że ?jakoś to się ułoży?. Tutaj w najbliższych dniach skończą się limity godzin pracy lekarza w miesiącu ( np. szpital na Banacha w Warszawie),
– mobbing stosowany przez dyrektorów (niekiedy za pośrednictwem ordynatorów) wobec lekarzy specjalizujących się (rezydentów) i zmuszanie ich do podpisywania klauzuli opt out.
W wielu szpitalach, gdzie wprowadzono tzw. równoważny czas pracy i/lub  pracę zmianową nastąpiło istotne obniżenie jakości świadczeń oraz pojawiły się trudności z wypracowaniem przyznanych limitów ? zwiększają się kolejki do leczenia (np. Łomża).
W dalszej części posiedzenia przedstawiono w skrócie przebieg konferencji prasowej OZZL w dniu 08 stycznia br, który doprowadził m. innymi do spotkania przedstawicieli OZZL z Prezydentem RP w dniu 15 stycznia 2008r. Przedstawiono krótkie sprawozdanie z tego spotkania, podkreślając poparcie Prezydenta dla idei ?paktu społecznego? w sprawie ochrony zdrowia, którego elementem byłoby jakieś porozumienie płacowe np. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla lekarzy ( i innego personelu medycznego). ZK OZZL zobowiązał się u Prezydenta do przedstawienia w najbliższym czasie skonkretyzowanych oczekiwań płacowych. W dniu 23 stycznia projekt takiego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy został przesłany doradcy Prezydenta ds. zdrowia ?dr Tomaszowi Zdrojewskiemu.
Następnie dyskutowano o strategii i taktyce negocjacyjnej w przypadku podjęcia przez rządzących propozycji podpisania porozumienia płacowego na szczeblu centralnym.
Kolejnym punktem programu było omówienie dotychczasowej działalności reprezentacji rezydentów w ramach OZZL. Pierwszą część tego punktu zdominowały sprawy związane z akcją ?nokaut przez opt ?ouot?. Przedstawiciele rezydentów wyrażali żal, że w wielu szpitalach, gdzie podejmowane są negocjacje płacowe przy okazji klauzuli opt-out, rezydenci nie są włączani do składu zespołów negocjacyjnych, albo uzyskiwane porozumienia nie uwzględniają podwyżek dla rezydentów. Omówiono również możliwości prawne zaskarżenia takiej sytuacji, w której rezydent, zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta uzyskuje wynagrodzenie niższe niż inny (niż rezydent) lekarza, zatrudniony na tym samym stanowisku (młodszego rezydenta). Zarząd Krajowy OZZL zadeklarował, że opracuje odpowiedni wzór pozwu w tej sprawie (o wyrównanie płacy rezydenta do płacy innego młodszego asystenta w danym szpitalu) jeżeli będzie taki wniosek lekarzy ?rezydentów. Zarząd przyjął również uchwałę o udziale rezydentów w zespołach negocjacyjnych i o konieczności  uwzględnienia rezydentów w porozumieniach płacowych (uchwała nr 3)
W dalszej części przedstawiciele rezydentów omówili ich dotychczasowe działania na szczeblu krajowym, mające na celu poprawę wynagrodzeń rezydentów, ustalanych przez ministra zdrowia. Poinformowano o spotkaniach z przedstawicielami MZ, z Senatorami, w komisji sejmowej (mój K.B. komentarz do tej komisji – tutaj: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=241&lang=pl). Przedstawiciele rezydentów zostali również zaproszeni, niezależnie od OZZL do uczestnictwa w tzw. Białym Szczycie w dniu 21 stycznia 2008r. ZK OZZL postanowił o finansowaniu koniecznych wydatków reprezentacji rezydentów (uchwała nr 2).
Kolejnym punktem programu było omówienie sprawy podpisywania kontraktów przez lekarzy na pełnienie dyżurów lub tzw. kontraktów całościowych. ZK OZZL nie negując tej formy zatrudnienia lekarzy w ogóle, przestrzega jednak przed podpisywaniem kontraktów w chwili obecnej. Zdecydowały o tym następujące czynniki:
– utrata – przez lekarzy nie będących pracownikami – możliwości wykorzystania w negocjacjach płacowych z dyrekcją szpitala elementu nacisku w postaci zgody na zastosowanie tzw. klauzuli opt ?out ( zgody na wydłużony powyżej 48 godzin tygodniowo czas pracy),
– potencjalna możliwość likwidacji organizacji związkowej przy całkowitym braku lekarzy ? pracowników w danym szpitalu, co może utrudnić lekarzom prowadzenie zbiorowych negocjacji na poziomie szpitala i może ułatwić dyrekcji szpitala stosowanie różnych sposobów nieformalnego nacisku na lekarzy,
– brak jednoznacznej opinii prawnej co do kontraktów lekarskich podpisywanych na pełnienie dyżurów przez tych samych lekarzy, którzy są zatrudnieni w tym samym szpitalu na podstawie umowy o pracę (np. patrz tutaj:
http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=573&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl
– dodatkowe obciążenia lekarzy, zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej, wynikające z konieczności ponoszenia szerszej odpowiedzialności cywilno prawnej za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom, (równiez ze względu na wydłużenie okresu przedawnienia za szkodę na osobie ? od 01 stycznia 2008 r, wskutek odpowiedniej nowelizacji kodeksu cywilnego)
ZK OZZL podjął uchwałę  w tej sprawie (uchwała nr 4)  
Obecnie należy dodać, że czynnikiem dodatkowym może być fakt, że w planowanej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, przewidującej możliwość zamiany SPZOZ na spółki handlowe, lekarze ? kontraktowcy będą wyłączeni z możliwości uzyskania puli bezpłatnych akcji nowych spółek.  
W dyskusji podniesiono również oczywisty fakt, że ? tak czy inaczej ? decydujące znaczenie przy podpisywaniu kontraktów musi mieć kwota tego kontraktu, bo wszystkie inne elementy są jej pochodną.  
Na koniec ustalono, że kolejne posiedzenie ZK OZZL odbędzie się w dniu 29 lutego 2008r.
W przerwie obrad ZK OZZL odbyła się konferencja prasowa ? patrz http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=586&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl   

sprawozdanie sporządził K. Bukiel

 

Uchwały

przyjęte przez Zarząd Krajowy OZZL w dniu 18 stycznia 2008r.

Uchwała nr 1

O rozwiązaniu Organizacji Terenowej OZZL w ……..

treść uchwały do wiadomości OZZL

  

Uchwała nr 2

O finansowaniu porozumienia rezydentów przez Zarząd Krajowy OZZL

Zarząd Krajowy OZZL postanawia, że będzie finansował wydatki związane z działalnością reprezentacji lekarzy ? rezydentów, (powstałej w ramach OZZL) i prowadzonej na szczeblu krajowym. Finansowanie dotyczyć będzie takich kosztów, jak zakup materiałów piśmienniczych, korespondencja, koszty podróży itp. Decyzja o finansowaniu konkretnego przedsięwzięcia będzie podejmowana przez skarbnika lub przewodniczącego ZK OZZL po zapoznaniu się z przedstawionymi rachunkami lub innymi dokumentami (np. tzw. delegacja -polecenie wyjazdu służbowego).

Uchwała nr 3

Zarząd Krajowy OZZL zaleca, aby w Zespołach Negocjacyjnych powołanych przez organizacje terenowe OZZL w związku z akcją ?nokaut przez opt-out? ? brali udział przedstawiciele lekarzy rezydentów zatrudnionych w danym szpitalu. Jednocześnie ZK OZZL zaleca, aby w porozumieniach podpisywanych przez te zespoły uwzględniono zasadę, że płaca lekarza rezydenta jest taka sama, jak innych lekarzy, młodszych asystentów w danym szpitalu. Powinno się to osiągnąć przez przyznanie przez dyrekcję szpitala odpowiedniego ?wyrównania? do płacy zasadniczej lekarza rezydenta ustalonej i płaconej przez Ministerstwo Zdrowia.

Uchwała nr 4

Zarząd Krajowy OZZL zaleca, aby lekarze powstrzymywali się na razie od podpisywania tzw. kontraktów (umów cywilno prawnych) z dyrektorami szpitali, do czasu wynegocjowania postulowanego przez związek poziomu płac minimalnych dla poszczególnych grup lekarzy (lub bardzo zbliżonego).

Czynnikami, które przemawiają za tym ? okresowym ? powstrzymaniem się od podpisywania kontraktów są:

– utrata – przez lekarzy nie będących pracownikami – możliwości wykorzystania w negocjacjach płacowych z dyrekcją szpitala elementu nacisku w postaci zgody na zastosowanie tzw. klauzuli opt ?out ( zgody na wydłużony powyżej 48 godzin tygodniowo czas pracy),

– potencjalna możliwość likwidacji organizacji związkowej przy całkowitym braku lekarzy ? pracowników w danym szpitalu, co może utrudnić lekarzom prowadzenie zbiorowych negocjacji na poziomie szpitala i może ułatwić dyrekcji szpitala stosowanie różnych sposobów nieformalnego nacisku na lekarzy,

– brak jednoznacznej opinii prawnej co do kontraktów lekarskich podpisywanych na pełnienie dyżurów przez tych samych lekarzy, którzy są zatrudnieni w tym samym szpitalu na podstawie umowy o pracę,

– dodatkowe obciążenia lekarzy, zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnej, wynikające z konieczności ponoszenia szerszej odpowiedzialności cywilno prawnej za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom, (równiez ze względu na wydłużenie okresu przedawnienia za szkodę na osobie ? od 01 stycznia 2008 r, wskutek odpowiedniej nowelizacji kodeksu cywilnego)

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie