22 stycznia 2008

GŁÓWNE TEZY
Konferencji prasowej OZZL  z dnia 18 stycznia 2008r.
ZK OZZL, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z całego kraju, stwierdza, że sytuacja w szpitalach jest daleka od normy, a często panuje w nich chaos. Tylko w pojedynczych  szpitalach (gdzie podpisano porozumienie o stopniowym dochodzeniu do oczekiwanego przez lekarzy poziomu płac), sytuacja jest unormowana na dłuższy okres (ok. roku).
W większości szpitali sytuacja jest napięta i przyjmuje jedną z następujących postaci:
– czasowe (od miesiąca do 4 miesięcy) porozumienie lekarzy z dyrekcją o wzroście (w tym okresie) płac zasadniczych lekarzy i ich zgoda na dyżurowanie,
– bezprawne ustalanie przez dyrektorów nowych systemów i/lub rozkładów czasu pracy, w celu uniknięcia konieczności dyżurowania przez lekarzy ? sprawy są zgłaszane do P Inspekcji Pracy,
– pozostawienie spraw ?swojemu biegowi?, z nadzieją, że ?jakoś to się ułoży?. Tutaj w najbliższych dniach skończą się limity godzin pracy lekarza w miesiącu ( np. szpital na Banacha w Warszawie),
– mobbing stosowany przez dyrektorów (niekiedy za pośrednictwem ordynatorów) wobec lekarzy specjalizujących się (rezydentów) i zmuszanie ich do podpisywania klauzuli opt out.
W wielu szpitalach, gdzie wprowadzono tzw. równoważny czas pracy i/lub  pracę zmianową nastąpiło istotne obniżenie jakości świadczeń oraz pojawiły się trudności z wypracowaniem przyznanych limitów ? zwiększają się kolejki do leczenia (np. Łomża).
OZZL przypomina rządzącym, że przepisy o czasie pracy lekarzy nie są sprawą incydentalną, którą da się jednorazowo rozwiązać i przestanie być problemem. Nawet jeżeli dzisiaj lekarze wyrażą zgodę na dłuższą pracę (tzw. klauzula opt out), to ?jutro? mogą ją wypowiedzieć ( z miesięcznym okresem wypowiedzenia). To powoduje, że płace lekarskie muszą zbliżyć się do ich rynkowego poziomu, co wymaga istotnych zmian systemowych w ochronie zdrowia.
OZZL powtarza swoją kompromisową propozycję wobec rządzących: podpisania paktu społecznego dot. ochrony zdrowia, którego elementem będzie ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (lub inne porozumienie o charakterze normatywnym), przewidujący stopniowe dojście – do 01 stycznia 2010 roku – do postulowanego przez OZZL i samorząd lekarski poziomu płac minimalnych dla lekarzy. Ten okres spokoju społecznego jest potrzebny aby porządnie przygotować i wdrożyć konieczne zmiany do ochrony zdrowia.  OZZL wyraża zadowolenie, że powyższą inicjatywę poparł Prezydent RP. Podobną propozycję przedstawił też IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izb Lekarskich. 
OZZL potwierdza swoją negatywną oceną dotychczasowych propozycji zmian w ochronie zdrowia, przedstawionych przez M Z. Zasadniczą ich wadą jest brak odpowiedzi na pytanie: Czy ( i w jaki sposób)  przewiduje się zrównoważenie nakładów na ochronę zdrowia z zakresem i ilością świadczeń refundowanych. Bez tej równowagi niemożliwe lub bezsensowne będzie wprowadzenie innych zapowiadanych zmian, jak: koszyk świadczeń, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, demonopolizacja NFZ, zmiana szpitali w spółki prawa handlowego. Obecne propozycje MZ są nie do końca przemyślane i niespójne. Lepiej konkretne propozycje ustawowe przedstawić później niż proponować rozwiązania złe. Rozumiejąc, że MZ zajęte jest wieloma bieżącymi sprawami, OZZL ponawia swoją propozycję powołania przy Premierze RP odrębnego zespołu ekspertów, który przygotuje kompleksowy i spójny program zmian w ochronie zdrowia. Zasadniczymi elementami tego programu muszą być:
– wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia do 6%PKB ? aby zachować zasadę solidaryzmu społecznego (aby zakres świadczeń bezpłatnych był możliwie szrokI0,
– wprowadzenie legalnego współpłacenia w takim zakresie, w jakim braknie środków publicznych na sfinansowanie pełnego zakresu świadczeń,
– upowszechnienie mechanizmów rynkowych (konkurencji, demonopolizacji i prywatyzacji) w ochronie zdrowia.
Dobrą podstawą do tego jest projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, autorstwa OZZL z roku 2005, który zyskał poparcie licznych organizacji ze służby zdrowia i spoza niej. 
Zarząd Krajowy OZZL ? 18 stycznia 2008r.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie