24 stycznia 2008

Bydgoszcz dnia  24 stycznia 2008r.

Pan

Dr Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Doktorze,

Nasz list dotyczy łamania konstytucyjnego prawa równości obywateli, jakie ma miejsce, w stosunku do niektórych lekarzy oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych w wyniku przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.06.149.1076) oraz jej nowelizacji z dnia 5 września 2007r (Dz.U.2007.181.1290),

Ustawa z 22 lipca 2006r mająca zapewnić podwyżki płac dla wszystkich pracowników służby zdrowia, wprowadziła ?dwustrumieniowe? finansowanie świadczeniodawców, którzy mają podpisane kontrakty z NFZ. Obok zasadniczego strumienia wynikającego z wyceny danego świadczenia i ilości zakontraktowanych świadczeń, wprowadzono drugi ? dodatkowy, przeznaczony na podwyżkę płac dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Jednak sposób obliczania tego dodatkowego ?strumienia?, który za podstawę przyjmuje wartość kontraktu zawartego przez danego świadczeniodawcę z NFZ w I półroczu 2006r, powoduje  dyskryminację pewnej grupy świadczeniodawców – tych, którzy zawarli kontrakt z NFZ po I półroczu 2006r (np. dopiero w roku 2007. ) Jeśli zatem w drugiej połowie roku 2006 albo później, w roku 2007 jakiś nowy podmiot podpisał umowę z NFZ, otrzymał tylko jeden strumień pieniędzy, ten wynikający z wyceny poszczególnych świadczeń i ich ilości (limitu), jakie przyznał NFZ. A zatem za to samo świadczenie ?starzy? świadczeniodawcy dostali np. 120 złotych, a ?nowi? 100. Decyduje o tym zapis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r.

Wśród dyskryminowanych świadczeniodawców są nie tylko duże zakłady opieki zdrowotnej, ale i pojedynczy lekarze, prowadzący indywidualne praktyki lekarskie lub małe, niepubliczne ZOZ?y. Dyskryminacja ta ? oczywiście ? dotyka też konsekwentnie pracowników zatrudnionych przez tych świadczeniodawców, co daje nam, jako związkowi zawodowemu legitymację do występowania w tej sprawie.

Wiemy, że w dniu 28 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r w zakresie, w jakim dotyczy świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na część I półrocza 2006r. bądź po zakończeniu wskazanego półrocza ? z art. 32, w związku z art. 2 Konstytucji RP. Czytamy w nim, że ?przyjęty w art. 3 ust. 1 ustawy mechanizm wzrostu kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawców narusza zasadę równości i niedyskryminacji oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. Ustawodawca przewidział bowiem, iż kwota zobowiązania wzrasta w stosunku do podwojonej kwoty zobowiązania w umowach zawartych na rok 2006 za okres I półrocza 2006r. według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. Nie przewidział natomiast odrębnej zasady ustalania wzrostu kwoty zobowiązania dla tych świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na część I półrocza 2006 r. Stąd też w przypadku kontraktu obowiązującego przez niepełne I półrocze 2006r. podstawą naliczenia kwoty wzrostu zobowiązania jest podwojona, faktyczna wartość kontraktu obowiązującego w I półroczu 2006. W praktyce powoduje to, ze w odniesieniu do tej grupy świadczeniodawców wzrost kwoty zobowiązani NFZ ( w zależności od długości terminu kontraktu w I półroczu 20006r.) może być nawet kilkakrotnie niższy, a w skrajnych przypadkach ( zawarcie kontraktu np. w dniu 1 lipca 2006r) może w ogóle nie nastąpić? . 
Powyższy wniosek uwzględnia więc te zarzuty, jakie przedstawiamy wyżej i chcemy tutaj wyrazić Panu wdzięczność za zgłoszenie wniosku do TK. Zwracamy jednak uwagę, że już po złożeniu wspomnianego wniosku przez Rzecznika, w ustawie  z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.2007.181.1290), funkcjonowanie powyższej, niesprawiedliwej zasady (o której pisze Rzecznik w swoim wniosku do TK) zostało przedłużone na rok 2008 i kolejne lata. Stało się to za sprawą wprowadzonych do ustawy z dnia 22 lipca 2006r przepisów art. 10c i art. 10 f.
Wobec powyższego zwracamy się do Pana z prośbą o uzupełnienie swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2007 roku w taki sposób, aby wskazać, że wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2007 r. przepisy art.10c i 10 f ? stanowią kontynuację niesprawiedliwej zasady, wprowadzonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r.

Przesyłamy wyrazy szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

NA TEN TEMAT patrz rowniez: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=512&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl