31 grudnia 2007

Zgłaszajcie do ZK OZZL wszelkie przejawy nieprawnych działań dyrekcji szpitali w zakresie czasu pracy lekarzy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zarząd Krajowy OZZL apeluje do Was o zgłaszanie wszelkich przypadków zmuszania lekarzy (w różny sposób i w różnej formie) do podpisywania klauzuli opt-out lub wymuszania zgody lekarzy na nie schodzenie po dyżurach, a takze wszelkich innych przejawów bezprawnego działania dyrekcji szpitali lub kogokolwiek, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o czasie pracy lekarzy. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zmuszającego, jego funkcję (dyrektora lub ordynatora), nazwę oddziału, nazwę szpitala, miejscowość (a także – tylko do wiadomości OZZL – imię i nazwisko oraz ew. funkcję osoby zgłaszającej). Przypadki takiego postępowania OZZL będzie sukcesywnie publikował na swojej stronie internetowej, zgłaszając je jednocześnie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Prokuratury.
 
Zarząd Krajowy OZZL