13 grudnia 2007

przesłane przez ZG ZZA

Problem czy katastrofa?

W dniu 10 grudnia 2007 roku w Instytucie Cybernetyki  w Warszawie Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, Okręgowa Izba Lekarska  w Warszawie oraz Konfederacja Pracodawców Polskich zorganizowali  konferencję

?Czas pracy lekarzy w 2008 roku w świetle najnowszych przepisów.
Problem czy katastrofa?”

Konferencja, w której wzięło udział ponad 200 uczestników zgromadziła szeroki przekrój środowiska medycznego: 4 dyrektorzy szpitali, działacze związkowi, przedstawiciele izb lekarskich, pracodawcy sektora niepublicznego, samorządowcy oraz parlamentarzyści.

Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski przedstawił stanowisko resortu informującęłęó, że nowelizacja ustawy o ZOZ-ach dostosowująca normy czasu pracy lekarzy do wymogów unijnych wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Wiceminister uważa, wszystkie dotychczasowe ekipy zarządzające resortem utrzymywały, że priorytetem  działań jest  pacjenta i z takim podejściem zgadza się też obecne kierownictwo ministerstwa zdrowia.

Natomiast obietnice kolejnych ministrowi zdrowia powtarzali, że drugim priorytetem jest sytuacja finansowa lekarzy okazywały się iluzją

Wiceminister zapowiedział, że resort podejmie działania mające na celu zahamowanie emigracji lekarzy, między innymi spowodować, aby  w 2010 roku lekarze zarabiali 11 200 zł.

W pierwszym etapie podjęto decyzję o 30-proc. podwyżce wynagrodzeń dla stażystów (460 zł)

i rezydentów (528 zł) oraz zwiększy się liczba miejsc prezydenckich.

Ministerstwo rozważa, w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy umożliwienie od 01 stycznia przyszłego roku  pełnienia samodzielnych dyżurów  przez lekarzy  rezydentów.

Odpowiedzialność za wyrażenie zgody na samodzielne dyżurowanie ponosić będzie ordynator.

Ministerstwo nie będzie kontynuować prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych przedstawionych przez Prof.Zbigniewa Religę. Natomiast opracowywany jest koszyk negatywny. Wiceminister Twardowski istotnymi zmianami proponowanymi przez resort będzie podział NFZ na kilka konkurujących płatników oraz przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Skrytykował także projekt ustawy o sieci szpitali wg koncepcji prof. Zbigniewa Religii.

Ustawa o sieci szpitali jest zdaniem Wiceministra niepotrzebna.

Szymon Kamiński (Health Project Management) przytoczył zapisy preambułyęłęó dyrektywy 2003/88/WE -,,Poprawa bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia pracownika w miejscu pracy jest celem, który nie może być podporządkowany względom czysto ekonomicznym „.

Podkreślił, że adresatem dyrektywy są państwa członkowskie UE oraz fakt, że w dyrektywie aż 14 razy jest mowa o porozumieniach z partnerami społecznymi i układach zbiorowych.

Dyrektywa dopuszczała implementacje przepisów w drodze porozumienia społecznego, a niekoniecznie w drodze nowelizacji ustawy.

ęłęóElżbieta Barcikowska-Szydło, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stwierdziła, że nowe przepisy nie określają jednoznacznie, ile mogą pracować lekarze którzy podpiszą tzw. klauzule „opt-out”, jeśli zgodzą się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo.

Według niektórych prawników może to być 60 godzin tygodniowo, inni mówią o 72 i 78 godzinach.

Największym problemem jest jednak fakt, że zapisy ustawy uniemożliwiają pracę lekarza powyżej 13 godzin.

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Marek Balicki uważa, że rząd powinien w pilnym  trybie zasilić budżet NFZ ( kilkumiliardowy kredyt lub pożyczka), aby na dzień

01 stycznia 2008 roku dyrektorzy szpitali posiadali środki niezbędne do sfinansowania wzrostu  kosztów pracy w szpitalach.

Poseł Balicki uważa, że ewentualna nowelizacja ustawy powinna jedynie doprecyzować niektóre zapisy ustawy. 

icedyrektor Piotr Wojciechowski z Departamenty Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy poinformował o konieczności przestrzegania nowych przepisów. Zapowiedział, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadziła kontrole zwłaszcza ewidencję czasu pracy.

Piotr Wojciechowski poinformował, że tak zwane „kontrakty dyżurowe” są obejściem prawa pracy.

Andrzej Włodarczyk Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawił sytuację demograficzna dotyczącą lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działalności OIL w Warszawie. Najliczniejszą grupą wiekową wśród 10 wybranych specjalności (choroby wewnętrzne, pediatria, stomatologia, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna, położnictwo i ginekologia, anestezjologia i intensywna terapia, okulistyka, neurologia, psychiatria) są lekarze

w wieku 41-50 lat.

Analiza struktury wiekowej wskazuje na niekorzystne zwiększenie się udziału grupy wiekowej

w przedziale powyżej 70 lat oraz zmniejszenie się udziału grupy poniżej 31 lat. Tylko w dwóch specjalizacjach (stomatologia i medycyna rodzinna) udział lekarzy w wieku 31-40 lat wynosi powyżej 25%.Prezes zaznaczył szczególne problemy z niedoborem anestezjologów których jest zaledwie 892.

ęłęóPiotr Kurpas, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów poinformował, że od maja 2004 r. ponad 20% polskich anestezjologów, wyjechało do pracy w innych krajach Unii Europejskiej, blisko 90% młodych lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, deklaruje gotowość wyjazdu do pracy za granicą.

Problemem jest również wysoka średnia wieku lekarzy anestezjologów (49 lat mężczyźni, 51 lat kobiety) oraz małe zainteresowanie specjalnością (50% miejsc rezydenckich nieobsadzono). Obecnie w polskich szpitalach brakuje ponad 1000 anestezjologów.

ęłęóWiceprezydent Andrzej Mądrala z Konfederacji Pracodawców Polskich przedstawił narastające problemy pracodawców związane z niedoborem kadr medycznych. Poinformował, że podczas pobytu w Szwecji otrzymał „podziękowania za eksport” z Polski ponad 500 wysoko wykwalifikowanych lekarzy.

ęłęóJarosław Rosłon Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego jednocześnie Doradca Ministra Zdrowia stwierdził, że problemem jest  brak lekarzy nawet przy ich zgodzie na klauzule „opt-out”. Tańszą jest zatrudnienie kolejnego lekarza w systemie zmianowym niż realizacja dyżury w trybie nadgodzin.

ęłęóMarek Wójcik, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich podkreślił konieczność wprowadzenia zmian prawnych umożliwiających między innymi tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez spzoz. Wezwał do dialogu pomiędzy samorządami zawodowymi, związkami, radami społecznymi, dyrakcją szpitala.

ęłęóJerzy Friediger, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przedstawił dane z których wynika, żeby uzupełnić ubytki specjalistów musimy kształcić przez najbliższych pięć lat 40% więcej specjalistów, niż odejdzie na emeryturę.

W kolejnych latach relacje te się pogorszą.

.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie