30 października 2007

Sprawozdanie z posiedzenia ZK OZZL w dniu 26 października 2007r.

 

Na wstępie Zarząd zatwierdził nowe władze Regionu Mazowieckiego OZZL (przewodniczącym został dr Maciej Jędrzejowski ze szpitala na Banacha w Warszawie). Jednocześnie ZK OZZL serdecznie podziękował dr Marii Balcerzak, która była przewodniczącą Regionu Mazowieckiego od samego początku jego istnienia do teraz, za długoletnią działalność na rzecz lekarzy i OZZL w woj. mazowieckim.

 

Zasadniczym tematem posiedzenia było podsumowanie dotychczasowego przebiegu akcji protestacyjnej OZZL w roku 2007. Stwierdzono, że w chwili obecnej czynna akcja strajkowa jest prowadzona w pojedynczych szpitalach (np. szpitalu w Brzesku, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Psychiatrycznym im Babińskiego w Krakowie (Kobierzynie), Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie). Również w pojedynczych szpitalach lekarze są na gremialnych wypowiedzeniach z pracy. Ogółem spór zbiorowy był przeprowadzony w ok. 400 szpitalach w Polsce. W znaczącej części z nich (ok. 360 ) prowadzony był strajk w różnych formach. W niektórych szpitalach nie doszło do strajku, dyrekcje podpisywały porozumienia z lekarzami w trakcie negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego. Tylko w pojedynczych szpitalach spór zbiorowy uległ zakończeniu (10, może kilkanaście takich szpitali). W pozostałych spór zbiorowy nie zakończył się, strajk został tylko zawieszony i może być wznowiony w każdej chwili, na hasło od Zarządu Krajowego OZZL lub Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy.

Porozumienia ?cząstkowe?,  jakie zostały podpisane w wyniku strajków są bardzo różne. W każdym przypadku, gdzie lekarze strajkowali, uzyskali oni podwyżki płac. Podwyżki te są różne: brutto od kilkuset (300) złotych do ok. 2500 zł ( w jednym przypadku na Śląsku). Najczęściej kwota podwyżki wynosiła ok. 100 ? 1200 ? 1500 złotych brutto (bez dyżurów). W części przypadków podpisano porozumienia przewidującą ?ścieżkę dojścia? do postulowanego przez OZZL poziomu wynagrodzeń (3 średnie krajowe ? pensja zasadnicza dla lekarza specjalisty). Biorąc pod uwagę, że poziom płac lekarskich (mimo ubiegłorocznych podwyżek) był nadal stosunkowo bardzo niski, tegoroczne podwyżki, liczone procentem dotychczasowych wynagrodzeń były niekiedy naprawdę wysokie (np. do 150%). Na stronie internetowej Regionu Mazowieckiego OZZL dokonano takiego podsumowania w odniesieniu do tego regionu:  http://www.lekarzpolski.pl/regiony/rmaz/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=86&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  .

 

W ostatnim okresie akcji protestacyjnej przybrała ona charakter przede wszystkim masowego zwalniania się z pracy lekarzy. W sumie akcja taka objęła 90 szpitali w Kraju (łącznie z tymi, gdzie termin wypowiedzeń jeszcze nie minął). We wszystkich dotychczasowych przypadkach lekarze, którzy zwolnili się z pracy, powrócili do niej w całości (chyba, że sami tego nie chcieli), jednak w niektórych przypadkach dyrekcje próbowały ? przy okazji ? pozbyć się działaczy OZZL, jak np. w Tychach. Próby te wszędzie zakończyły się niepowodzeniem dyrekcji. Porozumienia, jakie zawierano z lekarzami, którzy zwolnili się z pracy ? w ostatnim czasie (koniec września, początek października) były bardzo do siebie zbliżone i przewidywały ? najczęściej ? płace zasadnicze dla lekarzy specjalistów w kwocie ok. 4000 zł brutto, to jest ok. 1,4 – 1,5 przeciętnej płacy w gospodarce za drugi kwartał 2007r. Zarząd Krajowy OZZL uznał, że ten poziom wynagrodzenia, jako minimalny dla lekarzy specjalistów powinien zostać upowszechniony w całym Kraju. Dlatego ZK OZZL zwróci się (za pośrednictwem regionów) do wszystkich organizacji terenowych OZZL, które nie ?wystrajkowały? takiego poziomu wynagrodzeń, aby wystąpiły do swoich dyrekcji z żądaniem podobnej regulacji płac.  

Generalnie akcja protestacyjna, prowadzona przez OZZL udowodniła, że w obecnym systemie opieki zdrowotnej, poza strajkiem, a zwłaszcza gremialnym zwalnianiem się z pracy, nie ma innego skutecznego sposobu uzyskania podwyżek płac. Tam, gdzie nie wszczęto sporu zbiorowego lub nie zwalniano się, żadnych podwyżek płac nie było.

 

Sukcesem akcji OZZL było uczynienie problemów opieki zdrowotnej istotnym tematem publicznej i politycznej dyskusji. Niestety często był to tylko pretekst do prowadzenia walki politycznej, a nie merytorycznej debaty. Jednak OZZL przypilnuje aby temat służby zdrowia nie przestał interesować polityków, w tym zwłaszcza nowy rząd.

 

Porażką akcji OZZL było to, że nie udało się doprowadzić do zasadniczych zmian systemowych w ochronie zdrowia. Rządzący jedynie markowali zmiany (np. słynna prezentacja ?koszyka? świadczeń, czy projekty ustawy o sieci szpitali. OZZL ma nadal nadzieję, że nowy rząd podejmie się wprowadzenia koniecznych zmian w ochronie zdrowia. Wyrazem tego jest list, jaki ZK OZZL wysłał do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i najprawdopodobniej przyszłego premiera ? Donalda Tuska. Treść listu jest na stronie internetowej OZZL:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=470&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

 

Brak odpowiednich działań nowego rządu w sprawach służby zdrowia spowoduje konieczność przeprowadzenia przez lekarzy ponownej akcji protestacyjnej w roku przyszłym. Decyzje w tej sprawie zapadną w czasie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL, połączonego z posiedzeniem Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy, które odbędą się w dniu 07 grudnia 2007 roku w Warszawie. Zarząd Krajowy OZZL zaprosił na ten zjazd prezydenta FEMS (Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Lekarzy). Zarząd postanowił również, że kolejne posiedzenie plenarne FEMS, w roku 2008, zostanie zorganizowane przez OZZL w Polsce.

 

W kolejnych punkach programu ZK OZZL omówił sprawę nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy (dyżury, klauzula opt ?out itp). Stwierdzono, że przepisy te w wielu miejscach są nieprecyzyjne. Wątpliwości budzi brak jednoznacznego określenia maksymalnego czasu pracy lekarzy, którzy podpiszą klauzulę opt ?out, niejasne przepisy dotyczące 11 godzinnego dobowego odpoczynku, funkcjonowanie pojęcia ?dyżur pod telefonem?, nie istniejącego w prawie europejskim, częściowe wyłączenie z ograniczenia ilości godzin nadliczbowych (do 150 w ciągu roku). W związku z powyższym, przychylając się do wniosku dr Czesława Misia , Zarząd Krajowy OZZL postanowił zwrócić się z kolejnym wnioskiem do Komisji Europejskim w sprawie przepisów o czasie pracy lekarzy w Polsce. Sporządzenie wniosku Zarząd powierzy mecenasowi Lesławowi Świstuniowi.

 

Niezależnie od tych kroków prawnych, Zarząd Krajowy OZZL jeszcze raz podkreślił konieczność mobilizacji i konsolidacji lekarzy w poszczególnych szpitalach i w całym kraju wobec możliwości, jakie daje wprowadzenie klauzuli opt ?out (konieczność wyrażenie przez lekarza zgody na dyżurowanie w czasie łącznym ? wraz z pracą zasadniczą – powyżej 48 godzin tygodniowo). Szczegóły dotyczące tej akcji, zwanej ?nokaut przez opt ?out? są dostępne na stronach internetowych OZZL:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=398&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

oraz rekomendacje Regionu Mazowieckiego w tej sprawie:

http://www.lekarzpolski.pl/regiony/rmaz/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=81&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  

 

sprawozdanie sporządził

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL