28 sierpnia 2007

Bydgoszcz dnia 27 sierpnia 2007 r.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
fax : (081) 537-11-61
e-mail : kancelaria@lublin.oip.pl

Szanowni Państwo,

W związku z działaniami dyrektora szpitala w Opolu Lubelskim, polegającymi na „wysłaniu” lekarzy na 2 letnie urlopy bezpłatne w reakcji na domaganie się przez nich przestrzegania przepisów UE (Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.) dotyczących czasu pracy, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się z wnioskiem o zbadanie, czy dyrektor wzmiankowanego szpitala nie naruszył prawa pracy.

Uzasadnienie:
Lekarze wnosili o udzielenie im czasu wolnego za dyżury lekarskie przepracowane ponad dopuszczalne normy czasu pracy. Prawo pracownika do odpowiedniego wypoczynku jest uprawieniem wynikającym z art. 66 ust. 2 Konstytucji i zostało powtórzone jako podstawowa zasada prawa pracy w art. 14 kodeksu pracy. Celem ustanowienia wskazanych zasad jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego wypoczynku, przy zachowaniu jego pozostałych uprawnień wynikających ze stosunku pracy. W przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie konstytucyjnych zasad przez pracodawcę.

Uznając, iż za okres czasu wolnego, o który wnioskowali lekarze nie należy się wynagrodzenie, prowadzi do obciążenia tego pracownika skutkami wynikającymi z niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy. Pracownik wykorzystujący czas wolny w zamian za uporczywie powtarzające się naruszenia przepisów prawa pracy nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji z powodu skorzystania ze swoich uprawnień.
Zgodnie z art. 151 kodeksu pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Lekarze, w okresie, za który wnosili o udzielenie czasu wolnego pracowali ponad obowiązujący ich maksymalny wymiar czasu pracy wynikający z Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r., co oznacza, że ich praca była wykonywana ponad obowiązujące pracowników normy czasu pracy, a zatem należy uznać, że pracowali oni w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 2 § 2 kodeksu pracy, który naszym zdaniem znajdzie zastosowania również i w niniejszej sprawie, udzielenie czasu wolnego od pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Zatem lekarzom z Opola Lubelskiego, którym dyrektor chce udzielić urlopu jako rekompensaty za dyżury przepracowane ponad normy czasu pracy, powinna zostać wypłacona kwota wynagrodzenia wynikająca z ich pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.

Mając powyższe na uwadze wnosimy jak we wstępie.

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie