26 sierpnia 2007

Warszawa 24 sierpnia 2007r.

Oświadczenie
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

W związku z podjęciem przez Sejm prac nad nowelizacją tzw. ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006roku, która ma zagwarantować nieodbieranie personelowi medycznemu podwyżek przyznanych od października ubiegłego roku, co przedstawiane jest przez rządzących jako spełnienie postulatu strajkujących lekarzy, KKS OZZL oświadcza:

Nigdy nie było postulatem strajkujących lekarzy nieobniżanie płac lekarskich, ale ich znaczące podwyższenie ( do 2 i 3 średnich krajowych).

OZZL nie uważał, że istnieje groźba, iż podwyżki przyznane ustawą z 22 lipca 2006 roku mogą być zabrane. Temat nowelizacji tej ustawy został celowo podniesiony przez rządzących i niektóre związki zawodowe, aby odsunąć uwagę od właściwego postulatu OZZL – odpowiedniego wzrostu wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ i zasadniczych zmian w poziomie finansowania opieki zdrowotnej.

W ocenie OZZL proponowana przez rząd ustawa nowelizująca ustawę z 22 lipca 2006r. jest niepotrzebna i szkodliwa, bo jeszcze bardziej niż dotychczas oddziela cenę świadczeń od ich faktycznych kosztów. Zamiast tego, OZZL domaga się zasadniczego wzrostu wyceny świadczeń przez NFZ, średnio o ok. 60%, co pozwoli na realizację postulatów płacowych personelu medycznego.

OZZL zwraca uwagę, że nadal nie ma żadnych ustalonych i jawnych kryteriów wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ, nie ma też ustalonego udziału kosztów pracy personelu medycznego w kosztach świadczeń. Wszystko to służy temu, aby ukryć główną zasadę funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, jaką jest WYZYSK PERSONELU MEDYCZNEGO.

Krajowy Komitet Strajkowy OZZL apeluje do posłów o odrzucenie projektu ustawy i zobowiązanie NFZ do znaczącego podniesienia wyceny świadczeń zdrowotnych oraz do ustalenia jawnych zasad wyceny świadczeń, uwzględniających koszt pracy personelu medycznego.

W imieniu KKS Lekarzy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Otrzymują:

Marszałek Sejmu
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia,
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia,
Minister Zdrowia,
Prezes NFZ,
Media.