26 sierpnia 2007

Posiedzenie odbyło się w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4 w godzinach 12.00 d- 16.00. O godzinie 15.00 odbyła się konferencja prasowa, w czasie której przedstawiono wyniki posiedzenia.

Jak zwykle zasadniczym tematem posiedzenia było sprawozdanie ze strajku i innych form prowadzonej akcji protestacyjnej oraz gremialnego wypowiadania umowy o pracę przez lekarzy zatrudnionych w SPZOZ-ach.

Trudno jednoznacznie powiedzieć ile – w tej chwili – organizacji terenowych OZZL prowadzi akcję strajkową w pierwotnej formie ( tzw. strajku ostrodyżurowego). Wynika to z faktu, iż – wobec załamania się rozmów na szczeblu centralnym – Krajowy Komitet Strajkowy stwierdził, że organizacje terenowe OZZL prowadzące strajk powinny podpisywać ze swoimi dyrektorami tzw. porozumienia cząstkowe dotyczące wzrostu płac lekarzy. Nazywamy te porozumienia „cząstkowymi”, bo nie kończą one sporu zbiorowego, co oznacza, że strajk w pełnej – ostrodyżurowej – formie może być „odwieszony” w każdej placówce w każdej chwili, a zwłaszcza na hasło Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy. „Cząstkowość” porozumień polega też na ty, że nie przewidują one osiągnięcia – natychmiast – postulowanych wysokości wynagrodzeń dla lekarzy. Najlepsze z zawieranych porozumień „cząstkowych” przewidują etapowe dojście do postulowanych „trzech średnich krajowych” w przeciągu najbliższych 2 – 2,5 lat.

Omówiono też sprawę gremialnego zwalniania się lekarzy z pracy. W najbliższych dniach najważniejsze będzie rozstrzygnięcie na Podkarpaciu, gdzie 31 sierpnia mija termin wypowiedzeń lekarzy z 3 szpitali ( dwóch wojewódzkich w Rzeszowie i powiatowym w Sanoku). Lekarze z tych szpitali są skłonni wrócić do pracy w szpitalach, jeżeli płace lekarskie osiągną postulowany przez OZZL poziom.

Na wniosek Regionu Podkarpackiego OZZL, Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy podjął uchwałę o odwieszeniu akacji strajkowej „ostrodyżurowej” w całym regionie. Treść uchwały jest Tutaj:

Uchwała nr 1
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL z dnia 24 sierpnia 2007r.

KKSL OZZL wzywa wszystkie organizacje terenowe OZZL z Podkarpacia, które są w sporze zbiorowym z pracodawcą i zawiesili akcję strajkową, do wznowienia strajku w trybie „ostrodyżurowym” od 01 września 207r.

Przyjęto z 1 głosem wstrzymującym się.

W pozostałych szpitalach na Podkarpaciu termin wypowiedzeń z pracy lekarzy, którzy się zwolnili mija w dniu 30 września 2007r. Poza Podkarpaciem, regionami, gdzie lekarze najbardziej masowo zwolnili się z pracy są :Świętokrzyskie, gdzie w- praktycznie – wszystkich szpitalach regionu lekarze gremialnie zwolnili się z pracy, Opolskie, gdzie zwolniono się z pracy w większości szpitali. Duża ilość szpitali, gdzie lekarze zwolnili się z pracy jest również w woj. Śląskim, Mazowieckim ( zwłaszcza masowo: Płock, Radom, Ciechanów, Ostrołęka) na Pomorzu. W sumie liczba szpitali, gdzie lekarze gremialnie zwolnili się z pracy wynosi 77.

Kolejnym tematem posiedzenia były zbliżające się – przedterminowe – wybory do Parlamentu. Uznano, że ZK OZZL wyśle do wszystkich partii, obecnych w Parlamencie (poza stanowiących dotychczasową koalicję rządzącą) oraz do wybranych partii pozaparlamentarnych listy z zapytaniem o program zmian w ochronie zdrowia proponowany przez te partie i z zapytaniem o proponowany sposób rozwiązania problemu niskich płac lekarzy (i pozostałego personelu medycznego) w Polsce. Odpowiedzi uzyskane na nasze pytania będą podstawą do ewentualnego poparcia przez OZZL odpowiedniego ugrupowania. Niedobrze został przyjęty apel posłanki PO o przerwanie akcji protestacyjnej przez lekarzy w związku z proponowanymi wyborami do Sejmu. Podkreślono, że błędem obecnej opozycji byłoby traktowanie strajku lekarzy jako strajku przeciwko PiS i liczenie na to, że po zmianie rządu na inny lekarze nie przestaną domagać się sprawiedliwych wynagrodzeń.

Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL odniósł się także do – rozpatrywanej właśnie w Sejmie – ustawy nowelizującej ustawę podwyżkową z 22 lipca 2006 roku. KKS Lekarzy potwierdził negatywne stanowisko OZZL wobec tej ustawy. Zostało ono wyrażone w przyjętym oświadczeniu, którego treść jest tutaj.

Warszawa 24 sierpnia 2007r.

Oświadczenie
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

W związku z podjęciem przez Sejm prac nad nowelizacją tzw. ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006roku, która ma zagwarantować nieodbieranie personelowi medycznemu podwyżek przyznanych od października ubiegłego roku, co przedstawiane jest przez rządzących jako spełnienie postulatu strajkujących lekarzy, KKS OZZL oświadcza:

Nigdy nie było postulatem strajkujących lekarzy nieobniżanie płac lekarskich, ale ich znaczące podwyższenie ( do 2 i 3 średnich krajowych).

OZZL nie uważał, że istnieje groźba, iż podwyżki przyznane ustawą z 22 lipca 2006 roku mogą być zabrane. Temat nowelizacji tej ustawy został celowo podniesiony przez rządzących i niektóre związki zawodowe, aby odsunąć uwagę od właściwego postulatu OZZL – odpowiedniego wzrostu wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ i zasadniczych zmian w poziomie finansowania opieki zdrowotnej.

W ocenie OZZL proponowana przez rząd ustawa nowelizująca ustawę z 22 lipca 2006r. jest niepotrzebna i szkodliwa, bo jeszcze bardziej niż dotychczas oddziela cenę świadczeń od ich faktycznych kosztów. Zamiast tego, OZZL domaga się zasadniczego wzrostu wyceny świadczeń przez NFZ, średnio o ok. 60%, co pozwoli na realizację postulatów płacowych personelu medycznego.

OZZL zwraca uwagę, że nadal nie ma żadnych ustalonych i jawnych kryteriów wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ, nie ma też ustalonego udziału kosztów pracy personelu medycznego w kosztach świadczeń. Wszystko to służy temu, aby ukryć główną zasadę funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, jaką jest WYZYSK PERSONELU MEDYCZNEGO.

Krajowy Komitet Strajkowy OZZL apeluje do posłów o odrzucenie projektu ustawy i zobowiązanie NFZ do znaczącego podniesienia wyceny świadczeń zdrowotnych oraz do ustalenia jawnych zasad wyceny świadczeń, uwzględniających koszt pracy personelu medycznego.

W imieniu KKS Lekarzy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Otrzymują:

Marszałek Sejmu
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia,
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia,
Minister Zdrowia,
Prezes NFZ,
Media.

Kolejnym tematem posiedzenia była nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w części dotyczącej czasu pracy lekarza, dostosowująca przepisy do unijnej dyrektywy o czasie pracy. Akurat w dniu 24 sierpnia sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie i w ten sposób ustawa została przegłosowana. Czeka teraz tylko na podpis prezydenta. Jeśli prezydent ją podpisze, od 01 stycznia 2008 roku lekarz nie będzie zobowiązany do pracy powyżej 48 godzin tygodniowo (wraz z dyżurami). Będzie mógł dobrowolnie wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin (do 67 godzin wg opinii dr Misia, Mec. Świstunia i przepisów UE) do 78 wg naszego rządu. To rozwiązanie nazwano klauzulą opt – out i daje ono lekarzom w Polsce broń do ręki w walce o sprawiedliwe wynagrodzenia. Ta broń to swoisty „kontrakt” z dyrektorem szpitala: ja (lekarz) zgadzam się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo (czyli – w istocie – na dyżurowanie) pod warunkiem, że ty (dyrektor) podnosisz moją płacę zasadniczą do postulowanego przez OZZL poziomu (2-3 średnie krajowe).

Szczegóły dotyczące tej propozycji znajdują się tutaj

Na koniec ustalono termin najbliższego posiedzenia Prezydium KKS (czyli ograniczony skład KKS) oraz Zarządu Krajowego OZZL. Odbędzie się ono 14 września, piątek o godzinie 13.00 w Bydgoszczy, w siedzibie Związku.

Sprawozdanie sporządził
K. Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie