7 sierpnia 2007

Umowa przewiduje wspólne negocjowanie warunków ponownego zatrudnienia i współpracę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – odpłatnie w przypadku niepowodzenia negocjacji o ponownym zatrudnieniu 

 


Umowa
Zawarta w dniu …….. w ……..

Niżej wymienieni lekarze, którzy wypowiedzieli umowę o pracę z dyrekcją SPZOZ-u ………………, zwanego dalej Zakładem: ………………
……………
……………..

zwani dalej Stronami umowy, umawiają się, że

1. Podejmą wspólne negocjacje nowych warunków zatrudnienia w Zakładzie poprzez stworzenie jednego Zespołu negocjacyjnego. Przez słowo „zatrudnienie” rozumie się pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno prawnej (kontraktu).

2. W razie niedojścia do porozumienia w sprawie nowych warunków zatrudnienia w Zakładzie, jeśli zajdzie konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Zakładu, Strony będą ją udzielały – przy braku przeszkód prawnych – za pośrednictwem indywidualnych praktyk lekarskich, których są właścicielami. Każda ze Stron oświadcza, że prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, odpowiednią do specjalizacji posiadanej przez Stronę.

3. W skład Zespołu negocjacyjnego, o którym mowa w punkcie 1. wchodzą następujące osoby, działające wspólnie:
· ………….
· ………….
· …………

4. Każda ze Stron udziela Zespołowi negocjacyjnemu, czyli działającym wspólnie osobom, wymienionym w punkcie 3, pełnomocnictwa do reprezentowania jej w negocjacjach z dyrekcją Zakładu dotyczących nowych warunków zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno prawnej.

5. Zespół negocjacyjny będzie mógł negocjować nowe warunki zatrudnienia na następujących zasadach:
· Zespół Negocjacyjny występuje zawsze w pełnym składzie, a osoby wchodzące w skład Zespołu działają wspólnie, podejmując decyzje jednogłośnie.
· Strony ustalą w głosowaniu, większością ¾ Stron minimalne kwoty wynagrodzeń, jakie są do zaakceptowania przez Zespół Negocjacyjny. Kwoty te mogą być zmieniane w trakcie negocjacji przez Strony na powyższej zasadzie.
· Nie jest możliwe podpisanie porozumienia z dyrekcją, które nie przewidywałoby ponownego zatrudnienia wszystkich Stron Umowy, chyba, że któraś ze stron zrezygnuje z ponownego zatrudnienia.
· Ostateczne porozumienie z dyrekcją, wynegocjowane przez Zespół Negocjacyjny wymaga zatwierdzenia przez Strony Umowy większością ¾ Stron.

6. W razie niezawarcia porozumienia z Dyrekcją – do dnia …………, na zasadach przedstawionych wyżej, każda ze Stron deklaruje, że nie zatrudni się indywidualnie w Zakładzie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
7. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w punkcie 2, udzielane przez Strony pacjentom Zakładu, będą dla tych pacjentów odpłatne. Strony umawiają się, że zapewnią – w ramach współpracy – całodobowe funkcjonowanie poszczególnych oddziałów szpitalnych SPZOZ-u ……..

8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej oraz zgody wszystkich stron, pod rygorem nieważności.

9. Koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy w częściach równych ponoszą strony umowy.

10. Umowę sporządzono w … egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Podpisy:
…………… .
……………..

Dodatkowo ewentualnie następujące zapisy:

11. Jeśli którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy, bądź zachowa się niezgodnie z którymkolwiek z postanowień umowy, jest zobowiązana uiścić karę umowną w wysokości ……………… (słownie: …………………………..) złotych na rzecz pozostałych stron umowy, działających w zgodzie z postanowieniami umowy.
12. W celu zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy, każda ze stron, w dniu dzisiejszym, złoży na ręce ….. imię i nazwisko ….. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, z którego będzie można dochodzić zobowiązania określonego w punkcie 11.

DEKLARACJA WYSTAWCY DO WEKSLA IN BLANCO

W załączeniu składam do dyspozycji ………imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby upoważnionej ……. oraz pozostałych Stron umowy zawartej w dniu …….. weksel in blanco.

….. imię i nazwisko osoby upoważnionej …… działając wspólnie wraz z jedną z osób – Stron umowy z dnia ……. , pod warunkiem, że osoba ta dopełniła warunków umowy, ma prawo wypełnić ten weksel na kwotę ………….(słownie ………………………………………..) złotych.

Imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, podpis osoby wystawiającej weksel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie