3 sierpnia 2007

I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA LEKARZY
DOKUMENTY DO PRZEPROWADZENIA ZEBRANIA

PROGRAM
I Walnego Zebrania Członków

Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….województwa ……………
Miejscowość …. data ……..r.

1. Otwarcie zebrania przez przedstawiciela Komitetu Założycielskiego .
2. Poinformowanie o celach i zadaniach Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….województwa …………………
3. Wybór przewodniczącego Zebrania.
4. Przyjęcie Programu Zebrania.
5. Wybór sekretarza ( protokolanta), komisji skrutacyjnej i komisji mandatowej.
6. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia Lekarzy .
7. Wybory Przewodniczącego ( tajne).
8. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Zrzeszenia Lekarzy ( czterech członków Zarządu poza Przewodniczącym).
10. Wybory do Zarządu.
11. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej ( 3 członków Komisji Rewizyjnej).
13. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
14. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
15. Zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego ( 3 członków Sądu Koleżeńskiego ).
16. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
18. Dyskusja na wybrane tematy, w tym określenie głównych zadań Zrzeszenia Lekarzy .

PROTOKÓŁ
z I Walnego Zebrania Zrzeszenia Lekarzy
….. nazwa specjalizacji ……..województwa ……..
odbytego w dniu …………………. w …………

Zebranie otworzył członek Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji …… województwa …………………., który przedstawił cele i zadania Zrzeszenia.

W Zebraniu uczestniczyli lekarze, którzy po zapoznaniu się ze Statutem Zrzeszenia wypełnili deklaracje członkowskie – lista uczestników w załączeniu.

Uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym wybrali na przewodniczącego zebrania ……………………… Następnie przyjęto zaproponowany Program zebrania – w załączeniu.

Na sekretarza zebrania – w głosowaniu jawnym – wybrano ……………..
Do komisji skrutacyjnej – w głosowaniu jawnym wybrano
1. ..
2. …
3. …
Do komisji mandatowej – w głosowaniu jawnym wybrano :
1. .
2. .
3. .

W wyborach na Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….zgłoszono kandydatury następujących osób, które otrzymały następującą liczbę głosów :
1. ……………………. …………
2. ……………………. …………
3. ……………………. …………

Przewodniczącym Zarządu Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….został …………….. .

Do Zarządu zgłoszono następujących kandydatów , na których w głosowaniu tajnym oddano głosów:
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

W wyniku głosowania został wybrany następujący skład Zarządu Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji …………… województwa ……..
…………………………. – wiceprzewodniczący
…………………………. – wiceprzewodniczący
…………………………. – skarbnik
…………………………. – sekretarz

W wyborach do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów :
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani
………………………….
………………………….
………………………….

Wybory Sądu Koleżeńskiego.
Zgłoszono następujących kandydatów, na których , w wyniku tajnego głosowania oddano głosów :
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:
………………………….
………………………….
………………………….

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wybory do władz Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……………..województwa ………….. odbyły się zgodnie ze statutem Zrzeszenia i są prawomocne.

W czasie dyskusji na wybrane tematy podjęto następujące sprawy :
1. Ustalenie minimalnych warunków płacowych zatrudnienia lekarzy specjalności ………… w zakładach opieki zdrowotnej, mających kontrakt z NFZ, w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz w odniesieniu do umów cywilno prawnych – tzw. kontraktów.
2. Ustalenie zasad negocjowania warunków zatrudnienia lekarzy specjalności ……….. w zakładach opieki zdrowotnej, mających kontrakt z NFZ, w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz w odniesieniu do umów cywilno prawnych – tzw. kontraktów. Ewentualne powołanie zespołów negocjacyjnych lub udzielenie pełnomocnictw indywidualnych wybranym osobom.

3. ………………………..
4. ………………………

Zarząd Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ………województwa …………………
mieści się w ………………………….
przy ul. ………………………….
tel: ………………………….
fax: ………………………….
e-mail :……………………..

podpisy:

Przewodniczący Zebrania ………………………….
Sekretarz Zebrania ………………………….
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej …………………………. .

Data …

PROTOKÓŁ
Komisji Skrutacyjnej
z I Walnego Zebrania Członków
Zrzeszenia Lekarzy ……nazwa specjalizacji województwa …………………..,

1.Wybory Przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia .

Zgłoszono następujących kandydatów:
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….

W głosowaniu oddano głosów ……
Ważnych ………. nieważnych …….

Poszczególni kandydaci otrzymali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….

Przewodniczącym Zarządu Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji………został ……………………….

2. Wybory do Zarządu Zrzeszenia Lekarzy …….. nazwa specjalizacji ….. woj. ……..

Do Zarządu zgłoszono następujących kandydatów , na których w głosowaniu tajnym oddano głosów:
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

W głosowaniu oddano głosów ……
Ważnych ………. nieważnych …….

Poszczególni kandydaci otrzymali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….

W wyniku głosowania został wybrany następujący skład Zarządu :
…………………………. – wiceprzewodniczący
…………………………. – wiceprzewodniczący
…………………………. – skarbnik
…………………………. – sekretarz

3. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów :
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………..

W głosowaniu oddano głosów ……
Ważnych ………. nieważnych …….

Poszczególni kandydaci otrzymali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani
………………………….
………………………….
………………………….

4.Wybory Sądu Koleżeńskiego

Zgłoszono następujących kandydatów, na których , w wyniku tajnego głosowania oddano głosów :
…………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

W głosowaniu oddano głosów ……
Ważnych ………. nieważnych …….

Poszczególni kandydaci otrzymali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….
…………………………………………………………….. ilość głosów …………………….
……………………………………………………………. ilość głosów …………………….

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:
………………………….
………………………….
………………………….
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybory do władz Zrzeszenia Lekarzy ………. nazwa specjalizacji województwa ………………………. odbyły się zgodnie ze statutem Zrzeszenia i są prawomocne.

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:

………………………….
………………………….
………………………….

PROTOKÓŁ
Komisji Mandatowej
z I Walnego Zebrania Członków
Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….woj. ………………

Komisja Mandatowa stwierdza, że w I Walnym Zebraniu Członków Zrzeszenia Lekarzy ….. nazwa specjalizacji ……….woj. ………………….. w dniu ………………… wzięło udział …. osób na …. członków Zrzeszenia, co stanowi ……… % .
Komisja Mandatowa stwierdza, że zebranie jest prawomocne do wyboru władz Zrzeszenia zgodnie ze statutem.

Podpisy:
………………………
………………………
………………………

LISTA UCZESTNIKÓW
I WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW ZRZESZENIA LEKARZY ……. WOJ. ………..

……………………….
……………………….
…………………………
………………………… itd.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie