3 sierpnia 2007

Jak założyć Zrzeszenie Lekarzy

Celem Zrzeszenia byłaby integracja lekarzy danej specjalizacji w obrębie określonego województwa, po to aby wspólnie wynegocjować dobre warunki zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej ( finansowanych ze środków publicznych, czyli mających kontrakt z NFZ) na terenie danego województwa. Chodzi o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej. Zrzeszenie służyłoby zatem temu, aby umówić się wspólnie na jakieś minimalne warunki i tych warunków się trzymać. Można by również wytypować jeden (lub kilka) zespołów negocjacyjnych, które negocjowałyby nowe warunki zatrudnienia w SPZOZ-ach ( umowy o pracę lub kontrakty).
Analogiczne Zrzeszenia – dla lekarzy, którzy mają bezpośrednie kontrakty z NFZ mogłyby służyć uzgadnianiu minimalnych warunków kontaktu z NFZ, który jest monopolistą. Zrzeszenia miałby zatem wyrównać szanse negocjowania warunków z NFZ poprzez stworzenia monopolu na monopol.

Jak założyć Zrzeszenie Lekarzy –krok po kroku
Zrzeszenie Lekarzy działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach , ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. ( Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ). Zakładanie Zrzeszenia odbywa się zatem zgodnie z procedurą przewidzianą we wspomnianej ustawie. Treść ustawy  – tutaj

1.Do założenia Zrzeszenia potrzeba jest co najmniej 15 osób.

2. Osoby te zwane założycielami zbierają się i podejmują uchwałę o powołaniu Zrzeszenia oraz jednocześnie uchwalają jego statut .Wzór takiego statutu dla zrzeszenia o zasięgu wojewódzkim tutaj

3.Założyciele wybierają również spośród siebie 3 osobowy Komitet Założycielski, który zostaje przez nich upoważniony do reprezentowania założycieli podczas sądowej rejestracji Zrzeszenia.

4.Komitet Założycielski składa do sądu rejestrowego:
· listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, – w 2 egzemplarzach
· uchwałę o powołaniu Zrzeszenia, podpisaną przez przewodniczącego i sekretarza zebrania – w 2 egzemplarzach
· protokół z wyboru komitetu założycielskiego, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,- w 2 egzemplarzach a także informację o adresie tymczasowej siedzibie Zrzeszenia
· wniosek o rejestrację Zrzeszenia w 2 egzemplarzach , podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego
· Statut Zrzeszenia w 3 egzemplarzach , podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego,

Wszystkie w/w dokumenty – (poza wnioskiem o rejestrację, który można otrzymać w sądzie i Statutem, który był wymieniony wcześniej) są dostępne – tutaj

5.Sąd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu Zrzeszenia w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. Po zarejestrowaniu Zrzeszenia Sąd rejestrowy powinien być informowany o wyborze i składzie Zarządu Zrzeszenia , miejscu zamieszkania członków Zarządu i ewentualnej zmianie adresu siedziby Zrzeszenia oraz o każdorazowej zmianie statutu.

7. Sądami rejestrowymi dla Zrzeszeń lekarskich o zasięgu wojewódzkim będą odpowiednie sądy wojewódzkie.

8. Po otrzymaniu postanowienia o rejestracji – zwołanie I Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia, wybór władz Zrzeszenia, przyjęcie uchwały w sprawie reprezentowania przez Zrzeszenie jego członków w negocjowaniu i podpisaniu umów lub kontraktów z zakładami opieki zdrowotnej, mającymi kontrakt z NFZ, ewentualne udzielenie indywidualnych pełnomocnictw przez poszczególnych członków Zrzeszenia dla upoważnionych osób ( dla zespołów negocjacyjnych) do negocjowania i podpisania umów lub kontraktów z zakładami opieki zdrowotnej, gdzie chcą zatrudnić się lekarze – członkowie Zrzeszenia. Wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia I Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia – tutaj

 

Stowarzyszenie – już po zarejestrowaniu – powinno również:

– uzyskać numer REGON

– uzyskać numer NIP

– założyć konto bankowe

– prowadzić księgowość

– sporządzać roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. 

 
Można również założyć tzw. stowarzyszenie zwykłe, które ma prostszą strukturę i jest łatwiejsze do założenia (nie wymaga sądowej rejestracji). Nie ma co prawda osobowości prawnej, ale to nie musi stanowić przeszkody dla osiągnięcia naszych celów. Jak założyć Zrzeszenie Lekarzy w formie stowarzyszenia zwykłego – tutaj 

ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie