1 sierpnia 2007

pismo strony powodowej do Sądu – autorstwa mecenasa Lesława Świstunia

W związku z pojawiającymi się wąpliwościami dotyczącymy kwesti odpłatności za czas wolny należny za pracę w wymiarze przekraczającym normy czasu pracy wskazane w prawie europejskim propunujemy sprecyzowanie treści pozwu w sposób wskazany w piśmie. Pismo można również złożyć jako samodzielne pismo w trakcie postępowania sądowego. Złożenie takiego pisma zmusi sąd do określenia czy za otrzymany w wyroku czas wolny należy się wynagrodzenie, bowiem naszym zdaniem jest to czas wolny płatny.

z poważaniem
L.Świstuń

 

PS

wzór pozwu dostępny na stronie ozzl jest już poprawiony, a zatem poniższe pismo należy traktować jako pismo uzupełniająca do pozwów, które już zostały złożone, a nie zawierały sprecyzowania, że czas wolny za dyżury powinien być płatny.

K.Bukiel

 

 

MIejscowość , dnia ………………….

Sąd Rejonowy w …………………

Powód: ……………………….
Pozwany: ………………………..

sygn. akt

PISMO STRONY POWODOWEJ
W związku z wniesieniem pozwu dotyczącego udzielenie czasu wolnego należnego za pracę w wymiarze przekraczającym normy czasu pracy wskazane w prawie europejskim, precyzuję roszczenie o udzielenie czasu wolnego w ten sposób, że:
wnoszę o udzielenie płatnego czasu wolnego w wymiarze określonym w pozwie.
W pozostałym zakresie powództwo podtrzymuję.

UZASADNIENIE
Prawo pracownika do odpowiedniego wypoczynku jest uprawieniem wynikającym z art. 66 ust. 2 Konstytucji i zostało powtórzone jako podstawowa zasada prawa pracy w art. 14 kodeksu pracy. Celem ustanowienia wskazanych zasad jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego wypoczynku, przy zachowaniu jego pozostałych uprawnień wynikających ze stosunku pracy. W przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie konstytucyjnych zasad przez pracodawcę.
Uznając, iż za okres czasu wolnego, o który wnioskuje powód nie należy się wynagrodzenie, prowadzi do obciążenia tego pracownika skutkami wynikającymi z niezgodnego z prawem postępowania pracodawcy. Pracownik wykorzystujący czas wolny w zamian za uporczywie powtarzające się naruszenia przepisów prawa pracy nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji z powodu skorzystania ze swoich uprawnień.
Zgodnie z art. 151 kodeksu pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Strona powodowa w okresie, za który wnosi o udzielenie czasu wolnego pracował ponad obowiązujące go maksymalny wymiar czasu pracy wynikający z Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r., co oznacza, że jego praca była wykonywana ponad obowiązujące pracowników normy czasu pracy, a zatem należy uznać, że pracował on w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 2 § 2 kodeksu pracy, który zdaniem powoda znajdzie zastosowania również i w niniejszej sprawie, udzielenie czasu wolnego od pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Zatem powodowi powinna zostać wypłacona kwota wynagrodzenia wynikająca z jego pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak we wstępie.

 

podpis powoda …..  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie