31 lipca 2007

Jak założyć indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską (w miejscu wezwania).
(na podstawie książki Sławomira Molędy – Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej – Biblioteka Pulsu Medycyny)

Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej jest działalnością gospodarczą – regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy , a dodatkowo , z uwagi na wykonywanie działalności regulowanej, powinni być zarejestrowani w odpowiednich rejestrach praktyk lekarskich, prowadzonych przez okręgowe izby lekarskie.

Rejestracja w urzędzie gminy (lub miasta) – dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Jest to pierwszy krok przy zakładaniu indywidualnej praktyki lekarskiej. Do zgłoszenia nie trzeba żadnych dokumentów poza dokumentem tożsamości. Jako przedmiot działalności należy podać praktykę lekarską (kod: 85.12.Z). Odpowiedni druk powinien być na miejscu. Wskazując datę rozpoczęcia działalności, należy uwzględnić wystarczającą ilość czasu na dopełnienie wszystkich formalności i pamiętać, że od tej daty powstaje obowiązek podatkowy i ubezpieczeniowy. Zgłoszenie podlega opłacie. W ciągu 14 dni urząd ma obowiązek doręczyć lekarzowi zaświadczenie o wpisie.

Rejestracja w okręgowej izbie lekarskiej.
Dopiero uzyskanie statusu przedsiębiorcy pozwala złożyć wniosek o wpis do rejestru praktyk lekarskich.
Do wniosku do OIL należy podać:
– numer otrzymany w ewidencji działalności gospodarczej,
– miejsce zamieszkania,
– numer identyfikacji podatkowej NIP,
– pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.
Lekarza, który podejmuje się wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie dotyczy warunek posiadania pomieszczenia. Wystarczy, że ma sprzęt medyczny, umożliwiający udzielania świadczeń w miejscu wezwania oraz wskaże adres praktyki, a także miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.

Pozostałe warunki podjęcia samodzielnej działalności.
1. Uzyskanie numeru REGON (statystycznego numeru identyfikacyjnego). W ciągu 14 dni od zarejestrowania działalności należy wystąpić o jego nadanie do wojewódzkiego urzędu statystycznego, wypełniając formularz zgłoszeniowy RG-1 oraz dołączając zaświadcznia: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i do rejestru praktyk lekarskich.
2. Wyrobienie pieczątki firmowej. Na pieczątce należy umieścić firmę przedsiębiorcy (imię i nazwisko w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej), adres, rodzaj działalności (indywidualna /specjalistyczna/ praktyka lekarska), numer NIP i numer REGON.
3. Założenie konta firmowego. Do zawarcia umowy rachunku bankowego potrzebne będą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej i o nadaniu numeru REGON oraz dwood osobisty, ewentualnie pieczątka i numer NIP.
4. Zgłoszenie do urzędu skarbowego. Działalność gospodarczą prowadzi się pod osobistym numerem NIP. Chodzi o uzupełnienie danych identyfikacyjnych o dane dotyczące podejmowanej działalności. Termin na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego wynosi 30 dni od dnia rejestracji.
5. Otwarcie księgowości. Na dzień rozpoczęcia działalności należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ponadto należy zaprowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję wyposażenia. W ciągu 20 dni od założenia księgi należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania.
6. Zgłoszenie do ZUS. W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności należy na drukach ZUS ZFA i ZUS ZUA albo ZUS ZZA dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale ZUS.

Poza wszystkim należy pamiętać o ubezpieczeniu OC swojej praktyki lekarskiej.