31 lipca 2007

Jak założyć niepubliczny zoz?
Organizacja zoz-ów
Organizację i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej (zoz) reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1, zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
Organami założycielskimi niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej założycielskimi mogą być: Kościół, fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy i samorząd zawodowy, zakład ubezpieczeń, krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna.

ETAPY TWORZENIA NZOZ-u
1. Wybór formy prawnej prowadzenia NZOZ-u – działalność indywidualna czy spółka.
2. Zarejestrowanie działalności gospodarczej.
3. Uzyskanie numerów REGON i NIP dla NZOZ-u.
4. Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń.
5. Wystąpienie do SANEPID-u o potwierdzenie spełnienia wymagań.
6. Wydanie aktu (uchwały) o utworzeniu NZOZ-u i nadanie mu statutu.
7. Dobór personelu i powołanie Kierownika Zakładu.
8. Zarejestrowanie NZOZ-u w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej u Wojewody.

Ad. 1
Wybór formy prawnej prowadzenia NZOZ-u – działalność indywidualna czy spółka, a może związek zawodowy lub stowarzyszenie.

Niepubliczny zoz może być powołany przez każdą osobę fizyczną i prawną. Można go prowadzić osobiście bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi, w postaci jednej spośród możliwych spółek handlowych lub spółki cywilnej (jeżeli przychody netto spółki cywilnej osiągną pewien poziom, wymaga ona przekształceniu na spółkę jawną. Sposób zakładania i funkcjonowania spółki cywilnej określa kodeks cywilny, natomiast zasady działania spółek handlowych – Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000r. Organem założycielskim może być też związek zawodowy, stowarzyszenie, fundacja, samorząd zawodowy itp.  

Ad.2
Zarejestrowanie działalności gospodarczej.
Do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Działalność podmiotów, które utworzyły i prowadzą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest jednak działalnością gospodarczą w rozumieniu powyższej ustawy.
Z przyjęcia tego założenia wynikają określone konsekwencje prawne dla osób mających zamiar prowadzić działalność w formie zakładu opieki zdrowotnej.
Organizująca niepubliczny zakład opieki zdrowotnej osoba fizyczna zobowiązana jest do zgłoszenia swojej działalności w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (opłata) ze wskazaniem formy, w jakiej działalność będzie prowadzona (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej). Uzyskanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wpis.

Jeżeli organem założycielskim niepublicznego zakładu jest spółka cywilna – przed złożeniem wniosku o wpis zakładu do rejestru – konieczne jest uzyskanie w ewidencji działalności gospodarczej wpisu wszystkich wspólników oraz dołączenie umowy spółki cywilnej do wniosku o wpis do rejestru zakładów.

Jeżeli organem założycielskim niepublicznego zakładu ma być spółka prawa handlowego (np. spółka z o.o.) – przed złożeniem wniosku o wpis zakładu do rejestru – konieczne jest uprzednie zgłoszenie powstania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dołączenie wypisu z KRS do wniosku o wpis do rejestru zakładów.
Jeżeli organem założycielskim NZOZ-u ma być związek zawodowy, stowarzyszenie itp. – przed złożeniem wniosku o wpis zakładu do rejestru – konieczne jest dołączenie wypisu z KRS do wniosku o wpis do rejestru zakładów.

 
Ad.3
Uzyskanie numerów REGON i NIP dla NZOZ-u.

Są to numery niezależne od tych, jakie posiada organ założycielski.

Ad.4
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń.

Pomieszczenia i urządzenia zakładu powinny odpowiadać wymaganiom fachowym i sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). Zakład może korzystać z pomieszczeń i urządzeń wynajmowanych. Może też mieć inny adres lokalu będącego siedzibą Zakładu i inny pomieszczeń, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne. Ubiegając się o wpis do rejestru, trzeba przedstawić dokument stwierdzający prawo do lokalu lub innych pomieszczeń i do sprzętu.

Ad. 5
Wystąpienie do SANEPID-u o potwierdzenie spełnienia wymagań. Sporządzenie wykazu aparatury medycznej.
Szczegółowe wymagania techniczne i sanitarne ww. pomieszczeń, w których mają być udzielane świadczenia zdrowotne, określone zostały w Rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (wielokrotnie zmieniane). Dwa zaświadczenia z terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jedno dotyczące warunków sanitarnych lokalu, drugie aparatury medycznej, którą posiada zakład, wraz z wykazem tej aparatury należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.
Trzeba sporządzić spis aparatury medycznej, który dołączy się do wniosku o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę.

Ad. 6
Wydanie aktu (uchwały) o utworzeniu NZOZ-u i nadanie mu statutu.

Jeżeli organem założycielskim jest osoba indywidualna, to wydaje ona akt założycielski, jeżeli podmiot kolegialny (spółka, związek zawodowy, stowarzyszenie itp.) to podejmuje uchwałę.
Statut Zakładu musi zawierać co najmniej następujące elementy:
1. Nazwa zakładu – powinna odpowiadać zakresowi świadczeń udzielanych przez zakład,
2. Cele i zadania zakładu.
3. Siedziba i obszar działania.
4. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. Organy zakładu i struktura organizacyjna.
6. Forma gospodarki finansowej.

Przykładowy Statut NZOZ-u jest tutaj

Ad.7
Dobór personelu i powołanie Kierownika Zakładu.
W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o zoz-ach – świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w ZOZ wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Zatem podmiot tworzący niepubliczny zoz musi również, zgodnie z art. 13 ust. 1, przedstawić przy rejestracji listę przyszłych pracowników. Pracowników należy podzielić według następujących grup zawodowych: lekarze (w tym lekarze specjaliści), lekarze stomatolodzy, farmaceuci, analitycy medyczni, psycholodzy, magistrzy rehabilitacji ruchowej, inny personel z wyższym wykształceniem, pielęgniarki (w tym magistrzy pielęgniarstwa), położne, technicy dentystyczni, technicy farmaceutyczni, technicy (laboranci) analityki medycznej, technicy (laboranci) elektroradiologii, technicy fizjoterapii, technicy radiolodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, pozostały personel medyczny. Wypełniając wniosek o wpis zakładu opieki zdrowotnej do rejestru niepublicznych zoz-ów, trzeba również podać liczbę pracowników (stan w dniu rejestracji) oraz pracowników zatrudnionych na pełnym i niepełnym etacie, a także osoby na stanowiskach kierowniczych. Jako pracowników traktuje się osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno prawnej.
Kierownik niepublicznego zoz-u
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powinien również posiadać kierownika. Kierownikiem zakładu może być tylko i wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplom i specjalizację oraz przynajmniej 5-letni staż w zawodzie. Dokument powołujący kierownika oraz oświadczenie wybranej osoby o przyjęciu obowiązków kierownika należy złożyć wraz wnioskiem o rejestr. Do wniosku o rejestr należy również dołączyć: prawo wykonywania zawodu, kopię dyplomu lekarskiego oraz kopię dyplomu specjalizacyjnego kierownika zakładu.

Ad. 8
Zarejestrowanie NZOZ-u w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej u Wojewody.
Wojewoda wpisuje zakład do rejestru na podstawie wniosku o wpis zakładu do rejestru złożonego przez kierownika zakładu albo inną osobę upoważnioną przez podmiot, który utworzył zakład. Wpis do rejestru, odmowa wpisu lub skreślenie z rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej. Zakład opieki zdrowotnej powinien podjąć działalność w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu do rejestru. Jeżeli nastąpi uchybienie tego terminu, organ prowadzący rejestr wyznacza termin podjęcia tej działalności, a po bezskutecznym jego upływie wykreśla zakład z rejestru. Dane objęte wpisem do rejestru, wzór rejestru i tryb dokonania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru zostały określone z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 864).

Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji zakładu
1) wykaz jednostek organizacyjnych zakładu
2) wykaz komórek organizacyjnych zakładu
3) wykaz aparatury i sprzętu medycznego
4) wykaz osób wykonujących w zakładzie zawody medyczne według grup
5) kopię dokumentów stwierdzających spełnianie przez zakład wymagań określonych w art. 9-11 ustawy, a w szczególności:
a) akt o utworzeniu zakładu,
b) statut zakładu nadany mu przez podmiot założycielski (2 egzemplarze),
c) dokument stwierdzający uprawnienia do budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu,
d) opinię organu inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu,
e) oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, w którym wskazany jest kierownik zakładu, oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków i dokumenty potwierdzające spełnienie przez niego wymagań związanych z tym stanowiskiem (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki w oryginale do wglądu i 1 kserokopia, zaświadczenie o wymaganym stażu pracy),
f) kserokopię zaświadczenia o nadaniu zakładowi numeru REGON,
g) kserokopię zaświadczenia o nadaniu zakładowi numeru NIP.

Złożenie wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł. Opłacie skarbowej podlega również każdy załącznik dołączony do wniosku – 0,50 zł za każdy dokument (znaczki skarbowe). Wpis niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru podlega opłacie w wysokości 190,00 zł (na konto właściwego urzędu wojewódzkiego).
Zmiany w rejestrze
Organ prowadzący rejestr zawiadamia wojewodę o wpisie do rejestru zakładu opieki zdrowotnej dokonywanym i o wszystkich zmianach w rejestrze odnoszących się do zakładu opieki zdrowotnej oraz jego jednostek organizacyjnych, które prowadzą działalność na obszarze tego województwa. Istnieje również możliwość, aby niepubliczny zakład opieki zdrowotnej zmienił zakres udzielanych świadczeń, np. poszerzenie zakresu świadczeń o nowe usługi, wynajęcie dodatkowych pomieszczeń oraz przyjęcie nowych pracowników. Jednak o tych wszystkich zmianach, które powstały po wpisie do rejestru, a dotyczą danych zawartych w rejestrze, zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu wpis w terminie 14 dni od dokonania zmiany, pod rygorem cofnięcia decyzji.
Wykreślenie z rejestru
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zamiar zaprzestania działalności z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia zakładu z rejestru. Poza tym organ prowadzący rejestr może sam podjąć decyzję o wykreśleniu zakładu z rejestru, jeżeli zakład opieki zdrowotnej w całym zakresie lub w części swojej działalności przestał odpowiadać określonym wymaganiom albo narusza przepisy ustawy lub zostało stwierdzone naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych albo w sposób rażący narusza statut.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie