30 lipca 2007

PRZYKŁADOWY STATUT NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROOWTNEJ

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów odrębnych dotyczących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2) niniejszego statutu.

3) …………….. ewentualnie: uchwałę organu założycielskiego powołująca NZOZ ( w przypadku, gdy taka uchwała jest potrzebna, np. gdy organem założycielskim jest związek zawodowy, spółka, izba lekarska itp. itd. )
§ 2
Siedzibą zakładu jest -…………. podać adres ………………

§ 3
Organem założycielskim Zakładu jest ………… imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa innego organu założycielskiego np. spółki, fundacji, związku zawodowego itp.

§ 4
Obszarem działania zakładu jest Rzeczpospolita Polska (albo jakiś inny określony obszar np. województwo …………. , )

§ 5
Zakład używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej……………i dalej nazwa zakładu ….. z podaniem nazwy spółki jeśli jest organem założycielskim .

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6
Celem działania Zakładu jest:
1) odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia,

oraz na przykład:

2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia
3) świadczenie usług z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej.

§ 7
1. W ramach realizacji celów , o których mowa w § 6, do zadań Zakładu należą w szczególności
świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, udzielane w
następujących zakresach opieki zdrowotnej:
1) podstawowej,
2) ambulatoryjnej specjalistycznej ………….. (tutaj ewentualnie wymienić jakie specjalizacje lub nie wymieniać)
3) stacjonarnej specjalistycznej całodobowej (całodziennej) w zakresie………….. (tutaj wymienić specjalizacje )
4) Diagnostycznej w zakresie ……………….

2. Świadczenia udzielane przez Zakład są dla pacjentów nieodpłatne, częściowo odpłatne lub odpłatne – zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Zakład może zatrudniać pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach lub podpisywać umowy cywilno-prawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

III. ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8
1. Działalnością Zakładem kieruje kierownik Zakładu powołany przez organ założycielski.
2. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz.
3. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.
4. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. W czasie nieobecności Kierownika, zastępuje go osoba upoważniona przez niego.
6. Kierownika odwołuje organ założycielski.

§ 9
Organizację wewnętrzną ustala organ założycielski z własnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika Zakładu.

§ 10

W skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …. tutaj nazwa zakładu …….. wchodzą następujące komórki organizacyjne:
– ………………( tutaj wymienić komórki medyczne np. poradnia taka i taka, oddział taki i taki )
– ……………
– …………….
– ……………

Można ewentualnie dopisać komórki organizacyjne „administracyjne” , jak :
1. Dział Organizacji i Kadr,
2. Dział Księgowości.

IV.GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11
1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy opracowany przez dyrektora Zakładu
i zaakceptowany przez organ założycielski.
2. Podział zysku dokonywany w Zakładzie wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji organu założycielskiego

§ 12
Zakład może uzyskać środki finansowe z następujących źródeł :
1) z odpłatnego świadczenia usług udzielanych w szczególności na zlecenie:
a. osób fizycznych
b. innych zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zawodowych
c. firm ubezpieczeniowych,
d. Narodowego Funduszu Zdrowia,
e. innych zleceniodawców, dysponujących środkami publicznymi albo prywatnymi .
2) z dotacji organu założycielskiego,
3) z dotacji udzielanych na realizacje zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia przez inne podmioty zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach ,
4) z darowizn , zapisów , spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

§ 13
Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 14
Zakład ubezpiecza się od odpowiedzialności publicznej

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustaw odrębnych dotyczących zagadnień związanych z
działalnością i funkcjonowaniem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 16
Wszelkie zmiany treści niniejszego Statutu wymagają tej samej procedury co jego nadanie .

STATUT NINIEJSZY NADANY ZOSTAŁ ZAKŁADOWI PRZEZ ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI W DNIU ……………….

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie