19 lipca 2007

Stargard Szczeciński 16 lipca 2007r.

Krzysztof Bukiel
Przewodniczący ZK OZZL

Pan
Jacek Marczak
Radca Prawny OZZL

Szanowny Panie Mecenasie,

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie prawne:

Sytuacja faktyczna jest następująca:
Lekarze, zatrudnieni w wyższych uczelniach medycznych (Akademiach, Uniwersytetach) są – w bardzo wielu przypadkach – jednocześnie zatrudnieni w szpitalach klinicznych. Szpitale kliniczne i uczelnie medyczne stanowią odrębne podmioty, są dla lekarzy odrębnymi pracodawcami.

Pytania prawne:

Czy dopuszczalne jest aby na terenie uczelni medycznej funkcjonował oddział terenowy OZZL obejmujący całą uczelnię, do którego należeliby lekarze zatrudnieni na uczelni (niezależnie od ich pracy w odrębnych szpitalach klinicznych) oraz aby jednocześnie w szpitalach klinicznych funkcjonowały odrębne organizacje terenowe OZZL, do których należeliby lekarze zatrudnieni w tych szpitalach. Czyli powstałaby sytuacja, że lekarz zatrudniony w szpitalu klinicznym i na uczelni medycznej należałby jednocześnie do dwóch odrębnych organizacji terenowych OZZL – „uczelnianej” i „szpitalnej”, jednak obie te organizacje funkcjonowałyby u odrębnych pracodawców tego lekarza i reprezentowałyby jego interesy odrębnie wobec dwóch różnych pracodawców.

Pozdrawiam
K.Bukiel

Bydgoszcz, dn.17.07.2007r.

Szan.Pan
Przewodniczący Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Pana Przewodniczącego z dn.16 bm,
w sprawie istnienia dwu odrębnych organizacji terenowych OZZL na wyższych uczelniach medycznych i w szpitalach klinicznych oraz przynależności lekarzy do obu tych organizacji,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Żaden przepis prawa w sposób wyrażny nie definiuje pojecia zakładowej organizacji zwiazkowej. Kazdy związek zawodowy we własnym statucie określa strukturę organizacyjną związku. Zgodnie ze Statutem, podstawowym ogniwem strukturalnym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy jest Organizacja Terenowa (Oddział Terenowy) działająca na terenie jednego zakładu pracy (jako organizacja zakładowa), bądź kilku zakładów pracy na określonym obszarze (jako organizacja międzyzakładowa). Skoro zatem wyższa uczelnia medyczna (Akademia, Uniwersytet) stanowią odrębne zakłady pracy, sa odrębnymi pracodawcami, nie ma przeszkód prawnych, by w każdym z tych zakładów działał odrębny oddział terenowy OZZL.

Statut OZZL nie opisuje sytuacji, w której lekarz zatrudniony przez dwóch pracodawców miałby być członkiem organizacji terenowych działających w każdym z tych zakładów pracy. Statut stanowi, że członkostwo Związku nabywa się decyzją właściwego Zarządu Terenowego, a w innym miejscu mówi o członkach Organizacji Terenowej. Zważywszy na to, że podstawowym zadaniem organizacji terenowej jest reprezentowanie grupowych i – co szczególnie istotne w tym przypadku – indywidualnych praw oraz interesów swoich członków, zasadne jest, by lekarz zatrudniony jednocześnie w wyższej uczelni medycznej i w szpitalu klinicznym mógł, jeśli zechce, być członkiem oddziałów terenowych działających w każdym z tych zakładów pracy.
W przeciwnym razie u jednego z tych pracodawców naruszone byłoby jego prawo do przynależności do związku zawodowego działającego w zatrudniającym go zakładzie pracy a także nie korzystałby z prawa do reprezentowania jego indywidualnych praw i interesów przez tę zakładową organizację związkową. Warto też zauważyć, że żaden przepis nie zakazuje pracownikowi przynależności do zakładowej organizacji związkowej w każdym z zakładów pracy, w którym jest jednocześnie zatrudniony.

Jacek Marczak – radca prawny