1 lipca 2007

Łódź 01 lipca 2007 r.

STANOWISKO
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

W obliczu braku porozumienia z Rządem RP dotyczącego realizacji postulatów strajkowych lekarzy i spontanicznej eskalacji protestu w postaci głodówki lekarzy, Krajowy Komitet Strajkowy OZZL oświadcza:

Protest lekarzy spowodowany jest funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej opartego o zasady niesprawiedliwości społecznej i wyzysku ekonomicznego lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia. Nie ma innych przyczyn obecnych niepokojów.

Rząd RP ignorując prawdziwe podłoże strajku oraz niepotrzebnie przeciągając negocjacje bierze na siebie odpowiedzialność za eskalację strajku i jego skutki.

Krajowy Komitet Strajkowy OZZL apeluje o konstruktywna postawę Rządu.

Stanowisko OZZL dotyczące sytuacji w ochronie zdrowia znajduje poparcie w „Informacji dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia” – dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów RP i podpisanym przez Premiera Kazimierza Marcinkiewicza w maju 2006r ( druk sejmowy nr 662). Możemy w nim przeczytać m. innymi:

[…] Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z danymi GUS od 1999
roku tj. od momentu wprowadzenia reformy zdrowia w sumie nie uzyskiwały dodatnich
wyników finansowych, lecz corocznie generowały straty (przychody ogółem szukane we
wszystkich SP ZOZ – ach były niższe od kosztów ich działalności. […]
[…] lekarze są jedyną grupą zawodową wśród pracowników ochrony zdrowia, których
wynagrodzenie kształtuje się powyżej średniej krajowej. Jednak wobec faktu, że do
wynagrodzeń lekarzy wliczane są wynagrodzenia za dyżury, to czas pracy lekarzy jest
znacznie wydłużony a realna stawka godzinowa jest relatywnie niższa niż w innych
grupach zawodowych[…].

V-ce Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
Przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego OZZL
Lek.med. Sławomir Zimny