27 czerwca 2007

Bydgoszcz dnia 26 czerwca 2007r.

Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowny Panie Premierze,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zawsze podkreślał, że jego celem jest naprawa systemu opieki zdrowotnej w naszym Kraju. Również strajk lekarzy ma się do tego przyczynić. Oczywiście ? nie ukrywaliśmy tego nigdy ? skutkiem naprawy systemu powinien być istotny wzrost płac personelu medycznego, ale także likwidacja marnotrawstwa, korupcji, szarej strefy, kolejek do leczenia, przynajmniej tych, w których chorzy tracą życie. Chcieliśmy i chcemy doprowadzić do tego, aby system był uczciwy, przejrzysty, efektywny i wydolny. Już w październiku 2005 roku przygotowaliśmy projekt odpowiedniej ustawy, która realizowałaby te cele.

Niestety obecny konflikt w ochronie zdrowia przybrał taką postać, że merytoryczne argumenty są w ogóle pomijane i prawie już nikt nie pamięta jaka jest przyczyna i zasadniczy przedmiot sporu. Najważniejszym problemem zdaje się być to, czy Premier przyjdzie do pielęgniarek, czy pielęgniarki przyjdą do Premiera, a tymczasem w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce lekarze masowo zwolnili się z pracy i liczba tych szpitali stale rośnie.

Chcąc jednak wykorzystać ten konflikt dla konstruktywnych, nie destrukcyjnych celów, przedstawiamy Panu Premierowi propozycję rozwiązania tej kryzysowej sytuacji:

1. Obecny protest środowisk medycznych powinien być wykorzystany do wprowadzenia koniecznych, chociaż trudnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

2. Dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia nie dają nadziei, że skuteczna naprawa służby zdrowia w Polsce nastąpi do końca kadencji obecnego Rządu. Dowodzą tego m. innymi losy dwóch przedsięwzięć, które miały być kluczowymi elementami reformy: koszyka świadczeń gwarantowanych i tzw. sieci szpitali.

3. Dlatego proponujemy powołanie zespołu ekspertów, który ? niezależnie od Ministerstwa Zdrowia ? przygotuje zasadnicze zmiany w systemie ochronie zdrowia, w postaci konkretnych ustaw. Zespół ten, wyłącznie merytoryczny i apolityczny, powinien zakończyć pracę do 01 października 2007 roku. Podstawą prac zespołu powinny być już istniejące eksperckie opracowania np. zespołu Rzecznika Praw Obywatelskich, zespołu Polskie Zdrowie, kierowanego przez doradcę Prezydenta RP Tomasza Zdrojewskiego i inne.

4. Gwarancją powodzenia tej inicjatywy będą zobowiązania finansowe Państwa wobec personelu medycznego. Jeśli rządzący będą wiedzieli, że muszą spełnić pewne zobowiązania finansowe, zrobią wszystko, aby przygotować taki system opieki zdrowotnej, który będzie w stanie funkcjonować efektywnie, aby te zobowiązania faktycznie wypełnić.

5. W ocenie OZZL najlepszym sposobem zagwarantowania, że zobowiązania finansowe Państwa wobec personelu medycznego będą dotrzymane jest zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla personelu medycznego. Pierwotnie byłyby to układ podpisany między związkami zawodowymi a Ministrem Zdrowia dla zakładów, dla których Minister Zdrowia pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów o układach zbiorowych pracy, a następnie układ taki byłby generalizowany (uogólniony) decyzją Ministra Pracy na wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Układ powinien być b. prosty i przewidywać jedynie wysokość minimalnych płac na odpowiednich stanowiskach pracy oraz ew. wysokość tzw. dodatku funkcyjnego. Układ powinien obowiązywać co najmniej do końca roku 2010 ? bez możliwości jego wypowiedzenia, co dawałoby pewność odpowiedniej wysokości wynagrodzeń przez ten okres. Wtedy ? zapewne ? związki zawodowe, pozostające dzisiaj w sporze z rządzącymi byłyby skłonne zgodzić się na to, że płace personelu medycznego nie osiągnęłyby natychmiast postulowanego poziomu, ale rosłyby stopniowo. Termin wejścia w życie układu ? 01 października 2007r.

6. Podpisanie takiego układu zbiorowego pracy i jego generalizacja na wszystkie SPZOZ-y, kończyłoby definitywnie akcję protestacyjną i zapewniło spokój społeczny w ochronie zdrowia na najbliższe lata konieczne do wprowadzenia trudnych (również dla personelu medycznego), ale potrzebnych zmian.

Prosimy Pana Premiera o przyjęcie powyższej propozycji.

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący ZK OZZL