26 czerwca 2007

Zwracam się z prośbą o opinię prawnika w następującej sprawie:

W ramach strajku, zamiast druku ZUS ZLA (dawniej L-4) wypisujemy zaświadczenie lekarskie o okresie zwolnienia z pracy.
Czy jest to prawnie dopuszczalne. Czy mamy wypisywać druki ZUS ZLA i zostawiać w bloczku, czy nie wypisywać?

Prawdopodobnie ZUS chce, żeby lekarz zapłacił za okres zwolnienia, jeśli wypisał zwolnienie i nie dostarczył do ZUS na czas

Strajkująca lekarka

Opinia prawna o wypisywaniu druków ZUS ZLA w czasie strajku

Szanowna Pani Doktor,
W odpowiedzi na pismo z dnia 20bm., uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Stosunek prawny pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a lekarzem w zakresie wystawiania świadczeń lekarskich nawiązuje się poprzez wydanie przez ZUS w formie decyzji stosownego upoważnienia dla lekarza po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisu ustawy (art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W art. 60 cytowanej ustawy postanowiono, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS może cofnąć upoważnienie do ich wystawiania, także w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie. Należy zwrócić uwagę, że lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej wykonuje swoją pracę na ryzyko pracodawcy. Jak to podkreślił Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 15 lutego 2000r. T. 28/99, sporządzenie i wystawienie zaświadczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub chorobę jest integralnie związane z procesem badania, leczenia lub porady lekarskiej. Zaświadczenie to stanowi tak zwany dokument medyczny indywidualny zewnętrzny wystawiany wprawdzie przez – uprawnionego – lekarza, jednakże pod nagłówkową pieczątką zakładu opieki zdrowotnej, w którym lekarz ten jest zatrudniony. Natomiast organizacyjna strona świadczeń medycznych, ich organizacja, prowadzenie dokumentacji medycznej, jej przechowywanie i zabezpieczenie a także wysyłka zaświadczeń oraz ich archiwizacja należą – zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – do tego zakładu. Nie miałoby zatem podstaw ewentualne żądanie ZUS, żeby lekarz zapłacił za okres zwolnienia, jeżeli wypisał zwolnienie i nie dostarczył do ZUS na czas. Należy też podkreślić, że – jeżeli niewypisywanie odpowiednich druków wynika z akcji protestacyjnej przeprowadzonej zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – to nie stanowi to naruszenia obowiązków pracowniczych i nie może być tym samym podstawą do stosowania przez pracodawcę jakichkolwiek sankcji wobec lekarza.
Z szacunkiem Jacek Marczak Radca prawny

Czy lekarz ,który nie posiada upoważnienia ZUS do wystawiania druków ZUS ZLA może być zwolniony z pracy w POZ z tego właśnie powodu

Szanowny Panie Doktorze,,
W odpowiedzi na pytanie Pana Doktora w kwestii, czy lekarz ,który nie posiada upoważnienia ZUS do wystawiania druków ZUS ZLA może być zwolniony z pracy w POZ z tego właśnie powodu. Generalnie należałoby odpowiedzieć, że może to być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, ze względu na niemożność przez takiego lekarza wypełniania jednego z obowiązków, dla których został zatrudniony
Jednakże jeżeli niewypełnianie druków ZUS ZLA jest przyjęte przez związek zawodowy w ramach sporu zbiorowego formą akcji protestacyjnej, to w myśl art. 23 w związku z art. 25 ust. 1ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych(Dz.U. Nr 55 poz. 236 ze zm.), nie stanowi to naruszenia obowiązków pracowniczych a tym samym nie może pociągać za sobą sankcji w postaci rozwiązania umowy o pracę.
Z poważaniem Jacek Marczak
Radca prawny.

Szanowna Pani Doktor,
W odpowiedzi na pytanie związane z otrzymanym sygnałem od ordynator oddziału dziecięcego, że jedna z matek zagroziła jednej z lekarek procesem sądowym z powództwa cywilnego w w związku z niewydaniem zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, uprzejmie wyjaśniam, że świadczeniodawcą dla pacjenta jest zakład opieki zdrowotnej, do którego tenże pacjent (matka małoletniego pacjenta) może kierować swoje słuszne, czy też niesłuszne roszczenia. Lekarz świadczący pracę odpowiada tylko wobec pracodawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, jeżeli wskutek tego, ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę – i to na zasadzie przepisów Kodeksu pracy (w ograniczonym zakresie). Lekarz taki nie może więc być pozwany bezpośrednio przez pacjenta. Nadto jeżeli niewypełnianie druków zwolnienia lekarskiego (na opiekę nad dzieckiem) jest przyjętą przez związek zawodowy w ramach sporu zbiorowego formą akcji protestacyjnej to w myśl art. 23 w związku z art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie stanowi to naruszenia obowiązków pracowniczych.
Z szacunkiem Jacek Marczak
Radca prawny

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2007r.
R.Pom. II-282/07r.

Szan. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZL

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pytanie:

Czy na podstawie art. 21 ustawy o rozwiązywaniu porów zbiorowych, dyrektor szpitala w którym prowadzony jest strajk ma prawo zażądać od OZZL rezygnacji z takiej formy prowadzenia strajku, która polega na niewypełnianiu dokumentacji potrzebnej do rozliczeń z NFZ. Dyrektor uzasadnia to w ten sposób, iż taka forma strajku spowoduje brak środków na wypłatę wynagrodzeń dla personelu medycznego i zagrozi funkcjonowaniu szpitala”,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Art. 21 określa sytuację prawną kierownika zakładu pracy w czasie strajku. W odniesieniu do pracowników strajkujących uprawnienia kierownicze pracodawcy są ograniczone. Nie obejmują one świadczenia pracy, dotyczą natomiast uprawnień właścicielskich i zarządczych. Oznacza to, że osoby strajkujące, pozostając na terenie zakładu są podporządkowane pracodawcy, jeżeli chodzi o porządek i bezpieczeństwo. Ponadto kierownik zakładu ma nieograniczone uprawnienia do działań mających na celu ochronę mienia i utrzymanie stanu obiektów, urządzeń i instalacji i w tym zakresie organizatorzy strajku są zobowiązani z nim współdziałać.
Zatem przepis art. 21 cytowanej ustawy dotyczy materii nie wkraczającej w samo powstrzymanie się od pracy i niewykonywanie w związku z tym obowiązków pracowniczych i nie uzasadnia żądania rezygnacji z niewypełniania dokumentacji potrzebnej do rozliczeń z NFZ.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie