18 czerwca 2007

Szanowny Panie Doktorze,,
W odpowiedzi na pytanie Pana Doktora w kwestii, czy lekarz ,który nie posiada upoważnienia ZUS do wystawiania druków ZUS ZLA może być zwolniony z pracy w POZ z tego właśnie powodu. Generalnie należałoby odpowiedzieć, że może to być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, ze względu na niemożność przez takiego lekarza wypełniania jednego z obowiązków, dla których został zatrudniony
Jednakże jeżeli niewypełnianie druków ZUS ZLA jest przyjęte przez związek zawodowy w ramach sporu zbiorowego formą akcji protestacyjnej, to w myśl art. 23 w związku z art. 25 ust. 1ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych(Dz.U. Nr 55 poz. 236 ze zm.), nie stanowi to naruszenia obowiązków pracowniczych a tym samym nie może pociągać za sobą sankcji w postaci rozwiązania umowy o pracę.
Z poważaniem Jacek Marczak
Radca prawny.

Szanowna Pani Doktor,
W odpowiedzi na pytanie związane z otrzymanym sygnałem od ordynator oddziału dziecięcego, że jedna z matek zagroziła jednej z lekarek procesem sądowym z powództwa cywilnego w w związku z niewydaniem zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, uprzejmie wyjaśniam, że świadczeniodawcą dla pacjenta jest zakład opieki zdrowotnej, do którego tenże pacjent (matka małoletniego pacjenta) może kierować swoje słuszne, czy też niesłuszne roszczenia. Lekarz świadczący pracę odpowiada tylko wobec pracodawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, jeżeli wskutek tego, ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę – i to na zasadzie przepisów Kodeksu pracy (w ograniczonym zakresie). Lekarz taki nie może więc być pozwany bezpośrednio przez pacjenta. Nadto jeżeli niewypełnianie druków zwolnienia lekarskiego (na opiekę nad dzieckiem) jest przyjętą przez związek zawodowy w ramach sporu zbiorowego formą akcji protestacyjnej to w myśl art. 23 w związku z art. 25 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie stanowi to naruszenia obowiązków pracowniczych.
Z szacunkiem Jacek Marczak
Radca prawny

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2007r.
R.Pom. II-282/07r.

Szan. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZL

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pytanie:

Czy na podstawie art. 21 ustawy o rozwiązywaniu porów zbiorowych, dyrektor szpitala w którym prowadzony jest strajk ma prawo zażądać od OZZL rezygnacji z takiej formy prowadzenia strajku, która polega na niewypełnianiu dokumentacji potrzebnej do rozliczeń z NFZ. Dyrektor uzasadnia to w ten sposób, iż taka forma strajku spowoduje brak środków na wypłatę wynagrodzeń dla personelu medycznego i zagrozi funkcjonowaniu szpitala”,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Art. 21 określa sytuację prawną kierownika zakładu pracy w czasie strajku. W odniesieniu do pracowników strajkujących uprawnienia kierownicze pracodawcy są ograniczone. Nie obejmują one świadczenia pracy, dotyczą natomiast uprawnień właścicielskich i zarządczych. Oznacza to, że osoby strajkujące, pozostając na terenie zakładu są podporządkowane pracodawcy, jeżeli chodzi o porządek i bezpieczeństwo. Ponadto kierownik zakładu ma nieograniczone uprawnienia do działań mających na celu ochronę mienia i utrzymanie stanu obiektów, urządzeń i instalacji i w tym zakresie organizatorzy strajku są zobowiązani z nim współdziałać.
Zatem przepis art. 21 cytowanej ustawy dotyczy materii nie wkraczającej w samo powstrzymanie się od pracy i niewykonywanie w związku z tym obowiązków pracowniczych i nie uzasadnia żądania rezygnacji z niewypełniania dokumentacji potrzebnej do rozliczeń z NFZ.

Z szacunkiem
Jacek Marczak
Radca prawny