24 maja 2007

Klejnee doniesienie do Prokuratury Katowickiej na dyrektora szpitala stosującego groźbę bezprawną wobec
strajkujących.

Bydgoszcz dnia 25 maja 2007r.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach
Ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się z wnioskiem o zbadanie, czy postępowanie Prezeski Śląskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Katowicach dr n. med. Anny Rusek nie wyczerpuje znamion przestępstwa, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1.ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:
? Art. 26. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu
zbiorowego,
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Stan faktyczny:
W dniu 22 maja 2007 roku Prezeska Śląskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Katowicach dr n. med. Anna Rusek wysłała do dyrektorów jedenastu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa śląskiego list, w którym Związek Pracodawców zaleca stosowanie ?jednolitego schematu postępowania (dyrektorów) w przypadku ogłoszenia strajku (lekarzy OZZL) w danej placówce? . ?Schemat? ten przewiduje:
1) zgłoszenie przez dyrektora do Prokuratury wniosku o zbadanie legalności strajku,
2)Poinformowanie pracowników, że w czasie strajku muszą przebywać w miejscu pracy,
3) Poinformowanie pracowników, że za czas strajku wynagrodzenie wypłacają organizatorzy strajku, a nie pracodawca.

Uzasadnienie:
Przytoczony list stanowi próbę nakłonienia dyrektorów szpitali do stosowania wobec lekarzy, prowadzących legalny strajk groźby bezprawnej, spowodowania ? wobec nich – postępowania karnego bez uzasadnienia.

Dowodem na brak uzasadnienia dla formułowanych wobec lekarzy zarzutów są następujące fakty:
1. ?Schemat postępowania? na wypadek ogłoszenia strajku przewiduje zgłoszenie przez dyrektora szpitala ?wniosku o zbadanie legalności strajku? ? bez wskazania jakichkolwiek podstaw skłaniających dyrektora do podejrzenia iż strajk może być nielegalny. Ma to być ? zatem ? zgłoszenie ?na wszelki wypadek?, aby lekarze (zwłaszcza ci mniej świadomi) poczuli się zagrożeni.
2. Punkt drugi ?schematu? przewiduje poinformowanie pracowników o konieczności przebywania w miejscu pracy w czasie strajku, bez wskazania jakichkolwiek podstaw prawnych, rodzących taką ?konieczność?,
3. Punkt 3 ?schematu? zawiera fałszywą tezę, że organizatorzy strajku są zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia dla strajkującego pracownika, co ? jak można się domyśleć ? ma stanowić ?przestrogę? dla organizatorów strajku, że nie podołają podjętym zobowiązaniom finansowym.

Ponieważ żaden z przytoczonych punktów ?Schematu postępowania? nie znajduje podstaw prawnych, a niesie w swojej treści niedwuznaczne groźby, nasz wniosek uważamy za uzasadniony.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu