27 kwietnia 2021

 

Podwyżka dla lekarzy: cztery euro miesięcznie. Pochwalimy się tym przed innymi krajami.

7 maja 2021 odbędzie się kolejne plenarne posiedzenie Europejskiej Federacji Lekarzy Etatowych (FEMS). Delegaci spotykają się co pół roku, omawiając wspólne problemy związane z pracą i wynagradzaniem lekarzy, wymieniając się doświadczeniami, planując skoordynowane działania oraz przedstawiając sytuację lekarzy w swoich krajach. Na posiedzeniach plenarnych prezentowane są raporty poszczególnych organizacji należących do FEMS. OZZL jest członkiem FEMS od 16 lat. Na bieżące posiedzenie, nasi delegaci przygotowali raport z Polski o treści jak niżej.

ZARZĄD KRAJOWY

ul. GDAŃSKA 27

85-005 BYDGOSZCZ

tel/fax 52 372 08 83

biuro@ozzl.org.pl

Doctors’ Trade Union of Poland (OZZL)

Dr. Ryszard Kijak & Dr. Natalia Sot

National Report Poland: OZZL, Spring 2021

Report on the situation of doctors in Poland for FEMS Plenary Assembly

At the beginning of year 2018, after the hunger strike of doctors residents in Poland supported by OZZL, the previous minister of health raised the lowest monthly salary for full-time employed doctors residents and specialists mostly working in hospitals, up to 6750 zloty = € 1480 (gross). Three years ago it was almost equal to a factor of the 1.6 national average wage.

This increase is valid until the end of June 2021. It was a quota increase. The difference between the previous minimum wage and the one since 2018 was covered by the government. Currently, the government wants to get rid of the problem and is planning new minimum wage rates for specialists and other doctors. The government will not cover even a part of the salary for doctors anymore.

The new minister of health wants to set the minimum salary for doctors, instead of the amount (quota), based on a coefficient (factor) depending on the average salary in the country. This idea is not new. Our organization OZZL has been demanding for 25 years a minimum wage for doctors specialists at the level of three times the average salary in the country. We also had support from FEMS on this.

However, instead of the 3.0 national average wage, the government draft only foresees 1.31 of that. It would be 6769 zloty, what is € 1484. The difference between the current minimum wage and the planned one is … 4 Euro (!). Gross, monthly. This is just the raise that the Polish government is planning for doctors. And taking into account inflation, we actually have a cut instead of an increase.

Such regulation can be treated as mockery, satire, jokes and comedy. But above all it is an expression of insult and contempt for all doctors, especially during a pandemic time, when doctors work harder than usual and risk their health and life more than usual.

The OZZL sent letters to the president, prime minister, minister of health, members of the Parliament and the Senate, demanding an adequate appreciation of the leading role of doctors in the health care system. The same position is presented by the doctors’ chamber. We held a joint conference on this matter. We invited deputies and senators who are doctors to a meeting, we discussed this problem and appealed for their support in determining the appropriate coefficient, more clearly greater than 1.31 and 1.6.

We absolutely do not agree with the factor 1.31 or even 1.6, because it is a reduction of our earnings. The coming weeks will show how the Polish government really appreciates doctors.

Delegates: Ryszard Kijak & Natalia Sot, OZZL, Poland

TŁUMACZENIE

Raport Krajowy Polska: OZZL, wiosna 2021

Raport o sytuacji lekarzy w Polsce na Zgromadzenie Plenarne FEMS

Na początku 2018 roku, po strajku głodowym lekarzy rezydentów w Polsce wspieranych przez OZZL, poprzedni minister zdrowia podniósł najniższą miesięczną pensję dla etatowych lekarzy rezydentów i specjalistów pracujących głównie w szpitalach do 6750 zł = 1480 euro (brutto). Jeszcze trzy lata temu było to prawie równe 1,6 średniej krajowej płacy.

Podwyżka ta obowiązuje do końca czerwca 2021 r. Była to wzrost kwotowy. Różnicę między poprzednią płacą minimalną a płacą od 2018 roku pokrywał rząd. Obecnie rząd chce się pozbyć problemu i planuje nowe stawki płacy minimalnej dla specjalistów i innych lekarzy. Rząd nie będzie już pokrywał nawet części wynagrodzeń dla lekarzy.

Nowy minister zdrowia chce ustalić minimalne wynagrodzenie lekarzy, zamiast kwotowego, na podstawie współczynnika uzależnionego od średniego wynagrodzenia w kraju. Ten pomysł nie jest nowy. Nasza organizacja OZZL od 25 lat domaga się minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów na poziomie trzykrotności średniego wynagrodzenia w kraju. Otrzymaliśmy również wsparcie w tej sprawie ze strony FEMS.

Jednak zamiast 3,0 krajowej średniej płacy, rządowy projekt przewiduje tylko 1,31. Byłoby to 6769 zł, czyli 1484 euro. Różnica między obecną płacą minimalną a planowaną to… 4 euro (!). Brutto miesięcznie. To właśnie podwyżka, jaką polski rząd planuje dla lekarzy. Biorąc pod uwagę inflację, zamiast podwyżki mamy obniżkę.

Taki zapis w ustawie można potraktować jako kpinę, satyrę, żart i komedię. Ale przede wszystkim jest to wyraz obrazy i pogardy dla wszystkich lekarzy, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy lekarze pracują ciężej niż zwykle i ryzykują swoim zdrowiem i życiem bardziej niż zwykle.

OZZL skierował pisma do prezydenta, premiera, ministra zdrowia, posłów i senatorów, domagając się adekwatnego dowartościowania wiodącej roli lekarzy w systemie ochrony zdrowia. To samo stanowisko prezentuje izba lekarska. Zorganizowaliśmy wspólną konferencję w tej sprawie. Zaprosiliśmy na spotkanie posłów i senatorów będących lekarzami, omówiliśmy ten problem i zaapelowaliśmy o ich wsparcie w ustaleniu odpowiedniego współczynnika wyraźniej większego niż 1,31 i 1,6.

Absolutnie nie zgadzamy się ze współczynnikiem 1,31 lub nawet 1,6, ponieważ jest to zmniejszenie naszych zarobków. Najbliższe tygodnie pokażą, jak polski rząd naprawdę ceni lekarzy.

Delegaci: Ryszard Kijak i Natalia Sot, OZZL, Polska

 

Co to jest FEMS 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie