14 maja 2007

Bydgoszcz dnia 15 maja 2007r.

Pan
Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy o przyjęcie następującego stanowiska OZZL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przesłanego do konsultacji społecznych w dniu 08 maja 2007r.

Opinia ZK OZZL
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tekst projektu ze strony internetowej MZ)

Przedstawiona opinia dotyczyć będzie tylko najważniejszych w ocenie OZZL spraw. Będziemy się odnosić do artykułów zasadniczej treści ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a nie do artykułów ustawy nowelizującej.

Art. 15 ust 3
Proponujemy skreślić ust. 3 i konsekwentnie skreślić wszystkie inne przepisy o LEP i LDEP.

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest znakomitą okazją aby wykreślić przepisy o LEP i LDEP. Nie ma żadnych dowodów na to, że wprowadzenie tych egzaminów w jakimkolwiek stopniu podniosło poziom wiedzy merytorycznej lekarzy (absolwentów AM) w Polsce. LEP i LDEP stał się natomiast istotną przeszkodą natury administracyjnej na drodze do uzyskania prawa wykonywania zawodu przez lekarzy, powoduje niepotrzebne koszty nie tylko z powodu konieczności zorganizowania egzaminu, ale także z powodu konieczności przebywania na tzw. bezrobociu przez szereg lekarzy, którzy – z różnych powodów nie zdają egzaminu w pierwszym terminie. Tak naprawdę nie określono do końca jaki charakter powinien mieć LEP (LDEP), co powoduje, że ilość niezdających osiąga nawet 40% ( jak w tym roku). Na wiele wad prawnych egzaminu wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie ma żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za dalszym istnieniem LEP (LDEP), poza utrzymaniem dodatkowych źródeł wynagradzania dla niektórych osób.

Art. 16 ust 2 pkt 7

Zamiast słów – przedstawionych w ocenianym projekcie – kończących powyższy punkt:
„- uwzględniając konieczność prawidłowego przebiegu specjalizacji.”
Proponujemy wpisanie słów:
z uwzględnieniem, że nie może być ono mniejsze w danym roku niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest znakomitą okazją aby – nie tylko zalegalizować ustalanie płac rezydentów przez ministra zdrowia, co dotychczas było bezprawne – ale także wyjść naprzeciw postulatom lekarzy o wysokości ich wynagrodzeń. Zgodnie z ustaleniami VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy (izb lekarskich) ze stycznia 2006r proponujemy aby płaca rezydenta wynosiła dwukrotność przeciętnej płacy w gospodarce, ogłaszanej przez GUS. W ten sposób można by zbliżyć wynagrodzenia lekarzy do wynagrodzeń innych zawodów porównywalnych, finansowanych ze środków publicznych jak: sędziowie, prokuratorzy, oficerowie wojska i policji, parlamentarzyści.

Art. 41 ust 6

W miejsce proponowanych 20 lat postulujemy wpisać 10 lat ( jak to było uregulowane dotychczas w odpowiednim rozporządzeniu MZ ).

Uzasadnienie:
Proponowane przez MZ wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji medycznej do lat 20 spowoduje niesamowity wzrost kosztów tego przechowywania. Już dzisiaj wiele zakładów opieki zdrowotnej, nawet bogatych szpitali, nie radzi sobie z przechowywaniem dokumentacji medycznej, a co dopiero niewielkie prywatne gabinety lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej. Zadziwiająca jest ogromna rozbieżność między standardami narzucanymi przez prawo w odniesieniu do wymagań wobec zakładów opieki zdrowotnej (na poziomie najbogatszych państw świata) a standardami finansowania tych zakładów ( na poziomie czwartego świata). Ze strony prawodawcy jest to nieodpowiedzialność. Dlatego wnosimy o niewprowadzanie tej poprawki.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie