14 maja 2007

opinia prawna w sprawie wpływu strajku na staż i specjalizację lekarzy strajkujących 

 

PYTANIA PRAWNE

 

Do Pana Mecenasa Lesława Świstunia

Szanowny Panie Mecenasie

Proszę o odpowiedź na następujące pytania prawne:

Czy jest podstawa prawna do tego, aby lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne w ramach tzw. rezydentury został przedłużony czas odbywania specjalizacji w związku z udziałem lekarza w strajku, organizowanym zgodnie z prawem.

Czy jest podstawa prawna do tego, aby lekarzowi – stażyście, został przedłużony czas odbywania stażu, w związku z udziałem lekarza w legalnym strajku ?

Z poważaniem
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

OPINIA PRAWNA

w sprawie wpływu uczestnictwa w strajku lekarzy stażystów i lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury na czas trwania specjalizacji i stażu.

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:
1. ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55 poz. 236);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. nr 57 poz. 553);
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213 poz. 1779).

Indywidualną sytuację pracownika w związku z udziałem w strajku reguluje art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu udział pracownika w strajku, zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Ponadto przepis stanowi, iż udział w strajku nie ma wpływu na okres zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy. Oznacza to, że okres strajku jest traktowany tak jak okres pracy i wlicza się do stażu pracy. Skoro czas strajku nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji w zakresie stażu pracy, to nie ma również wpływu na czas trwania stażu podyplomowego lub specjalizacji. Wynika to z faktu, iż czas trwania stażu podyplomowego oraz specjalizacji jest uzależniony m.in. od okresu zatrudnienia a strajk na okres zatrudnienia nie ma wpływu.

Ponadto należy zauważyć, iż zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów wskazują okoliczności powodujące przedłużenie okresu stażu podyplomowego lub specjalizacji. W § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa wskazano, iż staż podyplomowy ulega przedłużeniu w przypadku ziszczenia się enumeratywnie wymienionych okoliczności. Wśród wymienionych okoliczności nie ma strajku. Przepisy wskazują również, jakie okoliczności powodują konieczność przedłużenia specjalizacji w ramach rezydentury (§ 17 ust. 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów). Również w tym rozporządzeniu nie ma wzmianki o obowiązku przedłużenia stażu w przypadku udziału w strajku.

Wnioski
Ogólne przepisy dotyczące skutków strajku na sferę uprawnień ze stosunku pracy wskazują, iż strajk nie ma wpływu na okres zatrudnienia. Skoro strajk nie ma żadnego wpływu na okres zatrudnienia to również nie ma wpływu na okres trwania stażu podyplomowego i okres specjalizacji. Również szczegółowe przepisy regulujące odbywanie stażu podyplomowego i odbywania specjalizacji nie wprowadzają obowiązku przedłużenia okresu odbywania stażu lub specjalizacji w związku z udziałem w strajku. Powyższe przesłanki prowadzą do wniosku, iż udział w strajku nie ma wpływu na czas trwania stażu podyplomowego lub specjalizacji.

Kraków, dnia 9 maja 2007r. Lesław Świstuń, adwokat