23 września 2006
Skarżysko-Kam.23.08.2006.

Sz.P.Mec. Jacek Marczak

Zwracam się z prośbą o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej ewentualnego prawa lekarzy do tzw. średniej dyżurowej.
Kilku dyrektorów szpitali odmawia lekarzom prawa do wypłaty średniej dyżurowej za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( za czas urlopu, choroby itp.) powołując się przy tym na zapisy ustawowe stwierdzające, że czas dyżuru nie jest zaliczany do czasu pracy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie :

1.Czy lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny, zatrudnionemu na umowie kodeksowej przysługuje prawo do średniej dyżurowej za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a jeżeli tak to jakie przepisy prawa to regulują?

Jerzy Błasiak – przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego OZZL


 

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2006r.

Szan. Pan
Dr Jerzy Błasiak
Przewodniczący Zarządu Regionu
Świętokrzyskiego OZZL
w Skarżysku – Kamiennej

 

Odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego zawarte w piśmie z dnia 23.bm., uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Z treści art. 32j ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika tylko tyle, że czasu pełnienia dyżurów nie wlicza się do limitu godzin nadliczbowych, a wynagrodzenie za dyżur ustala się w wysokości określonej w ust. 4, 5 i 6 tegoż artykułu, a nie jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Wynagrodzenie za dyżur medyczny jest wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy łączącego lekarza z zakładem opieki zdrowotnej.

Zatem – zgodnie z § 6 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.Nr 2 poz. 14 ze zm.) – wynagrodzenie za dyżur, jako wynagrodzenie ze stosunku pracy, nie objęte wyłączeniami określonymi w tym przepisie, bierze się pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Natomiast – w myśl art. 92 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zgodnie zaś z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 267), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Z wynagrodzenia tego wyłącza się – w myśl art. 41 ust. 1 tejże ustawy – jedynie te składniki wynagrodzenia, które na mocy postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu nie ulegają zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku. Wyłączenie to nie dotyczy zatem wynagrodzenia pracownika (lekarza) za dyżur medyczny.

Z szacunkiem Jacek Marczak
Radca prawny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie