26 kwietnia 2007

Komunikat dla mediów

W ocenie OZZL – płace lekarzy rezydentów są nielegalne !!!

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w części dotyczącej ustalania wynagrodzenia lekarza rezydenta – jest niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji RP.

Uzasadnienie:

Wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów ustala Minister Zdrowia na podstawie swojego rozporządzenia (w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.05.213.1779), w którym minister sam sobie przyznał takie prawo (w § 30 ust. 4.). Rozporządzenie to jest wydawane przez ministra na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997r Nr 28, poz. 152, z późn. zm.).

Jednak upoważnienie do wydania tego rozporządzenia oraz szczegółowe wytyczne dotyczące jego treści, zawarte w artykule 16. ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie mówią nic o ustalaniu przez ministra wynagrodzenia dla rezydenta. Tymczasem, wspomniany wyżej, art. 92 ust.1 Konstytucji RP stwierdza wyraźnie, że „Rozporządzenia są wydawane (…) na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (…). Upoważnienie powinno określać (…) zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.”

Zatem rozporządzenie wydane bez szczegółowych wytycznych lub przekraczające upoważnienie zawarte w odpowiedniej ustawie – jest niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji, czyli jest nielegalne.

Skutki uznania przez Trybunał Konstytucyjny ustalania wynagrodzeń rezydentów przez Ministra Zdrowia za niekonstytucyjne mogą być następujące:

1. Konieczność ponownego ustalenia wynagrodzeń rezydentów już nie przez
Ministra Zdrowia, a przez Sejm RP ( przynajmniej określenia minimalnej wysokości), co otwiera dyskusję na temat wielkości tych wynagrodzeń.
2. Potencjalna możliwość sądowego dochodzenia przez rezydentów podwyżek wynikających z "ustawy podwyżkowej" z 22 lipca 2006r.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu