22 kwietnia 2007

Harmonogram akcji strajkowej, ustalony przez KKSL OZZL w dniu 20 kwietnia 2007r.  

POGOTOWIE STRAJKOWE – OD 26 KWIETNIA 2007R.

Uchwała nr 2
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r
w sprawie pogotowia strajkowego

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL postanawia, że z dniem 26 kwietnia 2007r. rozpoczyna się pogotowie strajkowe dla wszystkich organizacji terenowych OZZL.

§ 2
Pogotowie strajkowe będzie polegało na:
1. Akcji plakatowo-informacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej (plakatowanie, rozpowszechnianie ulotek, wywieszenie flag OZZL, upowszechnianie informacji o wynagrodzeniach lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę w SPZOZ-ach,
2. Zorganizowaniu konferencji prasowych w każdym Regionie OZZL z podaniem do publicznej informacji ile szpitali, poradni ma zamiar wziąć udział w ewentualnym strajku, jakie są motywy i cele protestu, jakie były dotychczasowe starania OZZL o podjęcie dialogu społecznego z Rządem,
3. Dokończeniu sporów zbiorowych przez te wszystkie organizacje terenowe OZZL, które wszczęły spory, ale ich jeszcze nie zakończyły.

§ 2
Jednocześnie KKSL OZZL wzywa te organizacje terenowe związku, które jeszcze nie wszczęły sporów zbiorowych o ich rozpoczęcie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej OZZL:
http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=118&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl

KKSL OZZL

STRAJK OSTRZEGAWCZY 2 GODZINNY – 10 MAJA GODZ. 11.00- 13.00

Uchwała nr 3
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r
w sprawie strajku ostrzegawczego

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL postanawia, że w dniu 10 maja 2007r., w godzinach od 11 do 13 odbędzie się we wszystkich organizacjach terenowych OZZL, które mają do tego prawo – strajk ostrzegawczy. Szczegóły dotyczące przedmiotowego strajku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej część.

Załącznik nr 1.
Instrukcja KKSL OZZL
dotycząca przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w dniu 10 maja 2007r

Strajk ostrzegawczy – rozumiany zgodnie z art. 12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przeprowadza się, gdy przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem określonych przez związek terminów. To oznacza, że do strajku ostrzegawczego rozumianego wg tej definicji, mogą przystąpić tylko te organizacje terenowe OZZL, które prowadzą spór zbiorowy na etapie mediacji.

„Strajkiem ostrzegawczym” można jednak nazwać także fragment zasadniczego strajku (np. jeden – „ostrzegawczy” dzień lub dwa „ostrzegawcze” dni itp. )

Do tak rozumianego „strajku ostrzegawczego” mogą przystąpić te organizacje terenowe OZZL, które przeszły już całą procedurę sporu zbiorowego, łącznie z referendum.

Krajowy Komitet Strajkowy OZZL ogłaszając „strajk ostrzegawczy” w dniu 10 maja 2007roku, rozumie przez to jednocześnie:
1. strajk ostrzegawczy w rozumieniu art. 12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – dla tych organizacji terenowych, które są na etapie mediacji i
2. strajk ostrzegawczy jako fragment strajku zasadniczego – dla tych organizacji terenowych OZZL, które zakończyły już całą procedurę sporu zbiorowego.

Organizacja terenowa OZZL, która jest na etapie mediacji powinna powiadomić dyrektora swojego zakładu o strajku ostrzegawczym. W ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie podano żadnego czasu kiedy trzeba to zrobić. Ustalamy, że powiadomienie nie powinno być później niż na dzień przed strajkiem ostrzegawczym. Nie trzeba mieć przeprowadzonego referendum.

Organizacja terenowa OZZL, która zakończyła już całą procedurę sporu zbiorowego i traktuje ten strajk ostrzegawczy jako element strajku zasadniczego, powiadamia dyrektora o strajku na co najmniej 5 dni przed jego terminem czyli do dnia 05 maja 2007r. Trzeba mieć przeprowadzone referendum strajkowe.

Strajk ostrzegawczy w dniu 10 maja 2007 r. będzie polegał na powstrzymaniu się lekarzy od pracy. Wyjątkiem będą działania konieczne w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Strajk ostrzegawczy będzie trwał w godzinach od 11 do 13.

Konieczne jest aby organizacje terenowe OZZL, które przystępują do strajku ostrzegawczego przekazały informację o tym strajku na zewnątrz: dyrektorowi zakładu, organowi założycielskiemu, mediom. Niech każda organizacja terenowa OZZL informuje, że przystępuje do strajku wszystkich kogo może.

MUSI BYĆ O NAS WIADOMO !!!

Zarząd Regionu OZZL powinien sporządzić zbiorcze informacje o tym ile i jakie zakłady opieki zdrowotnej przystąpią w danym województwie do strajku ostrzegawczego.
Informacje te powinny zostać przekazane: władzom wojewódzkim, mediom i Zarządowi Krajowemu OZZL. Należy zastosować dodatkowe elementy "uzewnętrzniające" strajk, jak: plakaty, flagi OZZL, ulotki. Dobrym sposobem pokazania, że jest strajk będzie ogólne zebranie lekarzy (i innych pracowników biorących udział w strajku) w godzinach 11 – 13.

MUSI BYĆ NAS WIDAĆ !!!

Można na to spotkanie zaprosić media, dyrekcję, przedstawicieli organu założycielskiego, polityków lokalnych itp. Można w czasie zebrania przeprowadzić (przynajmniej częściowo) referendum strajkowe ! (jeśli dotychczas nie było przeprowadzane) co będzie formą mocno przemawiającą do wyobraźni obserwatorów.

KKSL OZZL

STRAJK JEDNODNIOWY – 15 MAJA 2007 
STRAJK  BEZTERMINOWY,CIĄGŁY – OD 21 MAJA 2007R.

Uchwała nr 4
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r
w sprawie strajku

§ 1
1. Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL postanawia o rozpoczęciu ogólnopolskiego strajku lekarzy, na który złożą się strajki prowadzone przez wszystkie organizacje terenowe OZZL, które wyczerpały wszystkie procedury sporu zbiorowego.

2. Pierwszym etapem strajku będzie strajk jednodniowy w dniu 15 maja

3. Drugim etapem strajku będzie strajk ciągły, bezterminowy, który rozpocznie się w dniu 21 maja 2007r.

4. Decyzję o zawieszeniu kolejnych etapów strajku ma prawo podjąć Prezydium KKSL OZZL, jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że postulaty OZZL mogą być spełnione bez konieczności dalszego kontynuowania strajku.

5. Decyzja o zawieszeniu strajku musi być zatwierdzona przez Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL.

§ 2
1. Strajk polegać będzie na takim zorganizowaniu pracy w zakładach opieki zdrowotnej jak – w przybliżeniu – w trakcie ostrego dyżuru, co oznacza, że ograniczone będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych do tych, których nieudzielanie w trybie pilnym mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów.

2. Strajk obejmować będzie także zaniechanie czynności administracyjnych przez lekarzy.

3. Szczegółową instrukcję dotyczącą formy strajku ustali Prezydium KKSL OZZL.

4. Organizacje terenowe OZZL mogą ustalić bardziej szczegółową formę strajku na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 3
Niezależnie od niniejszej uchwały, każda organizacja terenowa OZZL (odpowiedni komitet strajkowy na terenie zakładu pracy) musi podjąć dodatkowo samodzielnie decyzję o przystąpieniu do strajku i musi powiadomić o tym dyrektora zakładu przynajmniej na 5 dni przed planowanym strajkiem (czyli do dnia 10 maja, jeśli zamierza przystąpić do strajku jednodniowego w dniu 10 maja). 

§ 4
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL wzywa wszystkie pozostałe organizacje terenowe związku, które zakończą spory zbiorowe po terminie ogłoszonego strajku, aby przystępowały do niego – sukcesywnie z zachowaniem ustawowego terminu 5 dni od ogłoszenia strajku do przystąpienia do niego.

KKSL OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie