13 kwietnia 2007

ZWIĄZEK ZAWODOWY ANESTEZJOLOGÓW KORESPONDENCJA:
ZARZĄD GŁÓWNY 90-029 Łódź, ul.Nawrot 114 tel./fax. 042 676 08 43
e-maile: zgzza@xl.wp.pl ; biuro@zgzza.pl http://www.zgzza.pl
http://www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Łódź dn. 12.04.2007 r.

Stanowisko ZG ZZA
w sprawie nowego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczącej dyżurów medycznych przekazanego pod obrady Rady Ministrów

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów podtrzymuje swoje stanowisko zastąpienia w nowym projekcie ustawy terminu ,,dyżur medyczny" terminem ,,praca w godzinach nadliczbowych”, co jest zgodne z zapisami dyrektywy UE nr 2003/88/WE.

Protestujemy przeciwko zapisom dotyczącym odpoczynku po zakończeniu ,,dyżuru-pracy w godzinach nadliczbowych" gdyż są one nieprecyzyjne i mogą być stosowane w sposób uznaniowy.
Nie zgadzamy się również z propozycjami dotyczącymi tzw.,,dyżurów pod telefonem" i oceniamy, iż zapisy w projekcie ustawy są nieudolną próbą obejścia przepisów unijnych ( zobowiązanie do ciągłej dyspozycyjności bez określenia ram czasowych jest równoznaczne z mobbingiem ) .

Ponownie zwracamy się o uzupełnienie klauzuli ,,opt-out" o zapis dotyczący maksymalnej liczby godzin do 65 w tygodniu. Ponadto, należy wprowadzić zapis o dochodzeniu do limitu 48 godzin/ tydzień ( np. wzorem rozwiązań brytyjskich )

W przypadku nieuwzględnienia naszych uwag ZG ZZA będzie rekomendował anestezjologom nie podpisywanie klauzuli „opt-out”.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów ma nadzieję, że Minister Zdrowia podejmie ponownie rozmowy dotyczące czasu pracy ze środowiskiem lekarskim.

Za Zarząd Główny ZZA

Przewodniczący ZG ZZA
Dariusz Kuśmierski