11 kwietnia 2007

Tych, którzy jeszcze nie wiedzą – informujemy

O co walczymy, dokąd zmierzamy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 listopada 2006r zdecydował o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji, której celem jest zasadnicza zmiana statusu zawodu lekarza w Polsce, w tym zwłaszcza poziomu wynagrodzeń uzyskiwanych przez lekarzy w placówkach publicznej ochrony zdrowia oraz zmiana warunków pracy (objęcie lekarzy powszechnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i „nadgodzin”.)

Akcja polega na przystąpieniu do sporów zbiorowych z dyrekcjami Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez organizacje terenowe (zakładowe lub międzyzakładowe) OZZL. Co ważne żądania, będące podstawą sporów są takie same w całej Polsce. Są one następujące:

1. Wprowadzenie minimalnej miesięcznej płacy zasadniczej dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w następującej wysokości (w przeliczeniu na jeden etat):
o Dla lekarza stażysty: 1,75 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (wg GUS),
o Dla lekarza, po stażu, bez specjalizacji (młodszy asystent, rezydent): 2,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z I stopniem specjalizacji: 2,5 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z tytułem specjalisty: 3,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
2. Wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla lekarzy, w wymiarze 14 dni w ciągu roku
Instrukcja jak przeprowadzić spór zbiorowy jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=118&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  

Jednocześnie ze sporami zbiorowymi są prowadzone działania zmierzające do tego, aby lekarze byli objęci powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy (uznanie dotychczasowego dyżuru medycznego jako praca w godzinach nadliczbowych, zakaz zmuszania lekarza do pracy w nadgodzinach powyżej powszechnie obowiązujących norm). Do działań tych należą:
· Wystąpienie przez Zarząd Krajowy OZZL do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli SPZOZ-ów w Polsce pod kątem przestrzegania – względem lekarzy – prawa dotyczącego czasu pracy i godzin nadliczbowych, patrz:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=103&r=2007&Itemid=154&lang=pl  
· Indywidualny wniosek do PIP, składany przez lekarzy określonego SPZOZ-u, o przeprowadzenie kontroli w tym zakładzie – pod kątem przestrzegania – względem lekarzy – prawa dotyczącego czasu pracy i godzin nadliczbowych, patrz:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=97&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  
· Indywidualne wystąpienia lekarzy do sądu pracy z roszczeniem o udzielenie czasu wolnego i wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe- za dyżury pełnione po dniu wstąpienia Polski do UE (01 maja 2004r), zgodnie ze szlakiem przetartym przez dr Czesława Misia z Nowego Sącza. Wzór pozwu:  http://www.lekarzpolski.pl/images/stories/pozew_o_dyzury_18.11.2006.pdf  lub: http://www.lekarzpolski.pl/images/stories//Skrocony_WZOR_pozwu.doc ,
instrukcja jak obliczyć kwotę roszczenia – patrz strona www:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=106&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  albo
http://www.lekarzpolski.pl/regiony/rmaz/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=27&r=2007&Itemid=154&lang=pl  

Spory zbiorowe prowadzone przez organizacje terenowe OZZL mają dać podstawy prawne do przeprowadzenia ewentualnego strajku. Dzięki temu, że podstawą sporów są takie same żądania, a czas prowadzenia sporów jest koordynowany, możliwe będzie zorganizowanie strajków we wszystkich zakładach pracy, gdzie wszczęto spór zbiorowy – jednocześnie. Przez to strajk nabierze charakteru ogólnopolskiego.

Osiągnięcie gotowości strajkowej (czyli przejście całej procedury sporu zbiorowego łącznie z referendum strajkowym) przez wszystkie organizacje, które przystąpiły do sporu zbiorowego – planowane jest na 07 maja 2007r. Nie oznacza to terminu strajku.

Decyzję o strajku podejmą wspólnie wszystkie organizacje terenowe OZZL, które przystąpiły do sporów zbiorowych. Dnia 20 kwietnia 2007 roku odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli tych organizacji terenowych OZZL. Wtedy może zapaść decyzja o terminie i o formie strajku. OZZL przyjął zasadę: strajk będzie miał charakter ogólnopolski, albo nie będzie go wcale. Zgodnie z ostatnimi informacjami, do sporu zbiorowego przystąpiło ok. 300 organizacji terenowych OZZL z całego kraju.

OZZL zdaje sobie sprawę, że realizacja uzasadnionych postulatów lekarzy, zawartych w żądaniach będących podstawą sporu zbiorowego będzie wymagać znaczących zmian w finansowaniu i organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Tym bardziej uważamy naszą akcję i ewentualny strajk za uzasadnione, a nawet za konieczne. Zmiany te są bowiem potrzebne nie tylko ze względu na lekarzy, ale także ze względu na dobro opieki zdrowotnej jako takiej. Wyjaśniliśmy to dokładnie w liście otwartym do Premiera Jarosława Kaczyńskiego zatytułowanym: Są powody do strajku lekarzy –  http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=56&r=2007&Itemid=99999999&lang=pl  oraz w liście do dyrektorów SPZOZ-ów zatytułowanym: O co nam chodzi – patrz:
http://www.lekarzpolski.pl/images/stories//List_ZK_OZZL_do_dyrektorow_SPZOZow.pdf  

Zarząd Krajowy OZZL przez ostatnich kilkanaście miesięcy występował wielokrotnie do przedstawicieli władz RP z wnioskiem o podjęcie faktycznych, nie pozorowanych zmian w ochronie zdrowia, które mogłyby zapobiec strajkowi. Zmiany te – aby były wiarygodne – muszą przewidywać przede wszystkim zbilansowanie nakładów na ochronę zdrowia z zakresem świadczeń gwarantowanych. To musi oznaczać jedną z trzech sytuacji:
1. wielokrotne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych, przy pozostawieniu obecnego zakresu świadczeń bezpłatnych albo 2. istotne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych i wprowadzenie pewnego zakresu współpłacenia za świadczenia ze środków prywatnych albo
3. pozostawienie obecnego poziomu nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych i znaczące ograniczenie zakresu świadczeń bezpłatnych = wprowadzenie znaczącego współpłacenia za świadczenia ze środków prywatnych.

Jak dotąd Rząd RP nie przedstawił żadnej z powyższych propozycji.

Drugim podstawowym elementem reformy ochrony zdrowia musi być wprowadzenie rynkowych mechanizmów alokacji środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Również w tym zakresie Rząd RP nie przedstawił żadnych propozycji, wręcz przeciwnie, zaproponował dalsze wzmocnienie administracyjnych metod rozdziału środków poprzez utworzenie tzw. sieci szpitali.

W takiej sytuacji strajk lekarzy wydaje się nieunikniony.

Zarząd Krajowy OZZL
W imieniu Zarządu – Krzysztof Bukiel – przewodniczący

11 kwietnia 2007r.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie