2 maja 2007

Instrukcja przeznaczona jest dla tych organizacji terenowych, które jeszcze nie przystąpiły do sporu zbiorowego z dyrekcją, a chcą to zrobić i zdążyć do 21 maja z całą procedurą. 

 

1.
Zwołać Ogólne Zebranie Członków OZZL
w swoim zakładzie pracy, a gdy organizacja ma charakter organizacji międzyzakładowej – ogólne zebranie członków OZZL z wszystkich zakładów objętych organizacją. Celem Ogólnego Zebrania będzie podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporu zbiorowego.

————————————-Treść uchwały: —————————————

1. Zebranie Ogólne Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy …………..uchwala zgłoszenie następujących postulatów jako przedmiotu sporu zbiorowego z Dyrekcją ………………:

· Wprowadzenie minimalnej miesięcznej płacy zasadniczej dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w następującej wysokości (w przeliczeniu na jeden etat):
o Dla lekarza stażysty: 1,75 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (wg GUS),
o Dla lekarza, po stażu, bez specjalizacji (młodszy asystent, rezydent): 2,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z I stopniem specjalizacji: 2,5 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z tytułem specjalisty: 3,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
· Wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla lekarzy, w wymiarze 14 dni w ciągu roku
OZZL oczekuje spełnienia powyższych postulatów w ciągu 3 dni od złożenia do dyrekcji pisma z żądaniami stanowiącymi podstawę sporu zbiorowego.

2. Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Krajowego OZZL, w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę powyższych postulatów stanowiących podstawę sporu zbiorowego, Ogólne Zebranie Członków OZZL ……………. uchwala przystąpienie do Ogólnopolskiego Strajku Lekarzy.
3. Ogólne Zebranie Członków OZZL przy …… upoważnia Zarząd Terenowy OZZL do przekształcenia w Komitet Strajkowy OZZL przy ………. .

2.
Wystąpić do dyrekcji z pismem,
zawierającym żądania będące podstawą sporu zbiorowego.
-Treść listu do dyrekcji z żądaniami stanowiącymi podstawę sporu zbiorowego-
Dyrekcja …………….
……………

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Organizacja Terenowa w …….. tutaj nazwa zakładu pracy …… , działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, występuje do dyrekcji ….tutaj nazwa zakładu pracy……. z następującymi żądaniami:
Postulaty, stanowiące podstawę sporu zbiorowego:
· Wprowadzenie minimalnej miesięcznej płacy zasadniczej dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w następującej wysokości (w przeliczeniu na jeden etat):
o Dla lekarza stażysty: 1,75 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (wg GUS),
o Dla lekarza, po stażu, bez specjalizacji (młodszy asystent, rezydent): 2,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z I stopniem specjalizacji: 2,5 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
o Dla lekarza z tytułem specjalisty: 3,0 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
· Wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla lekarzy, w wymiarze 14 dni w ciągu roku
Termin wprowadzenia powyższych postulatów w ciągu 3 dni od złożenia do dyrekcji niniejszego pisma.
OZZL oczekuje podpisania porozumienia między dyrekcją, a OZZL o wprowadzeniu w/w postulatów – w ciągu 3 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Niespełnienie żądań będzie oznaczało rozpoczęcie sporu zbiorowego związku z pracodawcą, zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co umożliwia związkowi zawodowemu zorganizowanie akcji protestacyjnej i – ostatecznie – strajku. OZZL zastrzega sobie prawo do skorzystania z tych możliwości. O formie i terminie ewentualnej akcji protestacyjnej lub strajku związek powiadomi pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednocześnie informujemy, że – w razie niespełnienia w/w żądań, będących podstawą sporu zbiorowego – Zarząd Terenowy OZZL ulegnie przekształceniu w Komitet Strajkowy OZZL.
Zarząd Terenowy OZZL przy …….

———————————koniec listu do dyrekcji ———————————–
3.
Jeśli dyrekcja zwleka z podjęciem negocjacji, należy wysłać list o następującej treści.

Dyrekcja ………………..
SPZOZ w ……………….
………………..

Szanowni Państwo,

Zarząd Terenowy OZZL przy …. tutaj nazwa zakładu pracy …. , występują do dyrekcji z żądaniem natychmiastowego podjęcia negocjacji w sprawie postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego prowadzonego od dnia …. przez OZZL. Zgodnie z art.8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pracodawca jest zobowiązany podjąć rokowania niezwłocznie. Oświadczamy, że niepodjęcie przez Państwa rokowań w przedmiotowej sprawie w terminie dwóch dni od daty złożenia niniejszego pisma będziemy traktować jako zawinione przez dyrekcję, celowe i świadome naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co daje prawo związkowi zawodowemu do ogłoszenia strajku bez zachowania pozostałych procedur sporu zbiorowego – zgodnie z art. 17 ust. 2, zdanie drugie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Zarząd Organizacji Terenowej OZZL przy ……

———— koniec treści pisma ponaglającego do dyrekcji SPZOZ-u —————-
W przypadku, gdy dyrekcja podejmie rokowania, ale je przedłuża bez uzasadnienia, należy wysłać list z żądaniem zakończenia rokowań do wyznaczonego dnia i z oświadczeniem, że dalsze przedłużanie rokowań będzie traktowane jako działanie bezprawne – wzór listu jak niżej:

Dyrekcja ……………….
SPZOZ w ……………

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużaniem przez dyrekcję SPZOZ w …………… rokowań prowadzonych w ramach sporu zbiorowego, oświadczamy, że nie widzimy żadnych obiektywnych powodów, które uzasadniałyby dalsze prowadzenie rokowań. W związku z powyższym stwierdzamy, że jeżeli rokowania w przedmiotowej sprawie nie zostaną zakończone w ciągu dwóch dni od daty złożenia niniejszego pisma do dyrekcji, OZZL potraktuje działania dyrekcji jako świadome i celowe, bezprawne utrudnianie prowadzenia legalnego sporu zbiorowego przez pracodawcę, co umożliwia, zgodnie z art. 17 ust. 2 zdanie drugie, ogłoszenie strajku przez związek zawodowy, bez konieczności podejmowania innych kroków przewidzianych w procedurze sporu zbiorowego.

Zarząd OT OZZL przy ………….
———— koniec treści pisma ponaglającego do dyrekcji SPZOZ-u —————-

4.
Kolejnym etapem są rokowania z udziałem mediatora. Mediatorem może być każda osoba, na którą zgodzi się dyrekcja i OZZL. Należy zgodzić się na każdego mediatora, który zgodzi się mediować. Należy robić wszystko aby nie dawać dyrekcji pretekstu do sięgania mediatora z listy ministra pracy, bo wyznaczenie takiego mediatora, jego przyjazd, obecność – bardzo przedłuża mediacje nawet do 3 miesięcy. Trzeba proponować takie osoby na mediatora, których – dyrekcji nie będzie wypadało odrzucić np. starostę, przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej itp.
W przypadku przedłużania mediacji, należy wysłać podobny do poprzedniego list do dyrekcji.

Dyrekcja …………………
SPZOZ w ……………….…………………

Szanowni Państwo,
W związku z przedłużaniem przez dyrekcję SPZOZ w …………… rokowań z udziałem mediatora w ramach sporu zbiorowego, prowadzonego przez OZZL, oświadczamy, że nie widzimy żadnych obiektywnych powodów, które uzasadniałyby dalsze prowadzenie tych rokowań. W związku z powyższym stwierdzamy, że jeżeli rokowania z udziałem mediatora w przedmiotowej sprawie nie zostaną zakończone w ciągu dwóch dni od daty złożenia niniejszego pisma do dyrekcji, OZZL potraktuje działania dyrekcji jako świadome i celowe, bezprawne utrudnianie prowadzenia legalnego sporu zbiorowego przez pracodawcę, co umożliwia, zgodnie z art. 17 ust. 2 zdanie drugie, ogłoszenie strajku przez związek zawodowy, bez konieczności podejmowania innych kroków przewidzianych w procedurze sporu zbiorowego.

Zarząd OT OZZL przy …….

…………………….. koniec listu ponaglającego w sprawie mediacji ————–
5.
Referendum strajkowe
można przeprowadzić w dowolnym czasie, byle przed strajkiem. Nie ma określonej ustawowo formy przeprowadzenia referendum. Można je przeprowadzać w dowolnej formie, byle można było później udowodnić, że wynik referendum jest taki, jaki jest. Można referendum przeprowadzać kilka dni. W sporze zbiorowym przeprowadzonym wg niniejszej instrukcji, gdy strajkować mają tylko lekarze – REFERENDUM PRZEPROWADZA SIĘ TYLKO WŚRÓD LEKARZY ( jest w tej sprawie prawomocny wyrok Sądu z Łodzi). Aby referendum było „wygrane” musi wziąć w nim udział przynajmniej połowa zatrudnionych w zakładzie pracy lekarzy i „ZA” musi głosować przynajmniej połowa głosujących plus jeden lekarz.
Osiągnięcie gotowości strajkowej – do 21 maja 2007 r.
Powiadomić jak najszybciej Zarząd Regionu i Zarząd Krajowy OZZL o przystąpieniu do sporu zbiorowego i o osiągnięciu gotowości strajkowej.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie