27 lutego 2007

W związku z wątpliwościami dotyczącymi treści § 36 Statutu OZZL, Zarząd Krajowy OZZL podjął w dniu 23 lutego 2007 roku uchwałę, która rozstrzyga w sposób ostateczny o terminie nabywania osobowości prawnej przez nowo powstałą organizację terenową OZZL.

Uchwała nr 1
ZK OZZL z dnia 23 lutego 2007r

§ 1.
Zarząd Krajowy OZZL, na podstawie §35 Statutu OZZL postanawia, że nowo powstające organizacje terenowe OZZL nabywają osobowość prawną z dniem ich powstania, to jest z dniem odbycia zebrania założycielskiego.

§ 2.
W razie niedopełnienia – przez nowo powołaną organizację terenową związku – obowiązku rejestracji w Zarządzie Krajowym OZZL, przewidzianego w § 25 ust. 4 Statutu OZZL, Zarząd Krajowy OZZL może – na mocy § 29 Statutu – rozwiązać tę organizację.

Przyjęta – przy jednym głosie wstrzymującym się.