29 stycznia 2007
Bydgoszcz dnia 26 stycznia 2007r.

Stanowisko ZK OZZL
wobec ?Sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia?

Przyjęte w drodze uchwały w dniu 26 stycznia 2007r.

ZK OZZL nie podziela opinii prawnych, przedstawionych przez prawników zaangażowanych przez stronę rządową, że ustawowe określenie płacy minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia byłoby niezgodne z Konstytucją RP.

Tym niemniej, aby nie sprowadzać sporu do materii formalno-prawnej, ZK OZZL wyjaśnia, że istotą postulatu związku o minimalnej płacy dla lekarzy ( 2x średnia krajowa dla lekarza bez specjalizacji i 3x średnia krajowa dla specjalisty) jest osiągnięcie wskazanych wynagrodzeń faktycznie, a nie formalnie. Przedstawiona propozycja ustawowego określenia płacy minimalnej była propozycją najprostszego, pod względem formalno prawnym, zrealizowania tego postulatu. Konsekwencją takiego zapisu, tak czy inaczej musiałyby być zmiany faktyczne w postaci dostosowania wielkości finansowania opieki zdrowotnej do kosztów świadczeń obejmujących postulowane wynagrodzenia.

Jeżeli strona rządowa uznaje postulat ustawowego określenia płacy minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia za niemożliwy do spełnienia tylko ze względów formalno ? prawnych, a nie z powodu swojego sprzeciwu wobec postulowanego poziomu płac, ZK OZZL przedstawia niżej inne sposoby realizacji oczekiwań związku.

Jednocześnie Zarząd Krajowy OZZL nie akceptuje propozycji Przewodniczącego Zespołu, zawartej w przedmiotowym ?Sprawozdaniu ..? podjęcia prac nad tzw. punktowym wartościowaniem pracy dla poszczególnych zawodów medycznych. Zgodnie z tą propozycją, odpowiednia ustawa zawierałaby określenie w punktach wartości pracy osób wykonujących poszczególne zawody medyczne, a Minister Zdrowia, w rozporządzeniu, przyznawałby odpowiednie kwoty pieniędzy dla jednego punktu. Taki sposób nie stanowi gwarancji faktycznego osiągnięcia zakładanego poziomu płac. Inaczej bowiem niż zapis ustawowy wskazujący na konkretne kwoty pieniędzy lub odnoszący się do średniego wynagrodzenia w gospodarce, nie zobowiązuje rządzących do dopasowania poziomu finansowania opieki zdrowotnej do założonych wynagrodzeń personelu medycznego, tylko na odwrót: dopasowuje wielkość wynagrodzeń do poziomu finansowania, czyli pozostawia stan obecny. Propozycja rządowa jest działaniem pozornym i ? jako taka ? nie zasługuje na poważne potraktowanie.

 

Propozycje ZK OZZL
realizacji postulatu o minimalnym (faktycznym) wynagrodzeniu dla lekarzy, zgodnie z kwotami przedstawionymi w trakcie prac Zespołu:

1.
Pierwszą propozycją jest wprowadzenie w życie tzw. Racjonalnego Systemu Opieki Zdrowotnej, popieranego przez 20 opiniotwórczych organizacji ze służby zdrowia i spoza niej. Prawną ilustracją tego systemu jest projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, autorstwa OZZL, dostępny m. innymi na stronach internetowych związku: http://www.lekarzpolski.pl/images/stories//ustawa_o_PUZ_25102005.pdf .
Realizacja w/w programu zmian w systemie opieki zdrowotnej stanowi gwarancję osiągnięcia postulowanych przez OZZL płac lekarzy.

Gdyby jednak ? z jakichś powodów ? Rząd RP nie chciał zmiany obecnego systemu opieki zdrowotnej, ale chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego w sprawie wynagrodzeń, OZZL przedstawia propozycję podjęcia następujących kroków:

2.
Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, wydanym na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustala, że zasadnicze wynagrodzenie miesięczne lekarza, lekarza dentysty odbywającego staż wynosi 4550 złotych.

Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, wydanym na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustala, że lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?

Sejm RP nowelizuje ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ten sposób, że ustala wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne na 11% podstawy i nowelizuje odpowiednie ustawy podatkowe aby cała składka była odliczana od podstawy opodatkowania oraz nowelizuje przepisy przedmiotowej ustawy o wysokości składki płaconej przez budżet za osoby, które same nie opłacają składki w ten sposób, że ustala wysokość tej składki na 11% od podstawy równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok.

Wymienione kroki, które są z pewnością zgodne z Konstytucją (bo są to nowelizacje już istniejących aktów prawnych), stwarzają materialne podstawy (szacowany przypływ środków do NFZ ? pow. 10 mld złotych rocznie) osiągnięcia postulowanych płac przez pracowników, przy wykorzystaniu istniejących możliwości prawnych np. sporu zbiorowego prowadzonego przez związek zawodowy z pracodawcą.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL