16 stycznia 2007

Bydgoszcz dnia 15 stycznia 2007 roku.

MZ.IV ? 29/07

Szanowny Pan

Zbigniew Religa

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Wyrok, jaki zapadł w sprawie z pozwu dr Czesława Misia, o czym pisaliśmy już w liście z dnia 08 stycznia br.znak MZ.IV-9/07, spowodował też konieczność częściowej weryfikacji stanowiska ZK OZZL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Nasze stanowisko przedstawiliśmy w liście z dnia 19 grudnia 2006r. znak MZ.IV ? 485/06.

Wobec niepodważalnej zasady, potwierdzonej także już teraz przez sąd polski, że tzw. dyżur lekarski jest w całości czasem pracy, a praca na dyżurze pełnionym poza normatywnym czasem pracy jest po prostu pracą w godzinach nadliczbowych, Zarząd Krajowy OZZL domaga się, aby lekarzy, pracujących w godzinach nadliczbowych objąć ? po prostu ? przepisami kodeksu pracy, dotyczącymi pracy w godzinach nadliczbowych. Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania pojęcia ?dyżur medyczny?, podobnie jak dla wyłączenia lekarzy stażystów z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy.

Gdyby jednak ? z jakichś powodów ? Ministerstwo Zdrowia chciało utrzymać przepisy o czasie pracy lekarzy w dotychczasowej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, proponujemy następujący zapis odpowiednich artykułów:

32j 1. Lekarze, lekarze stażyści oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych otrzymują, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za każdą godzinę pracy w godzinach nadliczbowych wynagrodzenie w wysokości:

a) 100% – za pracę w soboty, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

b) 100% – za pracę godzinach nocnych;

c) 50% – za pracę w innych dniach i terminach niż określone w lit. a i b.

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Uważamy również, że wynagrodzenie lekarzy dyżurujących ?pod telefonem?, czyli pozostających w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych powinno być dostosowane do wymogów kodeksu pracy. Bezwzględnie konieczne jest także określenie limitu ilości tzw. dyżurów pod telefonem. Proponujemy liczbę 4 dyżurów w miesiącu i jednego w tygodniu.

Jeśli by zatem utrzymać proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zachowanie przepisów o czasie pracy lekarzy w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, odpowiednie przepisy powinny brzmieć ( wytłuszczono zmiany):

Art.32k.1.Osoby, o których mowa w art. 32j ust. 1, mogą zostać zobowiązane do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, nie częściej jednak niż 4 razy w miesiącu i 1 raz w tygodniu.

2.Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 32j ust. 2.

3.W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za czas pełnienia dyżuru medycznego.

W związku ze zmianą numeracji ustępów art. 32 j, należy dokonać zmian porządkowych w innych artykułach ? (wytłuszczono):

W art. 32l :

?Art. 32l. Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczonej zgodnie z art. 32j ust.2 za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;

2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczonej zgodnie z art. 32j ust. 2 za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta.?;

W art. 32ł ust. 3:

?3. Przepis art. 32j ust. 2 stosuje się odpowiednio.?.

Pozostałe uwagi, przekazane przez Zarząd Krajowy OZZL w liście z dnia 19 grudnia 2006r. znak MZ.IV ? 485/06 są aktualne..

Jeszcze raz chcemy Pana poinformować, że ewentualne niezgodności przepisów dotyczących wynagrodzenia lekarzy za pracę w godzinach nadliczbowych (nawet jeżeli będzie to określane jako pełnienie dyżuru medycznego) z przepisami ogólnymi o wynagradzaniu pracowników zawartymi w kodeksie pracy spowoduje odpowiednie wystąpienie OZZL do Trybunału Konstytucyjnego.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu