2 stycznia 2007

 Spór zbiorowy w największym szpitalu w Polsce

Spór zbiorowy w największym szpitalu w Polsce
W Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie mieszczącym się przy ul. Banacha rozpoczął się spór zbiorowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z Pracodawcą. Spór zbiorowy został zgłoszony przez Organizację Terenową OZZL zgodnie z ogólnopolskim kalendarzem akcji protestacyjnej, zakładającym wszczęcie sporów zbiorowych we wszystkich szpitalach w Polsce do 15.01.2007. Zgłoszone postulaty, jednakowe dla wszystkich szpitali, obejmują m.in. wprowadzenie minimalnej miesięcznej płacy zasadniczej w wysokości 2 średnich pensji krajowych dla lekarza bez specjalizacji, 3 średnich krajowych dla lekarza specjalisty oraz 14-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego.
Według informacji uzyskanych od Macieja Jędrzejowskiego – Przewodniczącego Organizacji Terenowej OZZL, decyzja o przystąpieniu do akcji protestacyjnej została podjęta na ogólnym zebraniu Związku jednogłośnie. Wobec niespełnienia przedstawionych postulatów, w najbliższym czasie planowane jest przekazanie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji zewnętrznemu Zespołowi Negocjacyjnemu. Zgodnie z założeniami akcji protestacyjnej umożliwi to koordynację na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim wszystkich przewidzianych prawnie etapów sporu zbiorowego i równoczesne osiągnięcie gotowości strajkowej w maju 2007r.