1 grudnia 2006

1. Członkowie Zespołu zostali poinformowani o decyzji Prezesa Rady Ministrów o kontynuowaniu prac Zespołu do końca stycznia 2007 r.

2. Zespół ustalił harmonogram dalszych spotkań poświęconych opracowaniu propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.W tym ustalono, że:

  • kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniach18-20 grudnia 2006 r.,
  • posiedzenie odbywać się będzie podczas sesji wyjazdowej
  • w terminie do 10 grudnia 2006 r. organizacje biorące udział w pracach Zespołu zgłoszą przedstawicieli, którzy wezmą udział w w/w. posiedzeniu.

3. Zespół ustalił, że w terminie do dnia 6 grudnia 2006r. strona społeczna przekaże do Ministerstwa Zdrowia postulaty wraz zewentualnymi propozycjami rozwiązań.

 

4Zespół ustalił, że konieczne jest wydłużenie terminu konsultacji społecznych projektu ustawy o sieci szpitali, do dnia 10stycznia 2007 r.

 

informację przekazała: Olga Bułhak – departament dialogu społecznego MZ