17 grudnia 2007

Lublin, dnia  4 grudnia  2007r.

Pan Przewodniczący

Zarządu Regionu
Ziemia Lubelska OZZL

           
            Opinia prawna dotycząca możliwości pełnienia dyżurów medycznych w ramach umów cywilnoprawnych po wejściu w życie od dnia 1.01.2008r. zmiany brzmienia przepisu art. 32j ust.2 ustawy z dnia 30.08.91r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm./

Do dnia 31.12.2007r. przepis art. . 32j ust.2 ustawy z dnia 30.08.91r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że czasu pełnienia dyżuru medycznego nie wlicza się do czasu pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego- wyrok z dnia 23.09.98r., II UKN 229/98 – OSNAP 1999/19/627- Pełnienie dyżurów lekarskich w komórce organizacyjnej zakładów służby zdrowia, do której zadań należy zapewnienie pacjentom opieki caładobowej przez lekarzy zatrudnionych poza tym zakładem, może mieć podstawę w umowie o świadczenie usług / art. 750 k.c./. Z uzasadnienia tego wyroku wynika,iż na uznanie dopuszczalności pełnienia dyżurów medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej nie miała żadnego wpływy treść przepisu art. 32j ust.2 w/w ustawy ale wyłącznie kwestia, że o wyborze podstawy prawnej zatrudnienia / umowa o pracę albo umowa  cywilnoprawna/ decyduje przede wszystkim zgodna, autonomiczna wola stron.

W związku z powyższym wyrażam opinię, że zmiana od dnia 1.01.08r. brzmienia przepisu art. 32j ust.2 w/w ustawy i ustalenie,  że czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy nie wpłynie w żadnym stopniu na kwestię dopuszczalności pełnienia dyżurów w ramach umów cywilnoprawnych.W szczególności uważam, że taka forma zatrudnienia będzie dopuszczalna na dotychczasowych zasadach.

Z powyższych względów brak jest podstaw do przyjęcia, że dotychczasowe umowy cywilnoprawne na dyżury medyczne ulegną przekształceniu „z mocy prawa” w umowy o pracę.

Dodatkowo podnoszę jednak, że w/w wyrok Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość zawierania umów cywilnoprawnych na dyżury medyczne ale tylko przez lekarzy zatrudnionych / czytaj: zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/ poza zakładem, w których pełnione są dyżury.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze inne orzeczenia Sądu Najwyższego uważam, że dotychczas nieprawidłowe było zawieranie umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych przez pracodawców z pracownikami, którzy byli zatrudnieni w tym samym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę. Wydaje się, że również nieprawidłowe było zawieranie w takiej sytuacji kontraktów na podstawie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Radca Prawy
Andrzej Zieliński

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie