17 października 2007

Pytanie:
 

Pracuję w oparciu o umowę o prace na pełnym etacie w SPZOZ, jestem lekarzem w trakcie  specjalizacji prowadzonej w oparciu o umowę o pracę.

1. Czy ordynator/ dyrektor mogą mnie zobowiązać do pełnienia dyżuru medycznego w konkretne dni ? Ustawa precyzuje tylko ich ilość…

2. Kto decyduje o kolejności odbywania staży specjalizacyjnych i kursów przez specjalizującego się lekarza ( program specjalizacji tego nie precyzuje) ?

3. Kto decyduje w jakim ośrodku należy odbywać staże kierunkowe ? (oczywiście w akredytowanym, ale którym konkretnie – kto decyduje ? Kierownik specjalizacji czy
specjalizujący ?)

4. Czy będąc oddelegowanym na staż kierunkowy do innego szpitala mam obowiązek dyżurowania w moim oddziale ?

5. Jakie mam możliwości prawne w sytuacji kiedy kierownik specjalizacji utrudnia mi jej prowadzenie tj. nie chce podpisać odbytego stażu, nie chce wypisać skierowania na staże kierunkowe, itd. ?

Z wyrazami szacunku
Lekarz z Poznania

 
Odpowiedź:
 

Szanowny Panie Doktorze,

W odpowiedzi na  pytanie Pana Doktora, wyjaśniam co następuje:

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i odbywaniem specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20  października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.Nr 213 poz. 1779 ze zm.).

Jeśli zaś chodzi o poszczególne pytania, to:
ad. 1.  Lekarz może być zobowiązany do pełnienia dyżurów medycznych według ustalonego harmonogramu.

ad.2  Kolejność odbywania staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji winna wynikać z rocznych szczegółowych planów odbywania specjalizacji, za ustalenie których – w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc od rozpoczęcia kolejnego roku odbywanej specjalizacji – jest odpowiedzialny kierownik specjalizacji (§ 26 ust. 1 cytowanego rozporządzenia).

ad. 3 Ustalenie miejsca odbywania staży kierunkowych również winno znaleźć się w planach jak w pkcie 2.
ad.4 Z żadnego przepisu nie wynika obowiązek dyżurowania w macierzystym oddziale w czasie odbywania stażu kierunkowego w innym szpitalu. Może to oczywiście mieć miejsce na zasadzie porozumienia z lekarzem odbywającym specjalizację.

ad.5 Do obowiązków kierownika specjalizacji należy między innymi kierowanie na staże kierunkowe, potwierdzanie odbycia szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego i cały szereg innych obowiązków wymienionych w § 26 ust. 3 cytowanego rozporządzenia. W razie niewykonywania przez kierownika specjalizacji jego obowiązków, należy zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa się
specjalizacja, a który wyznaczył kierownika specjalizacji lub do konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny.
Z szacunkiem  Jacek  Marczak Radca prawny

Pytanie:
 

Dyrektor szpitala, w którym pracuje – chcąc mnie ukarać z powodu mojej działalności na rzecz lekarzy –   zabroniła mi kontynuować specjalizację z alergologii i stwierdziła, że nie pozwala dalej jeździć na staże i zabrania moim koleżankom z oddziału mnie wtedy zastępować.

Jestem zatrudniona na kontrakcie. Mam w kontrakcie do wypracowania 190 godz. w miesiącu i tyle mam być w pracy, a potem mogę robić co chcę.

Specjalizację zaczęłam w lutym 2006r, zdałam egzamin wstępny u prof X.. Zgodę na rozpoczęcie podpisała mi pani dyrektor, choć – będąc na kontrakcie – takiej zgody nie potrzebowałam.  
W porozumieniu z dyrektorem i ordynatorem, podpisałam w oddziale z koleżankami umowy cywilno-prawne, że będą mnie zastępować w oddziale jak pojadę na staże i prowadzić „moje
sale”, a w zamian za to ja będę im płacić ustaloną przez nas sumę. Wszystko tak działało do teraz.

Pytanie jest następujące: 

Czy dyrektor może w połowie specjalizacji cofnąć zgodę na staże, bez konkretnej przyczyny?

(Nie ma na mnie skarg ordynatora, koleżanek, pacjentów, ani kierownika specjalizacji).
Co mogę zrobić ? Jakie mam prawa?

 

Pozdrawiam:

Lekarka

 

Odpowiedź

 

Szanowna Pani Doktor,
W odpowiedzi na pytanie Pani Doktor wyjaśniam, co następuje:

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i odbywaniem specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213 poz. 1779 ze zm.) W myśl § 18 ust. 4 tego rozporządzenia pracodawca lekarza wydaje zgodę na odbywanie specjalizacji przed złożeniem przez lekarza wniosku o rozpoczęcie specjalizacji. Zgoda ta obejmuje uczestniczenie lekarza w całym procesie specjalizacji, w tym odbycie staży kierunkowych. Przepisy nie przewidują możliwości cofnięcia tej zgody, czy też obowiązku wyrażenia dodatkowej zgody na poszczególne części specjalizacji, na przykład odbywanie staży kierunkowych. Nawet gdyby cytowany przepis rozumieć szeroko, jako ustanawiający wymóg zgody również w przypadku zatrudnienia w formie umowy cywilno – prawnej czyli kontraktu – (co moim zdaniem byłoby zbyt daleko idącą interpretacją ), to i tak cofnięcie zgody nie mogłoby nastąpić i nie miałoby prawnego znaczenia.

Zatem udzielona zgoda pozostaje w mocy, podobnie jak zawarte z innymi lekarzami na oddziale – w porozumieniu z dyrektorem i ordynatorem – umowy cywilno – prawne o zastępowanie Pani w czasie odbywania staży.

Z szacunkiem     Jacek  Maczak, Radca prawny

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie