8 maja 2009

Bydgoszcz dnia 08 maja 2009r.

Oświadczenie
Zarząd Krajowy OZZL wyraża zadowolenie z ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Rozporządzenie to przewiduje nowe stawki płacy zasadniczej dla lekarzy rezydentów.
ZK OZZL docenia fakt, że płace lekarzy rezydentów istotnie wzrosły. Nowa kwota płacy zasadniczej stanowi już niemal 100 % aktualnej, przeciętnej płacy krajowej czyli jest bardzo zbliżona do postulatu zgłaszanego przez Porozumienie Rezydentów OZZL.
Pozytywnie oceniamy również dalsze zwiększenie płacy rezydentów po dwóch latach rezydentury. Faktem jest bowiem, że lekarz na początku rezydentury to niemal stażysta, a pod koniec – niemal specjalista.
Doceniając to wszystko, trzeba jednak zwrócić uwagę, że zmiany te są umocowane na bardzo kruchych podstawach prawnych, co pozwoli na łatwe i szybkie ich odwołanie, gdy tylko rządzącym przyjdzie na to ochota. Nie zmieniono bowiem zapisu ustawowego, że płaca rezydenta w danym roku wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia za dwa lata wstecz. Nie zapisano także w ustawie o jaki procent ma wzrastać płaca rezydenta w kolejnych latach, i o ile powinna być większa płaca rezydenta podejmującego specjalizację w dziedzinach uznanych za deficytowe, pozostawiając decyzję w tych sprawach ministrowi zdrowia.
Istotnym brakiem jest także niewskazanie mechanizmu waloryzacji płac rezydentów, co może spowodować, że po pewnym czasie – płace te znowu spadną znacznie poniżej przeciętnej płacy w gospodarce.
Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu