22 listopada 2020

1. Czy wojewoda może skierować lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalizacyjne z pediatrii na oddział zakaźny w ramach zwalczania epidemii COVID-19?

2. Czy wychowywanie dziecka do 14 roku życia stanowi przesłankę uniemożliwiającą przeniesienie lekarza rezydenta na oddział zakaźny tego samego szpitala?
3. Na jaki okres, w jakim wymiarze godzinowym i w jakich przedziałach godzinowych może nastąpić skierowanie przez wojewodę lekarza rezydenta na oddział zakaźny?

Wnioski i rekomendacje:

Udzielając odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania prawne należy wskazać, iż pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Organami właściwymi do skierowania do pracy przy zwalczeniu epidemii są wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia. Skierowanie następuje w formie decyzji.

Przedmiotowe decyzje:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Oznacza to, że lekarz rezydent może zostać skierowany na oddział zakaźny do zwalczania epidemii decyzją wojewody i jest zobowiązany do wykonania decyzji od dnia jej otrzymania. Istotnym jest, iż zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przesłanką uniemożliwiającą przeniesienie jest okoliczność wychowywania dziecka w wieku do 14 roku życia. Powyższe odnosi się do przeniesienia lekarza rezydenta na oddział zakaźny tego samego szpitala na podstawie decyzji wojewody.

Należy także wskazać, iż skierowanie lekarza rezydenta na oddział zakaźny w ramach zwalczania epidemii COVID-19, stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji. Ponadto brak jest prawnych regulacji określających ogólną liczbę godzin oraz przedziały godzinowe, w jakich odbywa się przedmiotowe przeniesienie lekarza rezydenta na oddział zakaźny. Przepisy prawna stanowią jedynie, iż lekarz rezydent nawiązuje w związku ze skierowaniem na oddział zakaźny stosunek pracy z tym oddziałem. Tym samym wymiar czasu pracy oraz harmonogram pracy powinien zostać ustalony z pracodawcą.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 16m ust. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U.2020.514 ze zm.);
2. Art. 47 ust. 1, 2, 3, 4, 6a, 7, 8, 9, 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U.2020.1845).

Stan faktyczny:

Kontynuacja sprawy o sygnaturze 020371. Klient chciałby się dowiedzieć czy skierowanie lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalizacyjne z pediatrii na oddział zakaźny w ramach zwalczania epidemii COVID-19 przez wojewodę jest możliwe. Ponadto, czy kierowanie do innego oddziału (z pacjentami z COVID-19) w obrębie tego samego szpitala nie podlega wykluczeniu z art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wychowywanie dziecka do lat 14). Klient chciałby uzyskać również informacje na jaki okres, w jakim wymiarze godzinowym i w jakich przedziałach godzinowych może nastąpić skierowanie przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Stan prawny:

Odpowiadając na zadane przez Klienta pytanie prawne, należy odwołać się do przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej u.z.l.) oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej z.o.z.).

W myśl art. 16m ust. 15 u.z.l., w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez:
1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 z.o.z. do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, albo
2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

Kolejno w świetle art. 47 ust. 1 z.o.z. pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Oznacza to, że Klient może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii, ponieważ jako lekarz rezydent wykonuje zawód medyczny.

Ponadto, jak stanowi art. 47 ust. 2 z.o.z. skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Zgodnie z art. 47 ust. 4 z.o.z., decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

W myśl powyższych przepisów, organami właściwymi do skierowania Klienta do pracy przy zwalczeniu epidemii są wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia. Skierowanie następuje w formie decyzji.

Wszelako należy nadmienić, iż w myśl art. 47 ust. 3 z.o.z., skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Idąc dalej należy wskazać na art. 47 ust. 7 z.o.z., który statuuje, że decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji. Ponadto osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy (art. 47 ust. 8 z.o.z.).

Wedle art. 47 ust 9 z.o.z. podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Następnie art. 47 ust. 10 z.o.z. wskazuje nadto, że osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

W myśl art. 47 ust. 6a z.o.z. decyzje, o których mowa w ust. 4:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Reasumując, jak wynika z powyższych regulacji prawnych, Klient może zostać skierowany na oddział zakaźny do zwalczania epidemii COVID-19 decyzją wojewody i jest zobowiązany do wykonania decyzji od dnia jej otrzymania. Natomiast podkreślenia wymaga, iż wychowywanie dziecka do 14 roku życia stanowi przesłankę uniemożliwiającą skierowanie lekarza, w tym lekarza rezydenta na oddział zakaźny. Istotnym jest, iż przepisy prawa wskazują aktualnie na możliwość przeniesienia lekarza rezydenta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Należy także wskazać, iż brak jest prawnych regulacji określających ogólną liczbę godzin oraz przedziały godzinowe w jakich odbywa się przedmiotowe przeniesienie lekarza rezydenta na oddział zakaźny. Przepisy prawna stanowią jedynie, iż lekarz rezydent nawiązuje w związku z przeniesieniem na oddział zakaźny stosunek pracy z tym oddziałem. Tym samym wymiar czasu pracy oraz harmonogram pracy powinien zostać ustalony z pracodawcą.

Klauzula prawna:

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od Klienta. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klienta bez prawa do publikacji przez Klienta. Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Z poważaniem

 

Radca Prawny OZZL

Mecenas Kajetan Komar-Komarowski

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie