22 maja 2012

Bydgoszcz dnia 22 maja 2012r.

KOMUNIKAT DLA PRASY

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wystąpił w dniu wczorajszym do Premiera RP z wnioskiem o odwołanie z pełnionej funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza z powodu tego, że przekroczył on swoje uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny i złamał prawo.

Uzasadnienie:

Prezes NFZ wydał w dniu 30 kwietnia br. Zarządzenie nr 25/2012/DGL w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom. W zarządzeniu tym umieścił takie przepisy, których nie miał prawa umieścić, przez co przekroczył swoje uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Są to przepisy § 9 ust.1 pkt 1 wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych, które dają Funduszowi prawo do zobowiązania lekarza, który podpisał przedmiotową umowę do: „uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia dokonania refundacji, w przypadku: a) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, b) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy c) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach,o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej”

Powyższy przepis jest identyczny z przepisem art. 48 ust.8 ustawy refundacyjnej, który został uchylony przez Sejm na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków. Sejm uchylił ten przepis na wniosek rządu, bo uznał, iż przewidziana w nim kara „zwrotu nienależnej refundacji” jest niesłuszna i niesprawiedliwa, a zatem – zdaniem sejmu – nie powinna już być stosowana przez NFZ.

Ponieważ umowa, której wzór umieścił w swoim zarządzeniu prezes NFZ, zawierana jest na podstawie art. 48 ustawy refundacyjnej – jej treść musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w tej ustawie. Wynika to wprost z zasady praworządności, stanowiącej, że władze i funkcjonariusze publiczni działają na podstawie i w ramach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Prezes NFZ nie ma takich uprawnień aby w swoich zarządzeniach umieszczać przepisy, które są przez ustawy zabronione lub z nimi niezgodne. Prezes NFZ nie może bowiem stawiać się ponad ustawodawcę. Także inne kary umowne, które wpisał prezes NFZ do wzoru umowy są niezgodne z istotą i definicją kar umownych, stosowanych przez prawo cywilne. Opinię powyższą podzielił Rzecznik Praw Pacjenta, czego wyrazem jest jego list skierowany do ministra zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012r.

Powyższe działania prezesa NFZ doprowadzą do powszechnego niepodpisywania umów upoważniających do wypisywania recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących. To spowoduje, iż miliony Polaków, leczących się prywatnie, straci od dnia 01 lipca br. możliwość skorzystania z przysługujących im uprawnień do zniżki na leki, co jest działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Zatem nasz wniosek do pana Premiera jest w pełni uzasadniony.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie