8 listopada 2013

 Poniżej treść pisma:

 

 

 

                                                                                                Kraków,  dnia 7 listopada 2013 rok.

 

Generalny Inspektor Ochrony

Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Działając w imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwracam uwagę na naruszenie w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poprzez ewidencjonowanie czasu pracy lekarzy świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilno – prawnych przy wykorzystaniu ich danych biometrycznych.

Zarząd Regionu Małopolskiego OZZL informuje, że w 2009r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zamontowano przy wejściach do Szpitala magnetyczne czytniki. Za pomocą tych czytników lekarze wykonujący czynności medyczne na podstawie umów cywilno – prawnych zobowiązani zostali do wbijanie na kartach magnetycznych godzin przyjścia do szpitala i godziny jego opuszczenia. Każda karta jest przypisana do konkretnego lekarza, a jej odczytanie następuje po identyfikacji jego linii papilarnych. Zatem w celu ewidencjonowania czasu pracy lekarzy kontraktowych Szpital wykorzystuje dane osobowe lekarzy obejmujące przetworzone do postaci cyfrowej informacje o charakterystycznych punktach ich linii papilarnych palców. W ocenie Zarządu Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy działanie takie jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Narusza bowiem wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy zasadę proporcjonalności. Na problem ten zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 6 września 2011r. ( I OSK 1476/10, Legalis nr 369758) stwierdził, że skoro zasada proporcjonalności wyrażona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych jest głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych biometrycznych, to stwierdzić należy, że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania. Takie samo stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił w uzasadnieniu wyroku z dnia 1 grudnia 2009r. (I OSK 249/09, Legalis nr 332309) gdzie podniósł on, że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Mając powyższe na względzie należy uznać, że posługiwanie się danymi osobowymi lekarzy w postaci odcisku ich linii papilarnych w celu ewidencjonowania ich czasu pracy byłoby dopuszczalne tylko w wypadku gdyby nie było innych pozwalających na to sposobów. Jak zostało to już jednak wskazane opisany powyżej sposób ewidencjonowania czasu pracy odnosi się jedynie do lekarzy kontraktowych. Czas pracy lekarzy świadczących usługi medyczne na podstawie umowy o pracę ewidencjonowany jest poprzez codzienne podpisanie imiennej listy obecności. W ocenie Zarządu Regionu Małopolskiego OZZL metoda ta jest także wystarczająca do kontrolowania czasu pracy pozostałych lekarzy. Tym samy nie jest niezbędnym, aby Szpital wykorzystywał w tym celu danych biometrycznych lekarzy świadczących usługi medyczne na podstawie umów cywilno – prawnych.

Mając na uwadze powyższe rozważania, w imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wnoszę o podjęcie stosownych działań w celu usunięcia wskazanego powyżej naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Piotr Watoła – przewodniczący Zarządu Regionu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie