5 lutego 2013

 

 

Lublin, dnia 16 stycznia 2013 rok.

                                                                                                              

Oświadczenie Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

ws sytuacji na Lubelszczyźnie    

Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL wobec nasilonych prób bilansowania szpitali za wszelką cenę wskazuje na  zagrożenia wynikające z decyzji podejmowanych przez organy założycielskie szpitali, właścicieli majątku szpitalnego oraz także podejmuje krytykę poczynań pracodawców świadczących usługi zdrowotne ze środków publicznych  Działania związku podyktowane są szczególną  troską zarówno  o dobro leczonych jak i leczących , które są umocowane w ustawie o związkach zawodowych oraz par.6 ust.1 i 2 Statutu OZZL.

Związek nie będzie milczał w sytuacji drastycznie niskich nakładów na lecznictwo Polsce wynoszących ok. 4,2  % PKB, a powinny wynosić co najmniej 7 % PKB.

Niedobory środków publicznych kompensują świadczeniodawcy i organy założycielskie poprzez:

1.Zamykanie oddziałów szpitalnych, niekiedy w sposób skryty oraz bez wymagalnej uprzedniej zgody na piśmie stosownych władz, stosując przy tym” politykę janosikową” przy aprobacie NFZ  czyli jednym zabrać by innym rozdać środki publiczne na leczenie chorych. Dotyczy to zjawisko zarówno  dużych SZPITALI wykonujących procedury medyczne w wysokości ok. 50 mln. złotych jak i o połowę mniejszych świadczeniodawców.

2.Redukcję kosztów pracy:

a/ redukcję zatrudnienia  zagrażającą utracie zdrowia czy życia, wreszcie z rażącym naruszeniem prawa pracy zwalnianiem z pracy działaczy związkowych, czy lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych

b/zastępowanie pracowników specjalistów pracownikami tańszymi(bez specjalizacji)

c/ a wreszcie drastyczną redukcją wynagrodzenia brutto pracowników 

d/ tworzenie aktów prawa pracy- regulaminów wynagradzania nie spełniających elementarnych cech takiego dokumentu, pozbawiających pracowników dotychczasowych osiągnięć prawa pracy, gwarancji warunków zatrudnienia, poszanowania kwalifikacji,  pozostawiając całkowitą swobodę działania w tym zakresie wyłącznie pracodawcy.

Przedstawiane przez związek zawodowy lekarzy nieprawidłowości skutkują podejmowaniem inicjatyw społecznych do których mieszkańcy Województwa Lubelskiego mają konstytucyjne prawo.

Czym jest presja społeczna wywierana na władze samorządowe (radnych samorządowych), władze Państwowe wszystkich szczebli i dyrektorów, dowiedli mieszkańcy słowackiej Żyliny. Po  pikiecie zorganizowanej 20 listopada 2012 przez (V4) związki zawodowe Słowacji, Czech, Węgier i Polski, przy masowym poparciu związków zawodowych szpitala w Żylinie , związków zawodowych działających u pracodawców z Żyliny, masowym zaangażowaniu niezrzeszonych mieszkańców Żyliny oraz szeregu innych działań osiągnięto zwycięstwo. Zapobiegło to wprowadzeniu niekorzystnych dla pracowników szpitala zmian organizacyjnych, między innymi zmierzających do zwolnień z pracy a także przywróciło do pracy zwolnionego lekarza-działacza związkowego. Była to również pierwsza, a zarazem zakończona powodzeniem wspólna akcja V4.

Zarząd RZL OZZL uważa, że konsekwencją prowadzonej polityki zdrowotnej,bilansowania

kosztem praw pracowniczych, będzie wdrożenie przygotowywanej przez OZZL akcji”Dziękujemy,Odchodzimy”masowego zwalniania się z pracy lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawców korzystających ze środków publicznych na leczenie chorych.

                                                                               Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

                                                                                              Antoni Rybka-Przewodniczący Zarządu