2 lutego 2021

 

W związku z tym, że dyrektorzy szpitali ciągle jeszcze źle kwalifikują lekarzy do dodatku covidowego, zwłaszcza w odniesieniu do lekarzy wykonujących zawód na SOR lub IP przypominamy i uświadamiamy nieuświadomionych.

 

Taki dodatek przysługuje na podstawie POlecenia MZ dla NFZ – nowelizowanego w dniu 1 listopada 2020 roku – komunikat NFZ w tej sprawie z treścią polecenia do pobrania na dole strony – tutaj:  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html     – pobrać i sprawdzić !

 

 

poniżej zamieszczamy treść polecenia – uproszczoną – z pozostawieniem tylko tych fragmentów, które dotyczą pracowników SOR i IP: 

 

 

1. Polecam Narodowemu Funduszowi Zdrowia (….) przekazanie podmiotom leczniczym:

 1. w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć;

….. środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) spełniającym warunki z pkt 1a dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem”, według zasad określonych w załączniku do niniejszego polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia.”;

 

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Świadczenie dodatkowe przyznawane jest osobom, o których mowa w pkt 1, które:

 1. ….
 2. b)w przypadku osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – udzielają świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub w izbach przyjęć;

z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845),”;

 

 

 

A tutaj przepis „wyekstrahowany” tak, aby w sposób ciągły można było przeczytać jakie warunki musi spełnić lekarz, wykonujący zawód na SOR i IP aby miał prawo do dodatku: 

 

W sposób ciągły tekst brzmiałby następująco:

 

1. Polecam Narodowemu Funduszowi Zdrowia (…) przekazanie podmiotom leczniczym (…) w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, (…) lub izby przyjęć (…) środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny (…) udzielają(cym) świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (…) lub w izbach przyjęć,  dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie 

 

CZYLI JESZCZE RAZ:

 

Nie ma w przepisach warunku, że lekarze wykonujący zawód medyczny na SOR i IP muszą wykazać, że mieli kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie z SARS -CoV – 2   (taki warunek dotyczy lekarzy zatrudnionych w szpitalach 2 i 3 stopnia zabezpieczenia covidowego).

 

 

NIe ma w przepisach warunku, że lekarz musi być na stałe zatrudniony na SOR lub IP, musi jedynie „wykonywać zawód” i „udzielać świadczen zdrowotnych”  

 

NIe ma w przepisach warunku, który by określał, że lekarz musi ten zawód wykonywać codziennie, co drugi dzień, pięc razy w tygodniu czy jeden raz w miesiącu. NIc na ten temat nie ma, zatem wszelkie interpretacje o „incydentalności” wykonywania zawodu nie mają podstaw prawnych. 

 

 

Wszystkim lekarzom, którzy „wykonują zawód lekarza” na  SOR lub IP – na przykład w ten sposób, że – będąc zatrudnionymi na oddziale szpitalnym, „schodzą z oddziału na SOR lub IP np. tylko na dyżurach – przysługuje dodatek covidowy i jeżeli mają kłopot z wyegzekwowaniem prawa do tego dodatku od dyrektora szpitala – niech wydrukują to co wyżej i dadzą dyrektorowi w załączniku do wniosku o dodatek, oraz niech wezmą poświadczenie, że to dali – przyda się w sądzie. 

 

ZK OZZL  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie