12 lutego 2019

 

Bydgoszcz , dnia 12 lutego 2019 r.

Komunikat dla mediów

 

w sprawie wniosku ZK OZZL o stwierdzenie nieważności Zarządzenia nr 49/2018 Rektora WUM z 24 05 2018r. oraz Uchwały Nr 58/2018 Senatu WUM z 21.05.2018r.

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w związku z wątpliwościami prawnymi co do legalności procesu łączenia Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz – związanymi z tym – działaniami Senatu WUM i Rektora WUM, na prośbę organizacji związkowych działających w jednym z tych szpitali – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, Zarząd Krajowy OZZL skierował do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina wniosek (jest to kolejny wniosek, wcześniejszy z dnia 4 lutego br dotyczył innych dokumentów)o pilne stwierdzenie nieważności niżej wymienionych aktów:

 • Zarządzenia nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Akt o połączeniu;
 • Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

– z powodu ich niezgodności z prawem.

Niezgodność ta polega na tym, że Rektor WUM nie miał prawa swoim zarządzeniem dokonać połączenia trzech szpitali klinicznych (czyli dokonać przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych) gdyż, zgodnie ze Statutem WUM, który wówczas obowiązywał Podmioty lecznicze tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek Rektora zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej.( …).” W związku z wyżej przytoczoną treścią Statutu WUM, także w/w Uchwała Senatu jest niezgodna ze Statutem, bo nie powinna ona „wyrażać opinii” ale „podjąć decyzję”.

Wobec powyższego wniosek ZK OZZL o uchylenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionych wyżej aktów prawnych jest uzasadniony. Treść wniosku do ministra Gowina na stronie www.ozzl.org.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

 

TREŚĆ WNIOSKU DO MINISTRA GOWINA  

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 12 lutego 2019 r.

Zarząd Krajowy OZZL

 

Pan

Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

 

PILNE

Dotyczy: wniosek o stwierdzenie w całości nieważności następujących aktów: Zarządzenia nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Akt o połączeniu oraz Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

WNIOSEK

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W związku z istotnymi wątpliwościami prawnymi co do legalności procesu łączenia Szpitali Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz – związanymi z tym – działaniami Senatu WUM, na prośbę organizacji związkowych działających w jednym z tych szpitali – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, Zarząd Krajowy OZZL kieruje do Pana – w ślad za wcześniejszym wnioskiem z 4 lutego br., dotyczącym innych dokumentów, kolejny wniosek o następującej treści:

ZK OZZL wnosi o pilne stwierdzenie – w ramach posiadanych kompetencji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nieważności niżej wymienionych aktów:

 • Zarządzenia nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Akt o połączeniu;
 • Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: „Uchwała Senatu”);

ze względu na ich niezgodność z przepisami prawa oraz Statutem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej: „WUM”) obowiązującymi w dniach ich wydania.

Jednocześnie, ZK OZZL wnosi o przekazanie informacji zwrotnej, dotyczącej sposobu rozpatrzenia niniejszego wniosku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

UZASADNIENIE

 

Na wstępie należy wskazać, że w Zarządzeniu nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Akt o połączeniu (dalej: „Zarządzenie Rektora” – Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku) w § 1 określone zostało, iż: „Dokonuje się połączenia trzech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym, tj.:

1) Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, KRS 0000073036, NIP 5220002529, REGON 000288975, nr księgi w RPWDL 000000018598, (dalej jako: SPCSK),

2) Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa, KRS 0000158332, NIP 5260251598, REGON 000288969, nr księgi w RPWDL 000000018575, (dalej jako: SPDSK),

3) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie, ul. W. H. Lindley’a 4,02- 005 Warszawa, KRS 0000120483, NIP: 5220002535, REGON 000288930, nr księgi w RPWDL 000000018617, (dalej jako: SKDJ).

Z kolei, zgodnie z § 2 Zarządzenia Rektora: „Połączenie, o którym mowa w § 1 następuje poprzez przeniesienie całego mienia SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane) na SPCSK (podmiot przejmujący)”.

Następnie w § 3 Zarządzenia Rektora określono: ust. 1: „Dniem połączenia, o którym mowa w § 1 jest dzień wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane).” oraz ust. 2 tego paragrafu: „Z dniem połączenia, określonym w ust. 1, SPCSK: 1) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotami były SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane), bez względu na charakter prawny tych stosunków, 2) przejmuje zobowiązania i należności wynikające z działalności SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane), wg stanu na dzień połączenia, 3) pracownicy SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane) stają się pracownikami SPCSK (podmiot przejmujący), na zasadzie art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 4) odwołuje się Rady Społeczne SPDSK i SKDJ (podmioty przejmowane).”

Natomiast, w Uchwale Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: „Uchwała Senatu” – Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku), w § 1 określono:, że „Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie opiniuje połączenie się trzech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Warszawski Uniwersytet Medyczny jest podmiotem tworzącym (…) oraz wydanie zarządzenia przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie połączenia, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.”.

Jednakże, zgodnie ze „Statutem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” przyjętym uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. (t.j. Załącznik do Uchwały Nr 54/2018 z dnia 23.04.2018 r., dalej: „Statut WUM” – Załącznik nr 3 do niniejszego wniosku): w § 39 wskazane zostało „1. Uczelnia uczestniczy w wykonywaniu działalności leczniczej w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach.

2. Uczelnia może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy (w tym szpital uniwersytecki) w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub spółki kapitałowej.

3. Podmioty lecznicze tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek Rektora zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. Statuty podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadaje Senat.

4. Zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych o których mowa w ust. 2 regulują przepisy o działalności leczniczej oraz statuty, umowy założycielskie i regulaminy organizacyjne tych podmiotów, a także odrębnie zawarte umowy.”

W odniesieniu do brzmienia oraz treści ww. § 39 ust. 3 Statutu WUM, należy zadać pytanie, czy to postanowienie nie powinno być jednak interpretowane, jako dotyczące również sprawy „połączenia” podmiotów leczniczych, a – w konsekwencji – czy w takim wypadku powinno być to jednak dokonane przez Senat WUM, a nie jedynie „zaopiniowane pozytywnie” przez ten Senat. W praktyce z wymienionych czynności „tworzenia, przekształcania i likwidacji” działania dotyczące Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (podmioty przejmowane) najbardziej pasują – w ocenie OZZL – do nazwania ich formą „przekształcenia” lub „likwidacji” (a przynajmniej likwidacji odrębności) wobec wykreślenia ich z rejestru podmiotów leczniczych oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Należy zaznaczyć bowiem, że na mocy art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydawania Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora) (dalej: „ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym”): „Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególności:

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art. 90 ust. 4;

2) (uchylony);

3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;

3a) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni;

5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;

6) określa zakres obowiązków prorektorów.

Skoro zatem przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych, czyli odpowiednio: Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie – zostało przekazane do wyłącznej kompetencji Senatu WUM na mocy powołanego powyżej § 39 Statutu WUM, to w ocenie związków zawodowych Szpitala Dzieciątka Jezus, Zarządzenie Rektora obarczone jest lub może być sankcją nieważności na postawie art. 58 § 1 kc w zw. z art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 39 Statutu WUM. Zgodnie natomiast z art. 66 ust. 2 pkt 1) ustawy o działalność leczniczej „Podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonać połączenia tych zakładów w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały – w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący”. Z przywołanych powyżej przepisów może wynikać, że Rektor WUM nie był organem uprawnionym do złożenia oświadczenia o przejęciu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. Nie doszło zatem do skutecznego połączenia w/w podmiotów, wobec czego nie zaszła przesłanka przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, uprawniająca do złożenia wniosku o wykreślenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Zważywszy, że Zarządzenie Rektora i Uchwała Senatu nadal obowiązują i w oparciu o nie są realizowane działania zmierzające do połączenia ww. szpitali oraz wykreślenia z KRS Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie został już wykreślony), to w ocenie OZZL, zasadne jest jednak aby zostały skontrolowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ww. akty, gdyż mogły one zostać wydane z naruszeniem obowiązujących wtedy przepisów oraz Statutu WUM. Zgodnie z informacją dostępną dla związków zawodowych na stronie internetowej WUM[1] aktualne brzmienie Statutu WUM nie uległo zmianie od czasu wydania Zarządzenia Rektora oraz Uchwały Senatu. Czyli ww. akty nadal mogą być niezgodne z obowiązującym Statutem WUM.

Wobec powyższego wnosimy jak powyżej.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Załącznik nr 1: Zarządzenie Rektora.

Załącznik nr 2: Uchwała Senatu.

Załącznik nr 3: Statut WUM

 

 

Do wiadomości:

 

 • Minister Zdrowia,
 • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 


[1] https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/statut/uchwala_senatu_54-2018_zalacznik.pdf

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie